Iedereen wil een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken we in gemeente Koggenland met elkaar duidelijke afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk, zodat goede initiatieven kansen krijgen. We willen wat goed is behouden en samen met u zorgvuldig én slagvaardig werken aan verbeteringen in onze gemeente. Zo zorgen we ervoor dat Koggenland een plek is waar u graag wilt zijn.

De Omgevingswet: eenvoudig beter

Het huidige omgevingsrecht is complex en versnipperd. Er zijn meer dan 20 wetten en honderden regelingen. Wetten en regelingen die niet allemaal meer geschikt zijn voor de maatschappelijke opgaven van nu. Ook is voor inwoners en ondernemers vaak niet duidelijk wat per gebied wel en niet mogelijk is. Daarom komt er één nieuwe wet die alle wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert: de Omgevingswet. Bent u benieuwd hoe de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt? Bekijk dan de animatie(externe link) (externe link)of lees er meer over op de speciale website van de Rijksoverheid(externe link).

Gemeente Koggenland bereidt zich voor: Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. In deze documenten regelen we wat we willen met onze leefomgeving, hoe we dat gaan uitvoeren en wat wel en niet mag. Dit bepalen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en iedereen die daarover wil meepraten en meedenken. Daarom heeft er in het najaar van 2019 een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Er is een enquête uitgezet, er zijn straatinterviews gehouden, inloopavonden georganiseerd, basisscholen bezocht en er hebben diverse gesprekken met inwoners en stakeholders plaatsgevonden. 

De resultaten zijn geanalyseerd en gebruikt door de raad bij het vaststellen van 2 documenten:

  1. de Kadervisie, als voorloper voor de Omgevingsvisie
  2. de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan, deelgebied Kernen

Kadervisie Koggenland

De Kadervisie is een ‘stepping stone’ richting de uiteindelijke Omgevingsvisie en daarmee ook een grote stap in het proces van invoering van de nieuwe wet. In de Kadervisie zijn beleidsmatige keuzes gemaakt voor de thema’s Wonen, Gezondheid, Duurzaamheid, Economie, Recreatie en Toerisme. In de Kadervisie staat beschreven hoe we uitvoering aan die keuzes geven. De Kadervisie is voor al deze onderwerpen de komende jaren het richtinggevend en inspirerend instrument voor te maken afwegingen en keuzes voor initiatieven. Op de pagina over de Kadervisie leest u meer informatie.

Nota van uitgangspunten omgevingsplan

Onder de Omgevingswet moet Koggenland één Omgevingsplan voor de hele gemeente vaststellen. Dit plan vervangt de huidige bestemmingsplannen en een aantal lokale verordeningen. In het Omgevingsplan komen alle regels voor de fysieke leefomgeving samen. Daarin staat straks wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren. Daarbij krijgt de gemeente meer beleidsvrijheid en kan eigen keuzes maken voor wat betreft bijvoorbeeld het vergunning vrij bouwen. Voor het maken van het Omgevingsplan heeft de gemeente tot 1 januari 2030 de tijd.

Omgevingsplan kernen

De gemeente is gestart met het Omgevingsplan voor de bebouwde kommen van Avenhorn/De Goorn, Obdam, Hensbroek, Ursem, Spierdijk, Berkhout, Zuidermeer en Scharwoude. Hiervoor is eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld waarin de kernwaarden, opgaven en ambities voor de kernen zijn geanalyseerd. Net zoals de belangrijkste elementen en onderwerpen die bepalend zijn voor de vormgeving en inrichting van het nieuwe 'Omgevingsplan Kernen'. 

Voor deze Nota van Uitgangspunten is de input gebruikt uit het participatietraject dat in het najaar van 2019 is doorlopen. De Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan Kernen is op 15 juli 2021 door de raad vastgesteld en hieronder te downloaden. Het Omgevingsplan Kernen zal, naar verwachting, eind 2023 gereed zijn (ontwerp) en daarna door de raad worden vastgesteld.

De Omgevingswet in beeld

Er zijn verschillende filmpjes te bekijken die de Omgevingswet in beeld brengen, o.a. van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt ze bekijken via de volgende links:

Hoe bundelt de Omgevingswet regels?(externe link)

Waarom een Omgevingswet?(externe link)

Winst van de Omgevingswet voor de inwoner.(externe link)

Betekenis van de Omgevingswet voor de initiatiefnemer.(externe link)