Er komt meer ruimte voor bedrijventerreinen in Westfriesland. Voor groeiende Westfriese bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met Westfriese bedrijfssectoren. Dat staat in het convenant met regionale afspraken over werklocaties, dat op 6 juli 2022 is ondertekend door de colleges van de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt gezorgd voor voldoende en geschikte bedrijventerreinen in de regio.

V.l.n.r. achter: Nico Slagter wethouder Stede Broec, Win Bijman wethouder Enkhuizen, Herman ter Veen wethouder Opmeer, Hans-Peter Baars voorzitter WBG. V.l.n.r. voor: Rosalien van Dolder wethouder Koggeland, Harry Nederpelt wethouder Medemblik, Thérèse Klaver adviseur EZ Hoorn.

Sinds 2018 is tussen zeven Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland het Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland gesloten. Hierin staan afspraken voor het gefaseerd ontwikkelen van bedrijfsgronden in Opmeer, Hoorn en Koggenland. Het was nodig om de afspraken uit dit convenant aan te passen aan de nieuwe situatie van krapte op de bedrijventerreinenmarkt. De nieuwe afspraken zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland

“Dit is een belangrijke stap voor het vestigingsklimaat van onze bedrijven”, aldus wethouder Harry Nederpelt (Medemblik). “Omdat de vraag naar bouwkavels op bedrijventerreinen de afgelopen jaren flink is opgelopen, dreigt er een tekort te ontstaan. Daarom was het hard nodig om de bestaande afspraken te actualiseren.”

Flexibel inspelen op vraag

Wethouder Helling (Hoorn): “We willen flexibel inspelen op de toekomstige vraag door adaptief te programmeren. Hierdoor kunnen we sneller op- of afschalen als de markt zich anders ontwikkelt dan verwacht. Daarnaast is er veel aandacht voor goede kwaliteit en optimaal gebruik van bestaande bedrijventerreinen. Energietransitie en oplossingen voor netcongestie horen hier ook bij. Veel Westfriese bedrijvenverenigingen zijn bezig met plannen op dit gebied.”

Focus op Westfriese bedrijven

De nieuwe bedrijventerreinen zijn vooral bedoeld voor groeiende Westfriese bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met Westfriese bedrijfssectoren. Nieuwkomers uit bijvoorbeeld de regio Amsterdam zijn ook welkom, maar niet alle ruimtevragen kunnen worden toegekend. Er is bijvoorbeeld geen plaats voor datacenters. Andere zeer grootschalige bedrijven kunnen zich alleen vestigen wanneer zij meerwaarde hebben voor de Westfriese economie en -arbeidsmarkt. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn alleen toegestaan wanneer wordt gegarandeerd dat er geen private gebruikers komen. Dit om te voorkomen dat schaarse ruimte op bedrijventerreinen wordt gebruikt voor de opslag van caravans en dergelijke.