De gemeente Koggenland is voornemens om nabij Hofland 9c, 1713 GG Obdam te verkopen aan de heer J.P.M. van Diepen en mevrouw B.A.M. Obdam: een perceel grond momenteel gedeeltelijk onderdeel uitmakende van perceel, kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie E nummer 2542, ter grootte van circa 59 m².

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente zijn beoogde kopers de enige serieuze gegadigde(n) die in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde verkoop. De aankoop van de strook grond is ter uitbreiding van de tuin aan de voorzijde van het perceel.

De te verkopen strook grond grenst aan één zijde aan het perceel van de koper en deels aan openbaar water en openbaar groen dat in eigendom is van de gemeente Koggenland.

Gezien de ligging verwachten wij geen andere gegadigden voor deze strook gemeentegrond.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

  • Zaaknummer: ZK22000362
  • Projectnaam: Hofland 9c, Obdam
  • Publicatiedatum: 29 juni 2023

De termijn is verlopen. U kunt geen bezwaar meer maken tegen dit voornemen. Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

  • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met naam Marjo Dekker, Team Openbare ruimte, via marjo.dekker@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

  • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link)(externe link).