Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Heeft u een idee, plan of initiatief dat zorgt voor een verandering in de leefomgeving? Dan is het handig om vooraf met uw buren (en andere belanghebbenden) in gesprek te gaan over uw plannen. Neem de reacties vanuit uw gesprek(ken) op in uw vergunningsaanvraag. 

De vergunningsaanvraag of melding verloopt via Omgevingswet.overheid.nl.  Het omgevingsloket is gevuld met alle informatie over de leefomgeving in alle provincies.

BELANGRIJK: De vergunningscheck helpt u ook al op weg bij het doen van de juiste aanvraag. De gegevens die u bij de check invult worden meegenomen bij de daadwerkelijke vergunningsaanvraag. Ons advies: Begin altijd bij de vergunningscheck.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Een vergunning is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar ook vaak bij verbouwen (ook bij splitsen), renovatie of het anders gebruiken van een gebouw. De Woningwet onderscheidt drie soorten activiteiten:

 • vergunningvrije activiteiten;
 • activiteiten die onder voorwaarden vergunningvrij zijn;
 • vergunningplichtige activiteiten.

Vergunningvrije bouwactiviteiten

Op grond van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder vergunning. De wet maakt daarop enkele uitzonderingen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Om snel te kunnen bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor deze uitzondering kunt u het omgevingsloket raadplegen. Komt u er niet uit of twijfelt u of een activiteit zonder vergunning kan worden uitgevoerd neemt u dan gerust contact op met de afdeling Bouwen & Milieu.

De gemeente kan achteraf toetsen of de vergunningvrije bouwwerken voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en aan de welstandseisen.

Let op: werkzaamheden aan of bij monumenten en/of in beschermd stadsgezicht zijn nooit vergunningvrij.

Vergunningplichtige activiteiten

Voor alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Deze bouwwerken toetst de gemeente aan:

 • het bestemmingsplan;
 • de welstandseisen en
 • de gemeentelijke bouwverordening.

Verder beoordeelt de gemeente voordat de vergunning wordt verleend, of het plan aan alle technische eisen uit het Bouwbesluit voldoet.

Andere vergunningen

Behalve een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u ook andere vergunningen nodig hebben.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

 1. Doe de vergunningencheck omgevingswet.overheid.nl/home en ontdek wat er nodig is als u een vergunning wilt aanvragen
 2. Heeft u een vergunning nodig waarin meerdere onderdelen (bijvoorbeeld bouw en sloop) zitten of heeft u vragen, neem dan contact op het een van onze medewerkers of kom langs op het gemeentehuis. Samen met u spreken wij dan door of er mogelijkheden zijn om uw plannen mogelijk te maken en op welke wijze u het beste de noodzakelijke informatie kunt aanleveren.
 3. Is alles duidelijk, dan kunt u uw aanvraag digitaal indienen via omgevingswet.overheid.nl/home. Via de website kunt u eenvoudig zien welke onderdelen nodig zijn en kunt u de omgevingsvergunning direct aanvragen. Als u de aanvraag via het omgevingsloket indient, moeten ook alle bijlagen via het omgevingsloket worden ingediend. Het is dan dus niet mogelijk de bijlagen per e-mail toe te sturen.
 4. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om uw vergunning schriftelijk bij ons in te dienen. Wel streven wij er naar zoveel mogelijk aanvragen digitaal af te handelen. Wij zullen u daarom vragen of u toestemming geeft de aanvraag digitaal af te handelen. Wij zullen uw aanvraag en de bijlagen, na uw akkoord, scannen en per e-mail bevestigen.

Digitaal indienen aanvraag omgevingsvergunning

Een vergunningaanvraag bevat naast de formuliergegevens meestal ook een aantal bijlagen. In het geval van een elektronische aanvraag zijn dit digitale tekeningen en rapporten. Het bevoegd gezag (in de meeste gevallen is dit de gemeente) moet deze tekeningen en rapporten digitaal kunnen inzien en digitaal kunnen archiveren.

