De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. In de aanloop naar dit moment is dit voor gemeente Koggenland aanleiding geweest om veel acties te ondernemen. Het project Invoering Omgevingswet Koggenland loopt al geruime tijd en bestaat uit een veelheid van op te leveren producten. Zoals bijvoorbeeld het de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan Dorpskernen en ook deze Kadervisie. De Kadervisie is een ‘stepping stone’ richting de uiteindelijke Omgevingsvisie en daarmee ook een grote stap in het proces van invoering van de nieuwe wet.

Thema's in de Kadervisie

In de Kadervisie zijn beleidsmatige keuzes gemaakt voor de thema’s Wonen, Gezondheid, Duurzaamheid, Economie, Recreatie en Toerisme. In de Kadervisie staat beschreven hoe we uitvoering aan die keuzes geven. De Kadervisie is voor al deze onderwerpen de komende jaren het richtinggevend en inspirerend instrument voor te maken afwegingen en keuzes voor initiatieven.

Meer informatie

Te downloaden: