Iedere gemeente in Nederland heeft een Rekenkamer. De Rekenkamer Koggenland helpt de raad bij zijn controlerende taak. Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zorgen voor de uitvoering van allerlei taken. Voor een groot deel gaat het om de uitvoering van plannen die door de gemeenteraad zijn bepaald. De raad heeft verschillende mogelijkheden om het college te controleren, rekenkameronderzoek is daar een manier van.

Leden van de rekenkamer

Leden

  • Rick Anderson (voorzitter)
  • Arjan Kok (lid)
  • Twan Sijm (lid)

Secretaris

  • Esther Appelman (raadsadviseur)

Wat doet de rekenkamer?

De Rekenkamer Koggenland bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

Transparantie en effectiviteit van het lokale overheidsbestuur

Het rekenkameronderzoek is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de transparantie en de effectiviteit van het lokale overheidsbestuur. Deze onderzoeken kunnen een rol spelen in de verantwoording van burgemeester en wethouders aan de raad en in de verantwoording naar de burgers.

Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid

De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en van instellingen waarvan de activiteiten voor een groot deel door de gemeente worden betaald.

  • Doeltreffendheid: is het gewenste effect bereikt?
  • Doelmatigheid: is het op de goede manier gebeurd?
  • Rechtmatigheid: is het volgens de regels gegaan?

Onderwerpen

De Rekenkamer bepaalt zelf welk onderwerp ze gaat onderzoeken. Het onderwerp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn in de verordening omschreven. Het onderwerp moet bijvoorbeeld een actueel maatschappelijk belang hebben, het moet toekomstgericht zijn en het moet een toegevoegde waarde hebben en tot aanbevelingen voor verbetering kunnen leiden.

Openbare rapporten

De raad kan aan de Rekenkamer vragen een bepaald onderzoek te verrichten. De Rekenkamer maakt een rapport van het onderzoek en geeft dit rapport aan de raad. De raad behandelt het rapport in een vergadering. Een rapport van de Rekenkamer is openbaar en zal op de website gepubliceerd worden.

Budget

Het budget van de Rekenkamer is € 25.000 per jaar. In de jaarplannen en jaarverslagen (zie bij publicaties) is te lezen hoe de verdeling van dit budget is.

Contact

Wilt u contact opnemen met de Rekenkamer? Dan kunt u mailen naar rekenkamer@koggenland.nl.