Voor deze bijlagen gelden een aantal regels:

 • De gegevens moeten worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten:
  • Foto’s: PNG en JPG
  • Scans: TIFF, JPF, PDF/A-1a en PDF/A-1b
  • Officedocumenten: PFD/A-1a
  • Tekeningen: PDF/X
 • Digitale bestanden mogen alleen als ‘read only’ bestand worden ingediend. Dit waarborgt dat de gegevens en bescheiden die langs elektronische weg worden ingediend, afkomstig zijn van de aanvrager en geen andere vorm of inhoud hebben gekregen dan door de aanvrager werd beoogd.

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Let op! U krijgt 2 keer een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag

Let op! U ontvangt 2 keer een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag.

 1. Zodra u op de knop verzenden druk in het DSO om uw aanvraag te verzenden, ontvangt u vanuit dit systeem een bevestiging dat uw aanvraag is verzonden.  
 2. U ontvangt ook een aparte bevestiging vanuit de gemeente. Heeft u na 2 weken, na de ontvangstbevestiging vanuit het DSO, nog geen ontvangstbevestiging (dit is een digitale brief vanuit de gemeente) heeft ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente via: bouwenenmilieu@koggenland.nl

Wat is de procedure van een omgevingsvergunning?

 1. Nadat u uw aanvraag bij het omgevingsloket hebt ingediend, stuurt de gemeente u per e-mail een ontvangst- en procedurebevestiging en publiceert uw aanvraag in “Koggennieuws” en op de website. In de e-mail die u ontvangt staan ook de contactgegevens van uw casemanager.
 2. De casemanager beoordeelt of uw aanvraag volledig is. Als er stukken ontbreken ontvangt u nog een e-mail met daarin uiteengezet welke stukken er ontbreken. U krijgt 2 weken de tijd om de stukken alsnog in te dienen.
 3. Eenvoudige aanvragen worden in de reguliere procedure in maximaal acht weken afgehandeld. Voor de complexere aanvragen is er een uitgebreidere procedure van maximaal 26 weken. Voor beide termijnen geldt dat de gemeente kan besluiten de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 4. De beslissing over een aanvraag komt in “Koggennieuws” te staan. Belanghebbenden hebben dan maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Conceptverzoek doen

Wilt u weten waarvoor u de grond mag gebruiken en wat de bouwmogelijkheden zijn? U kunt daarvoor de (tijdelijke) omgevingsplannen doornemen die staan in het Omgevingsloket.

Passen uw plannen niet in het omgevingsplan, stuur dan eerst een conceptverzoek aan de gemeente. De gemeente bekijkt hoe wenselijk uw plan is en of het bijdraagt aan het verbeteren aan onze leefomgeving. Krijgt u een positief besluit, dan kunt u uw plan verder uitwerken en een officiële aanvraag doen.

Online indienen conceptverzoek

Welke gegevens zet ik in het conceptverzoek?

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer
 • Adres of kadastrale aanduiding van de locatie van uw plan
 • Situatietekening en beschrijving van de bestaande situatie op maximaal schaal 1:1000
 • Situatietekening en beschrijving en onderbouwing van de nieuwe situatie met daarop:
  • De afmetingen van het stuk grond en de bebouwde oppervlakte.
  • De plaats van de bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de weg.
  • De manier waarop u het terrein op en af kunt en eventuele parkeerplaatsen.
  • De aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing.
  • Waar u het terrein bij het bouwwerk voor wilt gebruiken.
 • Eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken, bijvoorbeeld bodemonderzoek, geluidsonderzoek of archeologisch onderzoek.
 • De meerwaarde die uw plan biedt voor de leefomgeving van Koggenland
 • Een verslag van omgevingsgesprek(ken) of andere participatiemomenten met belanghebbenden.

Hoelang duurt het voor ik een antwoord krijg op mijn conceptverzoek?

Het verwerken van een principeverzoek duurt maximaal 26 weken.

