Beleid Bouwen en milieu

Afwijkingenbeleid kruimelgevallen

Op 8 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de notitie afwijkingenbeleid kruimelgevallen vastgesteld. De notitie is hier te raadplegen.

Archeologische beleidskaart

De raad stelde op 24 september 2012 de archeologische beleidskaart vast. De kaart geeft aan wanneer het archeologisch beleid bij bouwplannen in Koggenland van toepassing is. 

Bekijk de kaart op volledig scherm

Of bekijk de documenten hieronder:

Beleid permanente bewoning van recreatiewoonverblijven

Beleidsnotitie snippergroen gemeente Koggenland 2021

Beleidsregel plaatsen containers op bedrijventerrein

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning activiteit Bouwen

Duurzame ontwikkeling in een groene gemeente

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Integrale handhavingsnota 2011

Kadervisie Koggenland

Ga naar de pagina over de Kadervisie Koggenland.

Ruimte voor Ruimte

Op 13 september 2010 heeft de raad de Leidraad Ruimte voor Ruimte Koggenland vastgesteld.

Het beleid ten aanzien van Ruimte voor Ruimte is gericht op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en sloop van storende en/of niet passende bebouwing in het landschap bij bedrijfsbeëindiging. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking voor de bouw van een (of meerdere) woning(en) aan de rand van het bestaand bebouwd gebied of op de saneringslocatie. Uiteraard is hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden.

De Leidraad Ruimte voor Ruimte Koggenland is gebaseerd op de provinciale regeling en bevat de uitgangspunten (een toetsingskader) voor de beoordeling van initiatieven in de gemeente. Tevens bevat de leidraad een stappenplan voor initiatiefnemers die een verzoek willen indienen.

Te downloaden:

Structuurvisie 2009-2020

Hier kunt u de definitieve structuurvisie van de gemeente Koggenland lezen.

De structuurvisie Koggenland 2009-2020 is door de raad op 12 oktober 2009 gewijzigd vastgesteld.

De structuurvisie heeft van 28 mei 2009 tot 9 juli 2009 ter inzage gelegen en na een hoorzitting welke heeft plaatsgevonden op 15 september 2009 is er een aantal aanpassingen gedaan. Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2009 is er een amendement ingediend en met dit amendement als toevoeging is de Structuurvisie Koggenland 2009-2020 definitief vastgesteld.

Tegen de (gewijzigde) vaststelling van het structuurplan staat geen bezwaar- en beroep open.

In de structuurvisie is omschreven wat de visie is van de gemeente Koggenland met betrekking tot de ontwikkeling van o.a. de dorpskernen en het landelijk gebied van de gemeente. Het is een visie welke voor de komende 10 jaar richting geeft aan het gemeentelijk beleid.

Bekijk de structuurvisie op ruimtelijkeplannen.nl

Toetsingskader voor windturbines op land: Wind op Land

Toetsingskader zonne-energie Koggenland

Transitie Visie Warmte Gemeente Koggenland

Uitvoeringsplan Klimaatbeleid

Visie Mijzenpolder