Uitleg over welzijnssubsidies

Voor welke welzijnssubsidies kan ik een aanvraag indienen?

Via onderstaande links komt u op de pagina's met meer informatie over de verschillende welzijnssubsidies. U kunt daar ook direct online uw aanvraag starten.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Een welzijnssubsidie vraagt u via een online formulier aan via deze website. U kunt uw aanvraag starten op de pagina van de betreffende subsidie:

Benodigde gegevens

Bij het invullen van het online formulier hebt u een aantal gegevens nodig, zoals KvK-gegevens, financiële gegevens en organisatiegegevens. Op de pagina over de subsidie van uw keuze vindt u onder het tabje 'Wat moet ik aanleveren' het overzicht welke gegevens wij voor uw subsidieaanvraag nodig hebben. Ook staat daar vermeld welke bijlagen u moet en eventueel extra kunt toevoegen. Wij adviseren u om u alle benodigde informatie (digitaal) klaar te hebben staan voordat u start met het invullen van uw online aanvraag.

Inloggen met eHerkenning

Voor het online aanvragen van een welzijnssubsidie heeft u per organisatie een eigen eHerkenning nodig. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Zo hebben wij meer zekerheid over uw online identiteit. Heeft u nog geen eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+? Vraag dan eerst eHerkenning 2+, 3 of hoger aan.

Tussentijds opslaan van het online formulier

We zijn verplicht om na 15 minuten van inactiviteit de E-herkenning-sessie te laten verlopen. Na 10 minuten  krijgt u een pop-up in beeld, waarmee u de sessie kunt verlengen met 10 minuten, met behoud van de ingevulde gegevens. Als u voor langere tijd het scherm verlaat om iets op te zoeken, gebruik dan de 'Opslaan'-link bovenaan het formulier. U kunt hiermee tussentijds opslaan. De opgeslagen gegevens worden ingeladen als u opnieuw inlogt met eHerkenning in het formulier. Opgeslagen gegevens worden tot maximaal 5 dagen bewaard, of tot het formulier is verzonden.

Aanvraag opslaan en printen

Aan het einde van het aanvraagformulier krijgt u een overzicht van uw aanvraag. Na verzenden kunt u de gehele aanvraag opslaan op uw computer en/of uitprinten. Dit is belangrijk, omdat u naderhand niet op andere wijze uw aanvraag kunt inzien.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Correspondentie en beschikking

Alle correspondentie vanuit de gemeente met betrekking tot de welzijnssubsidies en de beschikking ontvangt u alleen via e-mail. Daarom is het van groot belang dat ons bestand van contactpersonen correct is. 

Wijzigingen in contactpersonen of bestuur

Is er na uw aanvraag iets gewijzigd in de contactpersoon? Maakt u bijvoorbeeld niet langer deel uit van het bestuur van de organisatie waarvoor u subsidie hebt aangevraagd, heeft u een opvolger, is uw (e-mail)adres gewijzigd of is er sprake van een wijziging in het bestuur? Meldt u dit dan direct via subsidieswelzijn@koggenland.nl.

Hoe vraag ik meerdere subsidies aan?

Voor elke subsidieaanvraag vult u een apart online aanvraagformulier in. Ook als u voor één organisatie meerdere soorten subsidieaanvragen doet. 

Dit geldt ook als u voor meerdere organisaties een subsidieaanvraag doet; voor elke subsidie dient u een nieuwe aanvraag in.

Verplichte Kamer van Koophandel registratie en eHerkenning

Om voor een welzijnssubsidie in aanmerking te komen moet uw organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en beschikken over eHerkenning.

Als uw organisatie nog niet is ingeschreven, verzoeken wij u dat op korte termijn te realiseren en het inschrijfnummer en het uittreksel van de Kamer van Koophandel te mailen naar subsidieswelzijn@koggenland.nl Met de KvK-gegevens kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Wij maken gebruik van de gegevens van uw organisatie die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Om die reden hanteren wij bij onze correspondentie met u de naamgeving van uw organisatie zoals die bij de Kamer van Koophandel is vermeld.

Als u bent ingeschreven in de KvK kunt u ook eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ aanvragen. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Zo hebben wij meer zekerheid over uw online identiteit.  Vraag dan eerst eHerkenning 2+, 3 of hoger aan.

Wanneer moet een aanvraag zijn ingediend?

Subsidieaanvragen dient u uiterlijk 30 september in, voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

Uitzondering hierop is het aanvragen van een investeringssubsidie. Deze kan het gehele jaar door worden aangevraagd, tenminste 16 weken voorafgaand aan het moment waarop de bouwvergunning wordt aangevraagd. Wanneer geen bouwvergunning is vereist, moet u de aanvraag tenminste 16 weken voorafgaand aan het moment waarop de opdracht tot de investering wordt gegeven indienen.

