Bezwaarschriftencommissie

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.  Dat geldt voor degene(n) die door het besluit rechtstreeks in hun belangen zijn getroffen. Bezwaar maken moet dan wel binnen 6 weken gebeuren. Er zijn allerlei onderwerpen waartegen bezwaar wordt gemaakt. Een bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen.  Hoe u dit doet leest u op de pagina Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit.

Bewaarschriftencommissie

Als u bezwaar indient, wordt dit ambtelijk opgepakt of de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan om advies worden gevraagd. 

Deze commissie is ingesteld door de burgemeester, burgemeester en wethouders, en door de gemeenteraad voor de door hen genomen besluiten.

De benoeming van de commissieleden gebeurt door burgemeester en wethouders. Gemeente Koggenland heeft samen met de gemeente Opmeer een bezwaarschriftencommissie.

Werkwijze

Na het indienen van het bezwaar neemt een medewerker van de gemeente meestal contact op met bezwaarmaker om het besluit uit te leggen. De bezwaarmaker beslist dan om vast te houden aan het bezwaar of het bezwaar in te trekken.

Vasthouden aan bezwaar

Als men bezwaar blijft houden, wordt degene die bezwaar heeft ingediend en/of zijn gemachtigde in de gelegenheid gesteld het bezwaar toe te lichten in een hoorzitting.

Dat gebeurt meestal bij de commissie bezwaarschriften, die dan vervolgens een advies geeft over de te nemen beslissing.

Maar het kan ook zijn dat degene die bezwaar heeft ingediend wordt uitgenodigd om het bezwaar toe te lichten bij een of meer van onze medewerkers of –in uitzonderlijke situaties- een bestuurder.

Een hoorzitting is meestal openbaar. Soms wordt er geen hoorzitting gehouden. Bijvoorbeeld wanneer overduidelijk is dat mensen niet-ontvankelijk zijn in hun bezwaar. Of wanneer bezwaarmaker dat zelf niet wil.

Beslissing op bezwaar

Het kan wel enkele maanden duren voordat er een beslissing op het bezwaarschrift is genomen.

Leden van de bezwaarschriftencommissie

FunctieNaam
voorzitterde heer mr. T.J.W. Bult
lidmevrouw mr. K. Hollenberg
lidde heer mr. M.M. Schaper
lidmevrouw mr. K. van de Wateringen
lidmevrouw M. Brieffies
secretarismevrouw R. Pitstra

Meer informatie

Hebt u vragen over het indienen van bezwaar? Neemt u dan contact op met Rita Pitstra, r.pitstra@koggenland.nl.