Omgevingswet

De Omgevingswet van 1 januari 2024 is een wet die vele wetten en regels samenvoegt. De wet moet het overzicht op de regelgeving makkelijker maken. Er komt meer ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners, ondernemers en verenigingen. De Omgevingswet vraagt elke gemeente een langetermijnvisie – omgevingsvisie – op te stellen. Hierin staat welke prioriteiten er gesteld worden per gebied, welke activiteiten er plaats mogen vinden en welke belangrijke waarden wij als gemeente stellen. Initiatieven moeten altijd in het teken staan van het verbeteren van onze leefomgeving.

Iedereen wil een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken we in gemeente Koggenland met elkaar duidelijke afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk, zodat goede initiatieven kansen krijgen. We willen wat goed is behouden en samen met u zorgvuldig én slagvaardig werken aan verbeteringen in onze gemeente. Zo zorgen we ervoor dat Koggenland een plek is waar u graag wilt zijn en waar jongeren ook graag willen blijven wonen en werken.

Omgevingsvisie

Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie opstellen. Dat is wettelijk bepaald. Een Omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn, zoals verkeer en vervoer, wonen, water, milieu, landbouw en duurzaamheid. Maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen komen aan de orde. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met voorzieningen en vergrijzing. Koggenland gaat deze visie opstellen in 2024.

Wat wordt er gedaan met het document ‘Kadervisie?

Als voorloper van de Omgevingsvisie is in 2020 een Kadervisie opgesteld met uitgebreide inbreng vanuit onze inwoners en ondernemers.  Er is toen een enquête uitgezet, er zijn straatinterviews gehouden, inloopavonden georganiseerd, basisscholen bezocht en er hebben diverse gesprekken met inwoners en stakeholders plaatsgevonden.

De Kadervisie richt zich op zes thema's: wonen, gezondheid, duurzaamheid, economie, recreatie en toerisme. De Omgevingsvisie geeft nog meer inhoud aan deze thema’s en wordt aangevuld met nieuwe opgaven en thema's. Daarnaast kiezen we de beste oplossing voor landelijke en regionale opgaven die passen bij onze gemeente. Zo bepalen we onze toekomstige richting voor een betere leefomgeving.  

Lees meer over de kadervisie 

Bekijk ook het vastgestelde document:

Wie werken mee aan de Omgevingsvisie?

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers bespreken gezamenlijk hoe onze leefomgeving er in de toekomst uit komt te zien. We bepalen welke ruimte er is voor ontwikkeling en bijvoorbeeld waar de natuur voorrang heeft en houdt. We zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Daarom worden er in het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie Koggenland momenten georganiseerd waarop inwoners, ondernemers en organisaties mee kunnen denken.

Omgevingsplan

Net als de Omgevingsvisie is ook het Omgevingsplan een nieuw en verplicht document uit de Omgevingswet. In een Omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. Dat staat nu nog in bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels. In het Omgevingsplan staan al deze regels bij elkaar.

Gemeente Koggenland heeft vanaf 1 januari 2024 een tijdelijk Omgevingsplan. Dit tijdelijk Omgevingsplan wordt de komende jaren, per gebied, omgezet naar een nieuw Omgevingsplan. Daar hebben we tot 1 januari 2032 de tijd voor.

Omgevingsplan kernen

De gemeente is gestart met het Omgevingsplan voor de bebouwde kernen van Avenhorn/De Goorn, Obdam, Hensbroek, Ursem, Spierdijk, Berkhout, Zuidermeer en Scharwoude. Hiervoor is eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld waarin de kernwaarden, opgaven en ambities voor de kernen zijn geanalyseerd. Net zoals de belangrijkste elementen en onderwerpen die bepalend zijn voor de vormgeving en inrichting van het nieuwe 'Omgevingsplan Kernen'. 

Ook voor de Nota van Uitgangspunten is de input gebruikt uit het participatietraject dat in het najaar van 2019 is doorlopen. De Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan Kernen is op 15 juli 2021 door de raad vastgesteld. Het Omgevingsplan Kernen wordt in fasen (of delen) opgesteld. Het streven is erop gericht om eind 2024 de eerste fase in ontwerp gereed te hebben.

Omgevingsvergunning

Participatie

In gemeente Koggenland vinden we het belangrijk dat inwoners, bedrijven en organisaties mee kunnen doen, mee kunnen denken, mee kunnen lezen, mee kunnen beslissen. Dit noemen we 'participatie'.  Als gemeente zijn we verplicht participatie toe te passen.

Aan initiatiefnemers van plannen vragen wij ook anderen bij hun plannen te betrekken. Ga in gesprek met uw omgeving over de plannen. Heeft u een plan, idee of initiatief dat invloed heeft op de omgeving, inwoners en/of ondernemers? Dan is participatie stap 1!

Participatie heeft meerdere voordelen:

 • Het kan leiden tot nieuwe (aanvullende) ideeën
 • Het kan zorgen voor betere plannen
 • Het kan zorgen voor meer begrip en steun voor uw plan, zowel vanuit de omgeving als de politiek
 • Het kán de snelheid van het vergunningsproces versnellen

Hoe pakt u participatie aan?