Een aanvraag later indienen dan de gestelde datum

Als de aanvraag later wordt ingediend dan de hierboven gestelde datum, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 

Heeft een geldige reden waarom u de aanvraag niet voor de gestelde datum kan indienen? Dan kunt u het college vóór die datum verzoeken een uitzondering voor uw organisatie te maken. Dit verzoek mailt u naar subsidieswelzijn@koggenland.nl . Leg uit waarom het voor uw organisatie niet mogelijk is de aanvraag voor de uiterste inzenddatum in te dienen. Het college besluit of uw organisatie de aanvraag later mag indienen en wanneer de aanvraag binnen moet zijn. Het college kan ook besluiten geen uitstel te verlenen.

Wanneer ontvang ik een beschikking op mijn aanvraag?

De beslissing op uw aanvraag wordt uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft aan u bekendgemaakt. De beschikking ontvangt u per e-mail.

In afwijking hierop beslist het college op de aanvraag voor een investeringssubsidie binnen 16 weken nadat de aanvraag is ontvangen.

Vaststelling van de subsidie

Alle subsidieaanvragen, behalve de aanvragen voor een budgetsubsidie en investeringssubsidie, worden direct bij verlening vastgesteld.

Budgetsubsidie

Bij budgetsubsidies dient de aanvrager jaarlijks een vaststellingsverzoek in dat bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag ten behoeve van de financiële verantwoording over het afgesloten boekjaar. Dit doet u vóór 1 juni volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend. Heeft u bijvoorbeeld subsidie gekregen voor 2025, dan moet u uiterlijk 1 juni 2026 een vaststellingsverzoek indienen. Dit doet u via de mail bij subsidieswelzijn@koggenland.nl.

Het financieel verslag bevat:

  • een exploitatierekening die betrekking heeft op de gehele instelling;
  • een balans die betrekking heeft op de gehele instelling.

In de beschikking staat genoemd welke stukken voor de verantwoording moeten worden ingediend. Dit kunnen ook andere, of minder, dan hierboven genoemde gegevens en bescheiden zijn die voor de vaststelling van belang zijn. Het college beslist binnen 6 maanden op een volledige aanvraag om subsidievaststelling.

Investeringssubsidie

Bij investeringssubsidies dient de aanvrager binnen 3 maanden na oplevering een vaststellingsverzoek in met een financieel verslag met betrekking tot de investering. Het college beslist binnen 6 maanden op een volledige aanvraag om subsidievaststelling.

Wanneer is subsidieverlening niet mogelijk?

Subsidieverlening is niet mogelijk wanneer:

  1. De organisatie die subsidie aanvraagt niet in Koggenland is gevestigd of de activiteiten niet in Koggenland plaatsvinden, tenzij daar op regionaal of landelijk niveau andere afspraken over zijn gemaakt;
  2. De activiteiten worden uitgevoerd door commerciële organisaties of natuurlijke personen, met uitzondering van betalingen op grond van de ’muzieklesgeldbijdrageregeling’;
  3. De activiteiten georganiseerd worden door een vrijwilligersorganisatie waarvan het bestuur uit minder dan drie personen bestaat. Hiervan kan één jaar worden afgeweken;
  4. De activiteiten slechts op één of enkele dagen per jaar (al dan niet aansluitend aan elkaar) plaatsvinden, tenzij deze specifiek zijn benoemd in deze regeling;
  5. De activiteiten en/of wedstrijdvormen het reguliere recreatieve niveau te boven gaan;
  6. De contributie van een jeugdlid aan de vereniging/club op jaarbasis € 400,- of meer bedraagt, of een grote investering benodigd is om de sport/activiteit redelijkerwijs te kunnen beoefenen;
  7. Subsidie gevraagd wordt ten behoeve van jeugdleden, maar de vereniging niet beschikt over minimaal 15 jeugdleden, tenzij het een muziekvereniging of toneelvereniging betreft. Voor deze verenigingen wordt geen ondergrens gehanteerd voor het aantal jeugdleden.

Subsidieregeling en subsidieverordening

In onze subsidieregeling vindt u onze subsidievoorwaarden en de beschikbare bedragen per subsidiesoort.

Subsidieregeling

Algemene Subsidie Verordening

Beleidsregel Accommodatiebeleid 2022 

Contact

Heeft u nog vragen over de welzijnssubsidies? Neemt u dan contact op met Jeannette van der Pauw Kraan. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0229) 54 83 80. U kunt ook mailen naar subsidieswelzijn@koggenland.nl. U vermeldt daarbij over welke organisatie/vereniging en subsidieaanvraag het gaat. Heeft u een ZK-nummer van uw aanvraag van ons ontvangen? Vermeld deze dan ook.