De gemeente Koggenland is bezig met de gebiedsontwikkeling locatie De Tuinen deel 2. Op deze locatie worden in totaal circa 125 woningen gerealiseerd. De gemeente heeft de wens om een deel maatschappelijk te bestemmen en hier een woonzorgcomplex te realiseren.

Gelet op het bovenstaande, is de gemeente Koggenland voornemens om een gedeelte van het perceel sectie Q nummer 406, behorend aan Wester-Koggenland te verkopen aan stichting Bij Anders, Kvk 69553858.

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente zijn beoogde kopers de enige serieuze gegadigde(n) die in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde verkoop.

  • In 2019 zijn er verkennende gesprekken geweest tussen de gemeente Koggenland en stichting Bij Anders. Er is toen gekeken naar toekomstige nieuwbouw locaties waarbij er mogelijk ruimte was voor de realisatie van een maatschappelijke woonvoorziening. Hierbij is plangebied de Tuinen deel 2 naar voren gekomen als geschikte locatie.
  • Op 13 oktober 2020 is er namens de burgemeester en wethouders een intentiebrief verzonden naar stichting Bij Anders. Hierin spreekt de gemeente Koggenland de intentie uit een maatschappelijke woonvoorziening te realiseren in plangebied de Tuinen deel 2.
  • Reden dat de gemeente in gesprek is gegaan met de stichting is dat de gemeente het maatschappelijke doel van Bij Anders onderschrijft. Stichting Bij Anders wil een thuis voor verstandelijk gehandicapte jongeren creëren waar veiligheid en geborgenheid voorop staan, waar ze gelukkig kunnen zijn en kunnen groeien in hun (sociale) vaardigheden en kunnen leren hun zelfredzaamheid te bevorderen en te participeren in de maatschappij.
  • De maatschappelijke voorziening past goed in het plan De Tuinen deel 2, omdat de gemeente van het begin af aan de wens had om in dit plan naast wonen een andersoortig gebouw te creëren om het plan als geheel een divers beeld te geven.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

  • Zaaknummer: ZK20002701
  • Projectnaam: Ontwikkeling De Tuinen deel 2
  • Publicatiedatum: 1 juni 2023

U kunt geen bezwaar meer maken tegen dit voornemen. Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

  • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met Rick Roozendaal, team projectmanagement, via r.roozendaal@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

  • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

  • Meer informatie over een kort geding procedure vindt u op de website van Rechtspraak.nl 

Meer informatie over project 

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link).