Ten behoeve van de plaatsing van een C2000 opstelpunt, is de gemeente Koggenland voornemens om op een perceel grond gelegen nabij de Julianastraat Avenhorn/De Leet Ursem, kadastraal bekend gemeente Wester-Koggenland, sectie Q nummer 582, ter grootte van circa 100 m² een recht van opstal, erfdienstbaarheid en kwalitatieve verplichting te vestigen aan: De Staat, Ministerie van Justitie en Veiligheid gevestigd te Den Haag.

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de Staat de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde vestiging van een recht van opstal, erfdienstbaarheid en kwalitatieve verplichting en wel om de volgende reden:

  • Het C2000-netwerk is het digitale landelijke netwerk van de radiocommunicatiediensten ten behoeve van hulpdiensten (zoals de politie, brandweer, koninklijke marechaussee en ambulancediensten), bestaande uit centraal gepositioneerde (technische) infrastructuur in combinatie met een landelijk dekkend geheel van decentrale installaties (opstelpunten) waarvan dit opstelpunt deel uitmaakt of deel zal uitmaken. Door C2000 kunnen de hulpdiensten op vrijwel ieder moment snel en beveiligd communiceren.
  • De burgemeester van Koggenland heeft aangegeven dat de C2000 dekking in Ursem-Avenhorn niet voldoende was. Uit onderzoek door de radioplanner van C2000 is gebleken dat het noodzakelijk is om een nieuwe vakwerkmast te plaatsen. De radioplanner heeft een zoekgebied in kaart gebracht en hieruit is naar voren gekomen dat deze locatie de meest geschikte plek is. Deze locatie is specifiek gekozen vanwege de open ligging; op deze locatie kan de zendmast ongehinderd en ongestoord radiosignalen ontvangen en verzenden.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

  • Zaaknummer: ZK22001545 – RVO C2000 zendmast De Leet-Julianaweg
  • Projectnaam: voornemen tot plaatsing van een C2000 opstelpunt
  • Publicatiedatum: 16 februari 2023

De termijn is verlopen. U kunt geen bezwaar meer maken tegen dit voornemen. Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

  • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met Marco Burger, afdeling Beleid Ruimtelijke Ordening via m.burger@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

  • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

  • Meer informatie over een kort geding procedure vindt u op de website van Rechtspraak.nl 

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link).