Participatie heeft geen vastomlijnd stappenplan. Het is afhankelijk van veel zaken, zoals: de impact van uw plan, de ligging van een ontwerp. Maar ook van uzelf. Waar voelt u zich prettig bij? Wat kunt u zelf?

Als u vragen heeft over hoe u uw omgeving zou kunnen betrekken bij uw plannen om uw leefomgeving mooier te maken, dan kunnen de gebiedsregisseurs van gemeente Koggenland u daarbij adviseren.

Belangrijk bij plannen waar ook een vergunning bij nodig is

 • De participatie vindt plaats vooráf aan een eventuele vergunningaanvraag.
 • Heeft u een plan met veel impact voor de omgeving: veranderingen in uitzicht, omleggen van wegen, slecht bereikbaarheid tijdens het bouwen, politiek gevoelig… ? Dan is het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden zeker een belangrijk onderdeel van uw aanvraag.
 • Een plan met veel impact? Neem eerst contact op met de gemeente.
 • Een goed verslag van de participatie is belangrijk!
 • Als u hulp nodig heeft, neem contact op met gebiedsregisseurs van de gemeente.
 • Als er géén participatie heeft plaatsgevonden, is dat niet direct een reden om een vergunningaanvraag te weigeren. Wél kan de gemeente u om een toelichting vragen. Dit kan ervoor zorgen dat u alsnog de omgeving actief moet betrekken en op basis van de opgehaalde informatie uw plan moet bijstellen zodat het bijdraagt aan een betere leefomgeving.

Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb) geldt vanaf 1 januari 2024. 

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Nieuw is:

 • De functie van de onafhankelijke kwaliteitsborger. Dit was een taak van de gemeente.
 • De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk.

De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten. Daarbij gaat het in eerste instantie alleen om nieuwbouw. Later in het jaar geldt de wet ook voor verbouw. Nog later volgen de meer complexere projecten.

Op Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een kwaliteitsborger bij u in de buurt.

Lees meer over de Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Veelgestelde vragen

We hebben een pagina gemaakt met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Deze pagina vullen we regelmatig aan.

Ga naar de pagina met Veelgestelde vragen over de Omgevingswet

Privacy

Aanvragen of meldingen via het Omgevingsloket en uw gegevens

 • Het Omgevingsloket valt onder het beheer van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Uw aanvraag, met de persoonsgegevens die u invoert, wordt doorgezet aan de gemeente die uw aanvraag en/of melding behandeld. De gemeente kan de gegevens in het Omgevingsloket bekijken of de gegevens overhalen naar het eigen ICT-systeem.
   
 • Als het nodig is kunnen ook andere betrokken adviesdiensten, zoals het Waterschap, de GGD en de Veiligheidsregio gevraagd worden mee te kijken en advies te geven. Dit gaat ook via het Omgevingsloket. Alle betrokken overheidsdiensten kunnen nog advies vragen aan een adviseur.
   
 • Alle organisaties zijn verantwoordelijk voor het verwerken en bewaren van de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het bewaren van uw gegevens

 • De persoonsgegevens in Omgevingsloket worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling van de aanvraag en of melding. Dit betekent dat de gegevens na behandelen van de aanvraag maximaal 3 maanden in Omgevingsloket online worden bewaard na het afsluiten van het dossier.
   
 • Na deze termijn worden alle gegevens van de aanvraag of melding uit Omgevingsloket verwijderd en vernietigd. De aanvraag of melding wordt na behandeling door de gemeente gearchiveerd.

Welke persoonsgegevens worden gevraagd in het Omgevingsloket.nl

 • Een aanvraag kan worden gedaan door een inwoner of ondernemer zelf en/of door een gemachtigde. De persoonsgegevens die nodig zijn bij een aanvraag of melding, zijn: naam - verblijfsadres (postcode, straat, plaats) - correspondentieadres (postcode, straat, plaats) - contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) – Burgerservicenummer - of de aanvrager eigenaar, huurder of erfpachter is van het perceel waar de aanvraag over gaat.
 • Op sommige plaatsen in het formulier worden adres en contactgegevens gevraagd van de mensen of bedrijven die het werk gaan uitvoeren.

eHerkenning voor ondernemers Omgevingsloket

 • Vanaf 1 april 2014 is voor Omgevingsloket een eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Belangrijk verschil met betrouwbaarheidsniveau 1 is dat de wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf expliciet bepaalt wie er namens het bedrijf bevoegd is zaken te doen via Omgevingsloket.

Inzien van vergunningen

 • Wilt u weten welke vergunningen zijn aangevraagd in uw omgeving? Kijk dan op Berichten over uw buurt op Overheid.nl. Daar publiceert de gemeente alle aanvragen en de besluiten.

Privacybeleid gemeente Koggenland

Lees meer over privacy bij gemeente Koggenland

De Omgevingswet in beeld

Er zijn verschillende filmpjes te bekijken die de Omgevingswet in beeld brengen, onder andere van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt ze bekijken via de volgende links: