Verkeer en dorpsplein voor Café De Ridder (Doe-team Berkenhout)

Teamleden

 • Doris de Wit
 • Jaap Schol
 • Karel de Vries
 • Hans Krijnen
 • Dries Baars
 • Dick Funcke

Contactpersoon gemeente

Gerard van Harskamp, g.vanharskamp@koggenland.nl

Stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2019

  Het college heeft besloten de voorgestelde aanpassingen van de kruisingen niet uit te voeren. De overwegingen hierbij zijn uitvoerig besproken met het doe-team.

  Het doe-team heeft naar aanleiding van het besluit zichzelf opgeheven.

 2. Afgerond: Januari 2019

  Verkeer en dorpsplein voor Café De Ridder focust zich op twee thema’s:

  1. Onderzoek naar de inrichting van een dorpsbrink voor het dorpshuis De Ridder. Dit thema is na onderzoek stopgezet, hier worden geen verdere stappen in genomen.

  2. Verbetering van de verkeerssituatie op het traject Oosteinde-Kerkebuurt-Westeinde. Het doe-team heeft verschillende verbeteringen onderzocht. Het doe-team beraadt zich over een mogelijk vervolg voor het verbeteren van de kruispunten.

 3. Afgerond: Juli 2018

  Verkeer en dorpsplein voor Café De Ridder focust zich op twee thema’s:

  1. Een onderzoek naar de inrichting van een dorpsbrink voor het dorpshuis De Ridder, inclusief extra parkeerfaciliteiten en een terras met eventuele woningbouw aan de noordzijde van het dorpshuis. Het doe-team concludeert dat het plan niet haalbaar is. Met name het ontbreken van een volwaardig parkeeralternatief in het centrum van Berkhout heeft geleid tot het stopzetten van de planontwikkeling.

  2. Daarnaast wenst het doe-team een verbetering van de verkeerssituatie op het traject Oosteinde-Kerkebuurt-Westeinde. Hiervoor onderzoekt het doe-team snelheidsremmende oplossingen voor deze wegen, waaronder het plaatsen van borden met teksten om weggebruikers te vragen zich aan de toegestane snelheid te houden.

 4. Afgerond: Januari 2018

  Het door het doe-team in september 2017 aan het college gepresenteerde plan voor de inrichting van een dorpsbrink aan de noordzijde van het Dorpshuis is op 7 december met diverse direct betrokkenen besproken. Op basis van de ingebrachte reacties heeft het doe-team besloten om het plan van een dorpsbrink ten noorden van de Ridder te laten varen. De conclusie is dat men dit gebied nauwelijks kan beschouwen als een echt dorpshart. De toegang ertoe is een probleem en er gaat weinig uitstraling vanuit, omdat het verstopt ligt achter de Ridder.

  Feitelijk is het doe-team weer terug bij het eerdere plan: de inrichting van het parkeerterrein aan de Kerkebuurt tot dorpsbrink. Echter de realisatie staat of valt met het beschikbaar krijgen van een volwaardig parkeeralternatief in het centrum van het dorp. Na tal van mogelijkheden te hebben bestudeerd is het doe-team tot de slotsom gekomen dat die er nu gewoon niet is. Op 16 januari 2018 heeft het doe-team in een gesprek met de gemeente aangegeven dat de plannen voor een dorpsbrink zijn stopgezet. Het doe-team blijft zich wel bezig houden met de algehele verkeerssituatie in het hele dorp.

 5. Afgerond: November 2017

  Eind juli hebben het doe-team en het college een aantal alternatieven over een herinrichting van het dorpsplein besproken. Het doe-team zou voor draagvlak zorgen voor één van deze alternatieven. Eind september heeft het doe-team een nieuw alternatief gepresenteerd en voorstellen gedaan over het proces tot uitwerking van dit idee. Het voorstel is om aan de noordzijde van het Dorpshuis De Ridder een nieuw dorpshart te realiseren. Het college heeft inmiddels groen licht gegeven voor de vervolgstappen die het doe-team onderneemt om het idee verder uit te werken.

 6. Afgerond: Juli 2017

  Het doe-team heeft zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met planvorming van een herinrichting van het dorpsplein en de verkeerssituatie op de t-splitsingen met het Westeinde, de Kerkebuurt en het Oosteinde. De ideeën vanuit het doe-team over de verkeerssituatie Westeinde, Kerkebuurt en Oosteinde worden op dit moment door de gemeente nader onderzocht op (verkeerstechnische) haalbaarheid.

  Het plan voor een herinrichting van het dorpsplein is in mei door het doe-team aan de gemeente gepresenteerd met de afspraak dat de gemeente daarop een reactie zou geven. Op 25 juli j.l. hebben het doe-team en het college met elkaar gesproken over het ingediende plan en een tweetal alternatieven, die door de gemeente zijn aangereikt. De afspraak is gemaakt dat het doe-team onderzoek gaat doen naar zoveel mogelijk draagvlak in het dorp voor één van de plannen die nu op tafel liggen. Afhankelijk daarvan zullen het doe-team en de gemeente een besluit nemen over verdere stappen.