Gemeente Koggenland is bezig met de herontwikkeling van de vrijgekomen locatie van de voormalige Jozefschool aan de Dwingel in De Goorn.  Gemeente Koggenland is voornemens om een deel van deze locatie te verhuren aan:

 • Zorgkoepel West-Friesland gevestigd in Hoorn – voor wat betreft de – nog te ontwikkelen – ruimte voor Huisartsen onder één dak (HOED),
 • Apotheek West Friesland gevestigd in Spanbroek, en
 • De Scio groep gevestigd in Hoorn.

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente zijn beoogde huurders de enige gegadigde(n) die in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde verhuur en wel om de volgende redenen:

 • De Zorgkoepel West-Friesland is een huisartsenorganisatie, waarbij alle huisartsen in de regio West-Friesland zijn aangesloten. De organisatie staat voor optimale eerstelijns zorg en organiseert huisartsenzorg in de regio West-Friesland. Bij een viertal huisartsenpraktijken is er behoefte tot samenwerking in onder meer de huisvesting en zorgverlening, nu een aantal huisartsen van deze praktijken binnenkort met pensioen gaan of al zijn gegaan. Samenwerking zal bijdragen aan het kunnen blijven voortbestaan van deze huisartsenpraktijken. Het blijven voortbestaan is van belang gelet op het capaciteitsprobleem, dat onder de huisartsen(praktijken) heerst. Op het moment dat de hiervoor genoemde huisartsenpraktijken wegvallen, is het denkbaar dat er een patiënten stop moet komen met als gevolg dat inwoners van De Goorn/Avenhorn en omstreken niet meer in hun eigen omgeving een huisarts kunnen krijgen. De locatie aan de Dwingel biedt – mede gelet op de centrale ligging – een uitkomst voor deze samenwerking in huisvesting en zorgverlening.
 • De apotheek West Friesland heeft een samenwerkingsverband met de huisartsen(praktijken) uit de gemeente Koggenland, die zich willen huisvesten bij de HOED op locatie Dwingel. Daarnaast heeft de apotheek West Friesland een samenwerkingsverband met de huisartsen, die in het Gezondheidscentrum zijn gevestigd. Dit Gezondheidscentrum is tevens is gelegen aan de Dwingel, op 100 meter afstand van de nog te her ontwikkelen locatie. Ook hier geldt dat een intensievere samenwerking tussen huisartsen en de apotheek West Friesland wenselijk is. Een dergelijke samenwerking tussen huisartsen en apotheker vraagt echter om een passende huisvesting. De locatie aan de Dwingel biedt daarvoor een oplossing.
 • De kinderopvang organisatie Scio (voorheen SKIK) heeft in 2020 bij gemeente Koggenland aangegeven op zoek te zijn naar nieuwe huisvesting in kern De Goorn/Avenhorn. Dit omdat zij vanuit hun bedrijfsvoering graag de huidige kinderopvanglocatie Pinokkio in Avenhorn (De Fuik 1) op termijn willen gaan verbouwen/aanpassen en op zoek zijn naar mogelijkheden voor vervangende huisvesting (500 bvo) in genoemde kern.Vanuit deze behoefte heeft Scio op eigen initiatief destijds aangegeven interesse te hebben om een ruimte te gaan huren bij de nieuw te ontwikkelen locatie aan de Dwingel.  Vanuit dit verzoek zijn er gesprekken geweest met gemeente Koggenland en Scio over de mogelijkheden van huisvesting op deze locatie, aangezien dit de enige locatie is binnen De Goorn/Avenhorn die de gemeente Koggenland op dit moment kan aanbieden.

Bovengenoemde partijen waren reeds aanwezig op de inloop informatieavond van 27 september 2022.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

 • Zaaknummer: ZK20002107
 • Projectnaam: voornemen tot verhuur van gemeentelijk onroerend goed – Dwingel te De Goorn
 • Publicatiedatum: 1 februari 2023

De termijn is verlopen. U kunt geen bezwaar meer maken tegen dit voornemen. Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

 • Hebt u inhoudelijke vragen over het project en het voornemen van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met Janita Spriensma, afdeling projectmanagement via j.spriensma@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

 • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

 • Meer informatie over een kort geding procedure vindt u op de website van Rechtspraak.nl 

Meer informatie over de voormalige Jozefschool 

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl.