Openbaarmaking Adviezen (Woo)

Op deze pagina vindt u straks de adviezen uit de categorie Adviezen van de Woo (Wet open overheid). Het gaat daarbij om adviezen van een adviescollege, een adviescommissie of een andere externe partij die om advies is gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan adviezen van

  • de Adviesraad Sociaal domein, die adviseert op het terrein van wonen, zorg en welzijn
  • de Auditcommissie, die adviseert over programmabegroting, nazomernotitie en jaarstukken
  • de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, die adviseert over welstandszaken.

Naast de adviezen moet de gemeente straks ook de adviesaanvragen openbaar maken. 

Openbaarmaking in de categorie Adviezen is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van adviezen verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe adviezen en adviesaanvragen.