Een conceptverzoek is geen wettelijke aanvraag

Een conceptverzoek is geen wettelijke aanvraag. Als de gemeente een positief besluit afgeeft is dat geen garantie voor een vergunning. U krijgt op deze manier alleen meer duidelijkheid of de gemeente in principe uw plan wenselijk vindt en mogelijkheden ziet, ondanks dat het afwijkt van de omgevingsplannen.

Kan ik bezwaar maken op een conceptbesluit?

U kunt geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen een conceptbesluit.

Wat kost een conceptverzoek?

U betaalt leges voor het behandelen van uw conceptverzoek, de kosten zijn € 390,00. Dit tarief kan worden verhoogd met kosten voor intern overleg en/of het inschakelen van in- en externe adviseurs zoals de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Vooraf weten of uw plan aan de eisen voldoet?

Vraag een vooroverleg aan

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en welstand? Overleg dan vooraf met de gemeente over uw plannen (vooroverleg). Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.  Op verzoek wordt hier ook het voorlopig oordeel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in meegenomen.

Vraag online een vooroverleg aan

Contact

Wilt u meer informatie? Of wilt u een afspraak maken voor het inzien van gegevens? Neem dan contact op met het team VTH/RO via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of per e-mail bouwenenmilieu@koggenland.nl.

Wat kost een omgevingsvergunning?

De kosten van een aanvraag worden berekend op basis van de activiteit die wordt aangevraagd. Als u gaat bouwen kan het bijvoorbeeld zo zijn dat u niet alleen leges voor de bouw betaalt, maar ook de kosten voor het welstandsadvies en/of het afwijken van het bestemmingsplan. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zie de legesverordening voor de kosten.

Heeft u vragen over natuur, bodem, water en veiligheid?

Heeft u vragen over natuur (dieren en groen), bodem, zwemwater en vaarwegen ga dan naar de website van de Omgevingsdienst.

De Omgevingsdienst verzorgt voor diverse overheidsorganisaties de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie. Dit doen zij ook voor gemeente Koggenland.

Onderwerpen Omgevingsdienst

Thema’s waar de Omgevingsdienst u informatie over, of vergunningen voor kan geven:

 • Afval
 • Asbest
 • Bodem
 • Duurzaamheid
 • Energie
 • Geluid(overlast)
 • Geur(overlast)
 • Natuur
 • Omgevingsveiligheid
 • (zwem)Water(kwaliteit)

Voor alle onderwerpen en bijgewerkte informatie, kijk op de website van de Omgevingsdienst

Openingstijden kantoor Omgevingsdienst

Maandag tot en met vrijdag, van 08:00 - 16:30 uur
Telefoon: 088-10 21 300

Steiger of container plaatsen?

Wilt u tijdelijk een steiger of container plaatsen vanwege verbouwingen? Daar heeft u toestemming voor nodig.

Lees meer over het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Wat gebeurt er met aanvragen van vóór 1 januari 2024

Aanvragen die voor 1 januari 2024 via het Omgevingsloket online (OLO) zijn ingediend, kunnen nog een half jaar - tot 1 juli 2024 - via het OLO worden aangevuld.  Deze aanvragen worden, tot die tijd, ook volgens de ‘oude’ wetgeving beoordeeld en behandeld.

Meer informatie: Van Omgevingsloket online (OLO) naar een nieuw Omgevingsloket - Kenniscentrum InfoMil

Hoe werkt een omgevingsplanactiviteit

Heeft u een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (OPA) nodig? De gemeente toetst dan of het bouwwerk binnen de omgeving past. Heeft u voor de bouwactiviteit een technische vergunning nodig? Dan moet u deze aanvragen. Daarin laat u zien hoe uw bouwwerk voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en waarvoor u het wilt gaan gebruiken. Wilt u een gevolgklasse 1 bouwwerk (zoals een woonhuis of eenvoudige bedrijfshal) bouwen? Dan moet u een melding doen. Aan het behandelen van een aanvraag zitten kosten verbonden.

Zie meer informatie onder Wet kwaliteitsborging bouwen

Bekendmakingen van vergunningen

Zie de pagina Bekendmakingen  voor de recente bekendmakingen van de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?