Wij verwerken voor verschillen taken persoonsgegevens. Dit doen wij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegeven en wat uw rechten zijn.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Onze privacydoelstellingen zijn:

  • wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
  • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten;
  • wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
  • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen, kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen aanpassen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben als gemeentelijke organisatie wettelijke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

  • Voorbeeld wettelijke taak en verplichting: het aanvragen van een paspoort of het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, belastingen, veiligheid en zorg gebruiken wij persoonsgegevens.

Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kan het zijn dat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

  • Voorbeeld uitvoeren overeenkomst: u huurt een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf.

Wij kunnen verschillende persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

  • Voorbeeld bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een lichamelijke beperking of gegevens over een veroordeling.

Deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ krijgen extra bescherming en gebruiken wij alleen wanneer de wet ons deze ruimte geeft.

In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP.

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

Wet Politiegegevens (Wpg)

Wij hebben buitengewone opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) in dienst. Boa's houden toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Voorbeelden van boa’s zijn  gemeentelijke handhavers en leerplichtambtenaren. Bij overtredingen treedt de boa handhavend op. Hiertoe verwerkt een boa persoonsgegevens.

Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Persoonsgegevens die door een boa in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt, vallen onder de reikwijdte van de Wet politiegegevens. Deze persoonsgegevens noemen we politiegegevens. Denk hierbij aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt door een boa bij het uitschrijven van een proces-verbaal na een overtreding. Daarnaast kan de leerplichtambtenaar na overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal opmaken waarbij persoonsgegevens worden gebruikt.

Meer informatie over onze boa's leest u hier

Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van politiegegevens.

Wat zijn mijn rechten? (AVG en Wpg)

U hebt op basis van de AVG en de Wpg een aantal rechten waarvoor u contact op kunt nemen met de gemeente. Deze rechten staan hieronder opgesomd. Wilt u gebruik maken van uw rechten? Klik dan onderaan deze opsomming op de knop 'Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen'. 

Wat zijn uw rechten?

Inzageverzoek (AVG en Wpg)

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. U kunt alleen een overzicht krijgen over de gegevens die over uzelf gaan. 

Recht op verbetering, aanvulling en afscherming (AVG en Wpg)

Staan er fouten in uw persoonsgegevens of zijn de gegevens niet compleet? U hebt het recht op verbetering en aanvulling. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren en aan te vullen. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens tijdelijk af te schermen. Als de gegevens inderdaad fout of niet compleet zijn, zorgen wij ervoor dat dit wordt aangepast. Als we dit hebben gedaan, zijn wij verplicht om deze gegevens ook door te geven aan organisaties waar wij eerder uw gegevens mee hebben gedeeld.

Recht op verwijdering (AVG en Wpg)

U hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij verwijderen uw gegevens als u terecht aan geeft dat de gegevens niet kloppen, niet volledig zijn, niet (meer) nodig zijn of volgens de wet niet mogen worden gebruikt of vernietigd moeten worden. Als de gegevens worden verwijderd, geven wij dit ook door aan andere organisaties die uw gegevens ontvangen. Uw gegevens worden dan ook aangepast bij die organisaties. U kunt ons niet vragen om verwijdering als het gaat om gegevens in de verplichte registers (zoals in de basisregistratie personen (BRP)) of als de wet zegt dat we deze moeten bewaren. 

Recht op beperking van gebruik (AVG)

U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Dit kan alleen

  • als u vindt dat de gegevens niet kloppen,
  • als u vindt dat wij uw gegevens (tijdelijk) niet gebruiken zoals het in de wet staat maar u wil niet dat de gegevens verwijderd worden,
  • als wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u wel voor een juridische procedure of eis.

Recht van bezwaar (AVG)

U hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

Recht om persoonsgegevens over te dragen (AVG)

U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Hiermee kunt u regelen dat wij uw gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of omdat we een contract met u hebben afgesloten. Het gaat hier alleen om digitale gegevens en niet om papieren dossiers. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de gemeente komt dit niet vaak voor. Hierdoor wordt een verzoek voor overdracht (dataportabiliteit) vaak afgewezen.


Meer informatie over uw rechten: AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Wilt u gebruik maken van uw rechten en uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen?

DigiD linkPersoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen (AVG en Wpg)

U kunt gebruikmaken van uw privacyrechten. Dit doet u door het formulier in te vullen. Met dit formulier vraagt u informatie op over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of geeft u een wijziging in uw persoonsgegevens door. Voor het invullen van het formulier hebt u uw DigiD nodig. Wij beoordelen een verzoek binnen vier weken. Als wij niet aan uw verzoek voldoen, laten wij u weten waarom.

Bent u het niet eens met de afwijzing van uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De contactgegevens hiervoor vindt u hieronder, bij 'Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of klachten hebt over het gebruik van mijn persoonsgegevens?'.

DigiD linkPersoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Toegang tot politiegegevens (Wpg)

Wij geven alleen bevoegde medewerkers toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Deelt de gemeente mijn persoonsgegevens met anderen? (AVG en Wpg)

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Wij delen uw persoonsgegevens wel met een andere partij als dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken en verplichtingen, bijvoorbeeld met Politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Belastingdienst of Veilig Thuis. Deze partij is dan zelf verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen zal een andere partij uit naam van ons een opdracht of dienst uitvoeren. Het kan zijn dat bij de uitvoering van deze opdracht of dienst persoonsgegevens worden gebruikt. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin wij afspraken maken over het gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens. In dit geval blijven wij wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij zijn soms wettelijk verplicht om uw gegevens te verstrekken aan andere organisaties. U kunt hierbij denken aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als u uw boete niet tijdig hebt betaald. Of aan het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast delen wij in voorkomende gevallen uw persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze partijen sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens blijven wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens? (AVG en Wpg)

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

In de Wet politiegegevens is bepaald hoe lang politiegegevens mogen bewaard worden. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal vijf jaar. Als deze termijn is bereikt, moeten de politiegegevens definitief worden vernietigd.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of klachten heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Jelle Strikwerda. Jelle is binnen onze organisatie toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of via privacy@koggenland.nl.

Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met ons niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer (070) 888 85 00 of via info@autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij hebben daarom passende (beveiligings-)maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wilt u meer informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen of hebt u het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed bij ons zijn beveiligd? Neemt u dan contact op via privacy@koggenland.nl.

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als u persoonsgegevens bij ons achter laat zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. Wie zijn wij? Wij zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) en de gemeenteraad.

De burgemeester is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt voor de veiligheid. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt bij de griffie, de raadscommissie en personeel van de gemeenteraad. Het college van B en W is verantwoordelijk voor de rest van de persoonsgegevens die worden gebruikt.

Onze organisatie kent ook nog andere onderdelen die zelf verantwoordelijk zijn voor de omgang met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie en de Commissie voor de Bezwaarschriftenprocedure. Deze organisaties controleren en adviseren de burgemeester, het college van B en W en de gemeenteraad vanuit verschillende vakgebieden. Voor de uitvoering van de controles en het geven van adviezen kunnen zij uw persoonsgegevens ontvangen.

Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.

Register van verwerkingen

Wij werken momenteel aan een nieuw register van verwerkingen. In het Register van verwerkingen leggen wij vast welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken in welke processen. Ook wordt daarin vermeld op welke juridische grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat sprake is van een opsporingstaak. Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taken.

Zodra ons nieuw register van verwerkingen gereed is, dan zal dat op deze pagina in te zien zijn.