Voor welke welzijnssubsidies kan ik een aanvraag indienen?

Via onderstaande links komt u op de pagina's met meer informatie over de verschillende welzijnssubsidies. U kunt daar ook direct online uw aanvraag starten.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Een welzijnssubsidie vraagt u online aan via deze website. U kunt de aanvraag starten op de pagina van de betreffende subsidie:

Benodigde gegevens

Bij het invullen van dit formulier hebt u een aantal gegevens nodig, zoals KvK-gegevens, financiële gegevens en organisatiegegevens. Op de eerste pagina van de aanvraag staat precies vermeld welke gegevens wij voor de betreffende subsidieaanvraag nodig hebben. Ook staat daar vermeld welke bijlagen u moet en eventueel extra kunt toevoegen. Zorg dat u alle benodigde informatie (digitaal) bij de hand heeft voordat u verder gaat met de aanvraag.

Tussentijds opslaan

We zijn verplicht om na 15 minuten van inactiviteit de E-herkenning-sessie te laten verlopen. Na 10 minuten inactiviteit krijgt u een pop-up in beeld, waarmee u de sessie kunt verlengen met 10 minuten, met behoud van de ingevulde gegevens. Als u voor langere tijd het scherm verlaat om iets op te zoeken, gebruik dan de 'Opslaan'-link bovenaan het formulier. U kunt hiermee tussentijds opslaan. De opgeslagen gegevens worden ingeladen als u opnieuw inlogt met eHerkenning in het formulier. Opgeslagen gegevens worden tot maximaal 5 dagen bewaard, of tot het formulier is verzonden.

Inloggen met eHerkenning

eHerkenning logo

Voor het online aanvragen van een welzijnssubsidie heeft u per organisatie een eigen eHerkenning nodig. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Zo hebben wij meer zekerheid over uw online identiteit. Heeft u nog geen eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+? Vraag dan eerst eHerkenning 2+, 3 of hoger aan(externe link).

Aanvraag opslaan en printen

Aan het einde van het aanvraagformulier krijgt u een overzicht van uw aanvraag. Na verzenden kunt u de gehele aanvraag opslaan op uw computer en/of uitprinten. Dit is belangrijk, omdat u naderhand niet op andere wijze uw aanvraag kunt inzien.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Correspondentie en beschikking

Alle correspondentie vanuit de gemeente met betrekking tot de welzijnssubsidies en de beschikking ontvangt u alleen via e-mail. Daarom is het van groot belang dat ons bestand van contactpersonen correct is. Maakt u niet langer deel uit van het bestuur van de organisatie waarvoor u subsidie hebt aangevraagd, heeft u een opvolger of is uw (e-mail)adres gewijzigd? Meldt u dit dan direct via subsidieswelzijn@koggenland.nl

Bestuurswijzigingen

Wij vragen u de bestuurswijzigingen en (e-mail)adreswijzigingen direct aan ons door te geven op subsidieswelzijn@koggenland.nl

Hoe vraag ik meerdere subsidies aan?

Voor elke subsidieaanvraag dient u een apart aanvraagformulier in te vullen. Als u voor 1 organisatie meerdere soorten subsidieaanvragen doet, moet u voor elke subsidie een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u voor meerdere organisaties een subsidieaanvraag doet, moet u voor elke subsidie een nieuwe aanvraag indienen.

Verplichte Kamer van Koophandel registratie

Om voor een welzijnssubsidie in aanmerking te komen dient uw organisatie ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Indien uw organisatie nog niet is ingeschreven, verzoeken wij u dat op korte termijn te realiseren en het inschrijfnummer en het uittreksel van de Kamer van Koophandel te mailen naar subsidieswelzijn@koggenland.nl Met de KvK-gegevens kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Wij maken gebruik van de gegevens van uw organisatie die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Om die reden hanteren wij bij onze correspondentie met u de naamgeving van uw organisatie zoals die bij de Kamer van Koophandel is vermeld.

Wanneer moet een aanvraag zijn ingediend?

Alle aanvragen moeten uiterlijk 30 september zijn ingediend, voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Uitzondering hierop is het aanvragen van een investeringssubsidie. Deze kan het gehele jaar door worden aangevraagd.

Aanvragen voor een investeringssubsidie moet u tenminste 16 weken voorafgaand aan het moment waarop de bouwvergunning wordt aangevraagd indienen. Wanneer geen bouwvergunning is vereist, moet u de aanvraag tenminste 16 weken voorafgaand aan het moment waarop de opdracht tot de investering wordt gegeven indienen.

