Een budgetsubsidie is een welzijnssubsidie waarbij de instelling een bedrag (hoger dan € 10.000) krijgt toegewezen om een tevoren overeengekomen takenpakket uit te voeren. Aan de aanvraag tot subsidieverlening ligt een vooraf door de gemeente geformuleerd beleid ten grondslag (bijvoorbeeld over de bibliotheek of het peuterspeelzaalwerk).

Subsidiëring vindt plaats op voorschotbasis in vier termijnen. Na afloop van het kalenderjaar dient de organisatie een financiële en inhoudelijke verantwoording te verstrekken. Op basis daarvan wordt een beschikking tot subsidievaststelling afgegeven. Zo nodig vindt een afrekening plaats.

De budgetsubsidie is er voor GGD Hollands Noorden, Peuteropvang, Beheercommissies, Bibliotheek, Lokaal onderwijs schoolbegeleiding, Stichting Adviesraad Sociaal Domein Koggenland, Stichting Sportservice Noord-Holland Buurtsportcoach, Lokale omroep, Stichting Netwerk, Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Uitleg over het aanvragen van een welzijnssubsidie

Het is niet meer mogelijk een aanvraag te doen voor een budgetsubsidie voor 2024.