Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

 1. Doe de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl(externe link) en ontdek wat er nodig is als u een vergunning wilt aanvragen
 2. Heeft u een vergunning nodig waarin meerdere onderdelen (bijvoorbeeld bouw en sloop) zitten of heeft u vragen, neem dan contact op het een van onze medewerkers of kom langs op het gemeentehuis. Samen met u spreken wij dan door of er mogelijkheden zijn om uw plannen mogelijk te maken en op welke wijze u het beste de noodzakelijke informatie kunt aanleveren.
 3. Is alles duidelijk, dan kunt u uw aanvraag digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl(externe link). Via de website kunt u eenvoudig zien welke onderdelen nodig zijn en kunt u de omgevingsvergunning direct aanvragen. Als u de aanvraag via het omgevingsloket indient, moeten ook alle bijlagen via het omgevingsloket worden ingediend. Het is dan dus niet mogelijk de bijlagen per e-mail toe te sturen.
 4. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om uw vergunning schriftelijk bij ons in te dienen. Wel streven wij er naar zoveel mogelijk aanvragen digitaal af te handelen. Wij zullen u daarom vragen of u toestemming geeft de aanvraag digitaal af te handelen. Wij zullen uw aanvraag en de bijlagen, na uw akkoord, scannen en per e-mail bevestigen.

Digitaal indienen aanvraag omgevingsvergunning

Een vergunningaanvraag bevat naast de formuliergegevens meestal ook een aantal bijlagen. In het geval van een elektronische aanvraag zijn dit digitale tekeningen en rapporten. Het bevoegd gezag (in de meeste gevallen is dit de gemeente) moet deze tekeningen en rapporten digitaal kunnen inzien en digitaal kunnen archiveren.

Voor deze bijlagen gelden een aantal regels:

 • De gegevens moeten worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten:
  • Foto’s: PNG en JPG
  • Scans: TIFF, JPF, PDF/A-1a en PDF/A-1b
  • Officedocumenten: PFD/A-1a
  • Tekeningen: PDF/X
 • Digitale bestanden mogen alleen als ‘read only’ bestand worden ingediend. Dit waarborgt dat de gegevens en bescheiden die langs elektronische weg worden ingediend, afkomstig zijn van de aanvrager en geen andere vorm of inhoud hebben gekregen dan door de aanvrager werd beoogd.

Wat is de procedure van een omgevingsvergunning?

 1. Nadat u uw aanvraag bij het omgevingsloket hebt ingediend, stuurt de gemeente u per e-mail een ontvangst- en procedurebevestiging en publiceert uw aanvraag in “Koggennieuws” en op de website. In de e-mail die u ontvangt staan ook de contactgegevens van uw casemanager.
 2. De casemanager beoordeelt of uw aanvraag volledig is. Als er stukken ontbreken ontvangt u nog een e-mail met daarin uiteengezet welke stukken er ontbreken. U krijgt 2 weken de tijd om de stukken alsnog in te dienen.
 3. Eenvoudige aanvragen worden in de reguliere procedure in maximaal acht weken afgehandeld. Voor de complexere aanvragen is er een uitgebreidere procedure van maximaal 26 weken. Voor beide termijnen geldt dat de gemeente kan besluiten de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 4. De beslissing over een aanvraag komt in “Koggennieuws” te staan. Belanghebbenden hebben dan maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Een vergunning is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar ook vaak bij verbouwen (ook bij splitsen), renovatie of het anders gebruiken van een gebouw. De Woningwet onderscheidt drie soorten activiteiten:

 • vergunningvrije activiteiten;
 • activiteiten die onder voorwaarden vergunningvrij zijn;
 • vergunningplichtige activiteiten.

Vergunningvrije bouwactiviteiten

Op grond van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder vergunning. De wet maakt daarop enkele uitzonderingen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Om snel te kunnen bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor deze uitzondering kunt u het omgevingsloket raadplegen. Komt u er niet uit of twijfelt u of een activiteit zonder vergunning kan worden uitgevoerd neemt u dan gerust contact op met de afdeling Bouwen & Milieu.

De gemeente kan achteraf toetsen of de vergunningvrije bouwwerken voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en aan de welstandseisen.

Let op: werkzaamheden aan of bij monumenten en/of in beschermd stadsgezicht zijn nooit vergunningvrij.

Vergunningplichtige activiteiten

Voor alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Deze bouwwerken toetst de gemeente aan:

 • het bestemmingsplan;
 • de welstandseisen en
 • de gemeentelijke bouwverordening.

Verder beoordeelt de gemeente voordat de vergunning wordt verleend, of het plan aan alle technische eisen uit het Bouwbesluit voldoet.

Andere vergunningen

Behalve een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u ook andere vergunningen nodig hebben.

Wat kost het?

De kosten van een aanvraag worden berekend op basis van de activiteit die wordt aangevraagd. Als u gaat bouwen kan het bijvoorbeeld zo zijn dat u niet alleen leges voor de bouw betaalt, maar ook de kosten voor het welstandsadvies en/of het afwijken van het bestemmingsplan. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zie de legesverordening voor de kosten(externe link).

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Vraag een vooroverleg aan

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en welstand? Overleg dan vooraf met de gemeente over uw plannen (vooroverleg). Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.  Op verzoek wordt hier ook het voorlopig oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Vraag online een vooroverleg aan

Contact

Wilt u meer informatie? Of wilt u een afspraak maken voor het inzien van gegevens? Neem dan contact op met de afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of per e-mail bouwenenmilieu@koggenland.nl.

Bekendmakingen van vergunningen

Zie de pagina Bekendmakingen  voor de recente bekendmakingen van de gemeente.

Steiger of container plaatsen?

Wilt u tijdelijk een steiger of container plaatsen vanwege verbouwingen? Daar heeft u toestemming voor nodig.

Lees meer over het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Heeft u gevonden wat u zocht?