Een aanvraag later indienen dan de gestelde datum

Als de aanvraag later wordt ingediend dan de hierboven gestelde datum, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Alleen wanneer u een geldige reden heeft waarom de aanvraag niet voor de gestelde datum kan worden ingediend, kunt u het college vóór die datum verzoeken een uitzondering voor uw organisatie te maken. Dit verzoek mailt u naar subsidieswelzijn@koggenland.nl en hierin legt u uit waarom het voor uw organisatie niet mogelijk is de aanvraag voor de uiterste inzenddatum in te dienen. Het college besluit of uw organisatie de aanvraag later mag indienen en wanneer de aanvraag binnen moet zijn. Het college kan ook besluiten geen uitstel te verlenen.

Wanneer ontvang ik een beschikking op mijn aanvraag?

De beslissing op uw aanvraag wordt uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft aan u bekendgemaakt. De beschikking ontvangt u per e-mail.

In afwijking hierop beslist het college op de aanvraag voor een investeringssubsidie binnen zestien weken nadat de aanvraag is ontvangen.

Vaststelling van de subsidie

Alle subsidieaanvragen, behalve de aanvragen voor een budgetsubsidie en investeringssubsidie, worden direct bij verlening vastgesteld.

Budgetsubsidie

Bij budgetsubsidies dient de aanvrager jaarlijks, vóór 1 juni volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend, een vaststellingsverzoek in dat bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag ten behoeve van de financiële verantwoording over het afgesloten boekjaar.

Het financieel verslag bevat:

  • een exploitatierekening die betrekking heeft op de gehele instelling;
  • een balans die betrekking heeft op de gehele instelling.

In de beschikking staat genoemd welke stukken voor de verantwoording moeten worden ingediend. Dit kunnen ook andere, of minder, dan hierboven genoemde gegevens en bescheiden zijn die voor de vaststelling van belang zijn. Het college beslist binnen zes maanden op een volledige aanvraag om subsidievaststelling.

Investeringssubsidie

Bij investeringssubsidies dient de aanvrager binnen drie maanden na oplevering een vaststellingsverzoek in met een financieel verslag met betrekking tot de investering. Het college beslist binnen zes maanden op een volledige aanvraag om subsidievaststelling.

Wanneer is subsidieverlening niet mogelijk?

Subsidieverlening is niet mogelijk indien:

  1. De organisatie die subsidie aanvraagt niet in Koggenland is gevestigd of de activiteiten niet in Koggenland plaatsvinden, tenzij daar op regionaal of landelijk niveau andere afspraken over zijn gemaakt;
  2. De activiteiten worden uitgevoerd door commerciële organisaties of natuurlijke personen, met uitzondering van betalingen op grond van de ’muzieklesgeldbijdrageregeling’;
  3. De activiteiten georganiseerd worden door een vrijwilligersorganisatie waarvan het bestuur uit minder dan drie personen bestaat. Hiervan kan één jaar worden afgeweken;
  4. De activiteiten slechts op één of enkele dagen per jaar (al dan niet aansluitend aan elkaar) plaatsvinden, tenzij deze specifiek zijn benoemd in deze regeling;
  5. De activiteiten en/of wedstrijdvormen het reguliere recreatieve niveau te boven gaan;
  6. De contributie van een jeugdlid aan de vereniging/club op jaarbasis € 400,- of meer bedraagt, of een grote investering benodigd is om de sport/activiteit redelijkerwijs te kunnen beoefenen;
  7. Subsidie gevraagd wordt ten behoeve van jeugdleden, maar de vereniging niet beschikt over minimaal 15 jeugdleden, tenzij het een muziekvereniging of toneelvereniging betreft. Voor deze verenigingen wordt geen ondergrens gehanteerd voor het aantal jeugdleden.

Subsidiebeleid en subsidieverordening

In ons subsidiebeleid vindt u onze subsidievoorwaarden en de beschikbare bedragen per subsidiesoort.

Subsidiebeleid(externe link)

Subsidieverordening

Beleidsregel Accomodatiebeleid 2022 (externe link)

Contact

Heeft u nog vragen over de welzijnssubsidies? Neemt u dan contact op met Jeannette van der Pauw Kraan. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0229) 54 83 80. U kunt ook mailen naar subsidieswelzijn@koggenland.nl. U vermeldt daarbij over welke organisatie/vereniging en subsidieaanvraag het gaat. Heeft u een ZK-nummer van uw aanvraag van ons ontvangen? Vermeld deze dan ook.