Met de komst van de Spreidingswet hebben gemeenten een wettelijke taak in de opvang van asielzoekers. Voor Koggenland gaat het om het realiseren van 149 opvangplekken en voor Westfriesland om 1230 opvangplekken. Op dit moment wordt er op lokaal en regionaal niveau gewerkt aan de deze maatschappelijke opgave.

Begin van dit jaar hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de Westfriese gemeenten een routekaart voor asiel vastgesteld. In deze routekaart zijn de stappen beschreven die nodig zijn om te komen tot een regionaal opvangplan. De eerste stap in dit proces is het uitvoeren van een ambtelijke locatieverkenning op basis van de Koggenlandse Asielaanpak. Hier heeft de gemeenteraad op 8 april 2024 mee ingestemd

Stapsgewijs
Vanaf april 2024 laat het college van burgemeester en wethouders van Koggenland een verkennend locatieonderzoek naar asiellocaties in Koggenland uitvoeren. Dit is een ambtelijk bureauonderzoek om te komen tot een overzicht van mogelijke asiellocaties in Koggenland. Deze locaties worden beoordeeld aan de hand van criteria als grootte, beschikbaarheid, flexibiliteit, ligging, inpasbaarheid en draagkracht. In de loop van april of mei 2024 voert het college van burgemeester en wethouders van Koggenland op basis van het locatieonderzoek - als nodig - een aanvullend locatieonderzoek uit. Daarna volgt een voorgenomen besluit over het aanwijzen van asiellocatie(s) in Koggenland. In mei of juni 2024 legt het college de asiellocatie(s) voor aan de raad. De raad kan dan wensen en bedenkingen meegeven over het voorlopige locatiebesluit. 

Lokale aanpak
De Koggenlandse asielaanpak is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Draagkracht en ruimtelijke omgeving: We streven ernaar om opvangvoorzieningen te realiseren die passen binnen de draagkracht van onze gemeente en goed passen in de ruimtelijke omgeving van Koggenland.

  2. Gemengde woonvormen: We geloven in het bevorderen van integratie door middel van gemengde woonvormen, waar verschillende doelgroepen samenleven en elkaar ondersteunen.

  3. Arbeidsgerichte en maatschappelijke inbedding: We zetten in op opvangvoorzieningen die niet alleen onderdak bieden, maar ook bijdragen aan de lokale economie en gemeenschap door het faciliteren van werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen.

Blijf op de hoogte 
Via de gebruikelijke kanalen van gemeente, zoals koggenland.nl en het Koggennieuws, houdt het college van burgemeester en wethouders de inwoners en ondernemers op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Spreidingswet.