Voorbereiding nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding

Het hoogspanningsnet in Nederland wordt steeds zwaarder belast. Door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren versneld door. De huidige transportcapaciteit in Noord-Holland Noord is onvoldoende. Volgens berekeningen van TenneT neemt het aantal knelpunten in de periode 2023-2030 verder toe. Omdat het huidige netwerk niet voldoet, willen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT een nieuwe bovengrondse 380kV hoogspanningsverbinding realiseren in Noord-Holland. 

Nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding in Noord-Holland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een nieuwe bovengrondse 380kV hoogspanningsverbinding realiseren in Noord-Holland. 

Waarom is uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig?

Het hoogspanningsnet in Nederland wordt steeds zwaarder belast. Door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren versneld door. De huidige transportcapaciteit in Noord-Holland Noord is onvoldoende. Volgens berekeningen van TenneT neemt het aantal knelpunten in de periode 2023-2030 verder toe. Verdere uitbreiding van het bestaande 150kV-netwerk is ontoereikend voor het oplossen van de verwachte groei in vraag en aanbod van elektriciteit. Hiervoor is een nieuwe 380kV-verbinding met bijbehorende nieuwe hoogspanningsstations noodzakelijk.

Tussen 2031 en 2040 verwacht het Rijk een sterke groei van de windmolenparken op zee. Om elektriciteit van windmolenparken op zee aan land te brengen, wordt gekeken naar locaties in de Kop van Noord-Holland. Voor het transport van elektriciteit afkomstig van zee is een extra lijn van masten noodzakelijk, bovenop de lijn die nodig is om de knelpunten op te lossen. In het kader van de netuitbreiding naar Noord-Holland Noord onderzoeken we ook de effecten van deze extra lijn. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de besluitvorming omtrent aanlandingen, dat in het kader van programma Verbindingen Aanlandingen Wind op Zee 2031 – 2040 plaatsvindt. Wilt u meer weten over het project? Bekijk dan 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord (rvo.nl) of 380 kV Noord-Holland Noord (tennet.eu)

Zoekgebied

Voor de verbinding en de stations is een zoekgebied vastgesteld. Dat betekent dat de initiatiefnemers onderzoeken wat in dit gebied de beste plek is voor de lijn en de stations. Koggenland ligt in het zoekgebied, maar is zelf geen trekker van het project. Na het onderzoek volgt een verkenning van de mogelijke tracés. Dat betekent dat het ministerie en TenneT bekijken op welke plekken de lijn en de onderstations kunnen komen. De initiatiefnemers organiseerden in juli 2023 een aantal informatiebijeenkomsten in het zoekgebied. 

De rol van gemeente Koggenland

Koggenland is géén initiatiefnemer van de netuitbreiding. We delen de informatie van het ministerie en TenneT, omdat Koggenland in het zoekgebied ligt. We vinden het belangrijk dat alle Koggenlandse belanghebbenden op de hoogte zijn. Als gemeente volgen we het project bovendien nauwlettend, omdat we een prettige en gezonde leefomgeving van onze inwoners willen waarborgen. Zo heeft gemeente Koggenland samen met de andere Westfriese gemeenten officieel gereageerd op het voornemen van het Rijk en TenneT. 

Vervolgproces

In de periode 16-26 september 2024 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Ter voorbereiding organiseren het ministerie (RVO) en TenneT  informatiebijeenkomsten in september. De data en locaties worden binnenkort bekendgemaakt.