De Omgevingsvisie is een nieuw, voor alle gemeenten verplicht, instrument uit de aankomende Omgevingswet. In de Omgevingsvisie komt te staan hoe Koggenland zich kan ontwikkelen tot 2040.

Thema's

In eerste instantie richten we ons op de hoofdthema’s die de gemeenteraad heeft benoemd: wonen, economie/recreatie/toerisme, duurzaamheid en gezondheid. Hoe blijft Koggenland een fijne plek om te wonen, werken en recreëren? Welke keuzes moeten we maken om onze gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden? De ambities rondom deze thema’s komen terecht in een Kadervisie Koggenland. Deze Kadervisie vormt een tussenstap op weg naar een volwaardige Omgevingsvisie in 2024.

De Kadervisie

Voor het maken van de Kadervisie gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en ketenpartners. Door vragen te stellen en samen te werken, bouwen we aan een goede visie. De uitkomsten van dit participatietraject worden door de gemeenteraad meegenomen bij het maken van keuzes en het bepalen van het ambitieniveau.

Verkenningen

In opdracht van de gemeenteraad is in kaart gebracht hoe de leefomgeving er feitelijk voor staat; de zogenoemde verkenningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid en het woningaanbod. De resultaten van de enquête, gesprekken, interviews en de informatie die verkregen is uit de verkenningen worden begin 2020 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op basis daarvan stelt de raad de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vast.