Achtergrondinformatie over de Stichting Adviesraad Sociaal Domein Koggenland en haar rol bij de totstandkoming en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat is de Wmo en wat is het doel van de wet?

De Wmo bestaat sinds 2007. In 2015 is de wet ingrijpend veranderd en is de uitvoering overgeheveld naar de gemeente. Het doel van de wet is om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig maatschappelijk mee te kunnen laten doen (= participeren) en dat liefst in hun eigen, vertrouwde leefomgeving. Daarbij gaat men uit van hulp en betrokkenheid van het eigen netwerk, zoals familie, vrienden, buren en bekenden (mantelzorgers, vrijwilligers). Als dat niet of onvoldoende lukt, wordt ondersteuning vanuit de gemeente geboden. De gemeente ondersteunt daarnaast ook de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Wie regelt de nieuwe Wmo?

De gemeente voert de Wmo uit en is daarvoor verantwoordelijk. Zij begeleidt haar inwoners bij alle niet-medische zorg, zoals:

 • het ondersteunen van de participatie(= meedoen) en zelfredzaamheid van inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen vertrouwde leefomgeving
 • de inzet van mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld
 • het bieden van opvang voor diegenen die het niet alleen redden, zoals:
  maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.
 • het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de gemeente.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein en wat is zijn taak bij de Wmo?

De Adviesraad (Sociaal Domein) is een onafhankelijke gemeentelijk adviesorgaan, gevormd door inwoners van de gemeente Koggenland. De Adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over inkoop, wet- en regelgeving en uitvoeringspraktijk van de Wmo. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de Adviesraad zijn vastgelegd in een met de gemeente overeengekomen convenant. De inrichting en werkwijze van de Adviesraad  zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

Zijn taken zijn:

 • Advisering bij de inkoop van Wmo-pakketten Vervoer, Jeugdzorg, Hulpmiddelen en Onafhankelijke Cliëntenondersteuning. (Gevraagd advies)
 • Advisering bij het opstellen van Wmo-beleids- en uitvoeringsregels. (Gevraagd advies)
 • Het toetsen van de uitvoeringspraktijk aan wat in het Wmo-beleid is vastgelegd. De Adviesraad doet dit door middel van het actief verzamelen van signalen van gebruikers van de Wmo, zoals cliënten, mantelzorgers en professionals.
  Als de Adviesraad negatieve afwijkingen constateert die op beleidsniveau aanpassing behoeven, dan kan zij besluiten het college van B&W daar schriftelijk van in kennis te stellen. Indien nodig kan de Adviesraad in voorkomende gevallen het college verzoeken haar beleid en/of uitvoering bij te stellen. (Ongevraagd advies).

Om zo effectief mogelijk te werk te kunnen gaan, in het belang van onze inwoners, hebben beleidsmakers en Adviesraad afgesproken om elkaar, middels een positief-kritische benadering, gedurig op de hoogte te houden van de verschillende stappen bij de besluitvorming, de uitvoering en de advisering rond de Wmo.

Wat is de samenstelling van de Adviesraad?

 • De Adviesraad telt maximaal 10 leden. Zij zijn inwoners van Koggenland of op enigerlei andere wijze betrokken bij de gemeente.
 • De Adviesraad wordt geleid door een door haar aangewezen voorzitter.
 • De Adviesraad vormt een maatschappelijke afspiegeling van de bewoners van Koggenland. Leden mogen maximaal negen jaar zitting hebben in de Adviesraad. Bij het ontstaan van vacatures zoekt de Adviesraad nieuwe geschikte kandidaten. Zowel bij de vacaturevervulling voor de voorzitter als voor de leden wordt een door de Adviesraad opgestelde profielschets als leidraad gebruikt. 
 • Voor de uitoefening van haar taak krijgt de Adviesraad ondersteuning vanuit de gemeente, zowel ambtelijk als financieel. De gemeente verzorgt eveneens de noodzakelijke vergaderfaciliteiten.
 • Bekijk de leden van de Adviesraad

Meer informatie

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de vergaderdata, de agenda's en notulen, stukken en adviezen en samenstelling van de Adviesraad?

Bekijk meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein