Vestiging recht van opstal en recht van erfpacht

De gemeente Koggenland is voornemens om op de percelen Kadastraal bekend, gemeente Wester-Koggenland, sectie AD, nummers 1038 (circa 196 m²), 492 (circa 2795 m²), 1036 (circa 521 m²) en 1328 (circa 431 m²) nabij Slagterslaan 35, 1647 CB te Berkhout een recht van erfpacht en een recht van opstal te vestigen ten behoeve van de Tennisvereniging "De Berk".

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de Tennisvereniging “De Berk” de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het hiervoor vermelde recht van opstal en recht van erfpacht. De gemeente Koggenland heeft als taak het bevorderen van een gezond leefklimaat voor de bewoners van haar gemeente, waaronder begrepen het (doen) aanleggen en ter beschikking stellen van sportgelegenheden. Tennisvereniging De Berk is reeds decennia lang op deze locatie gevestigd en heeft de huidige opstallen voor eigen rekening op de grond van de gemeente Koggenland opgericht en zal eventueel in de toekomst nieuwe opstallen oprichten.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

  • Zaaknummer: ZK19002598
  • Projectnaam: Vestiging recht van opstal en recht van erfpacht
  • Publicatiedatum: 25 april 2023

De bezwaartermijn is gesloten, u kunt geen bezwaar meer maken. Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

  • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met naam Marjo Dekker, team Openbare Ruimte via marjo.dekker@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

  • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link)(externe link).