De gemeente Koggenland is bezig om de locatie aan de Dwingel in De Goorn, waar voorheen de Jozefschool stond, te ontwikkelen.

Hier komt een gebouw met woningen, een huisartsen-onder-een dak (HOED) met een apotheek en een kinderdagopvang.

impressie van boven af gezien van de herbouw van de Jozef school aan de Dwingel in De Goorn
Indruk van het project op de locatie van de voormalige Jozefschool aan de Dwingel in De Goorn.

Stedenbouwkundig plan

In het afgelopen jaar is er gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor locatie Dwingel, dat op 14 maart 2023 door het College van B&W is vastgesteld.

Bekijk het plan

Dit Stedenbouwkundig is tot stand gekomen op basis van besluiten van de gemeenteraad over het programma en de doelgroepen. In het plan is het beleid opgenomen van de gemeente en waar van toepassing ook het beleid van de regio West-Friesland.

Voor zover als mogelijk zijn meegenomen in het plan:

 • Reacties van omwonenden en belangstellenden tijdens de informatie avond op 27 september 2022
 • Wensen van de toekomstige gebruikers

Informatieavond

Op 27 september 2022 vond in het gemeentehuis in De Goorn een informatieavond plaats. Het was een drukbezochte avond. Omwonenden, geïnteresseerden en diverse zorgpartijen waren benieuwd naar het concept stedenbouwkundig plan

Concept stedenbouwkundig plan

In het concept plan is opgenomen:

 • De locatie
 • Een volume waarin meerdere functies zouden worden gehuisvest, met onder meer een apotheek, een HOED (huisartsen-onder-één-dak) een kinderdagverblijf en woningen (voornamelijk appartementen)
 • de plannen voor omliggend groen en parkeren 
 • een vogelvlucht-impressie, en een impressie vanaf Kanteel en vanaf Dwingel.

Via panelen met onder andere schetsen van het gebouw, de parkeerfaciliteiten, de verkeerssituatie en de globale inrichting van de openbare ruimte werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de plannen. De stedenbouwkundigen en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden en suggesties van belangstellenden te bespreken. 

Tijdens de avond kregen de aanwezigen ook gelegenheid om suggesties, op- en aanmerkingen en ideeën op te schrijven. Van deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt. Deze input wordt momenteel door de gemeente gebundeld en gecategoriseerd.  Zie de reactie van de gemeente op uw vragen en suggesties. Mogelijk wordt het stedenbouwkundig plan nog iets aangepast naar aanleiding van opmerkingen of suggesties.

Sloopwerkzaamheden

Medio 2022 is gestart met de sloopwerkzaamheden van de voormalige Jozefschool. Dit is in februari 2023 afgerond waarna er grond is aangevoerd om het terrein valk te maken. In het voorjaar van 2023 zal het terrein worden ingezaaid met gras. En er zal een informatiebord worden geplaats bij het terrein.

De sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd door firma Van der Bel uit Middenmeer in opdracht van Gemeente Koggenland. Voorafgaand aan de sloop is bij omliggende woningen en gebouwen een voor-opname uitgevoerd. 

Het terrein van de voormalige Jozef school aan de Dwingel, De Goorn

Uw mening en ideeën tellen

Op de informatieavond van 27 september 2022 zijn de reacties op het stedenbouwkundig plan en overige meningen en suggesties van de aanwezigen verzameld. Overige belangstellenden en belanghebbenden konden tot en met 11 oktober vragen stellen en suggesties doen via deze pagina. Het forum is nu gesloten. U kunt nog wel de achtergelaten reacties lezen.

Bekijk de gegeven reacties 

Update maart 2023

De gemeente heeft de reacties gebundeld die tijdens de informatieavond en via het forum zijn gedeeld. 

Bekijk het antwoord van de gemeente op al uw reacties  

Hoe nu verder?

Nu het stedenbouwkundig plan, met als datum 21 februari 2023, is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 14 maart 2023, wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Daarnaast wordt gestart met de voorbereiding om de huidige bestemming te wijzigen, zodat er een nieuw bestemmingsplan gemaakt kan worden voor deze locatie. Het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting eind 2023 ter inzage worden gelegd.

In de komende periode zal  zullen de voorbereidingen worden gedaan om een Europese aanbesteding (tender) te organiseren voor deze locatie. De toekomstige ontwikkelaar zal onderzoeken welke type woningen zullen worden ontwikkeld. Waarbij 10% van de woningen sociale huurwoningen zullen worden.   

Bekijk het stedenbouwkundige plan

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Janita Spriensma via email j.spriensma@koggenland.nl of via telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Voortgang

 1. Nog te doen: Medio 2025

  Het casco gebouw kan medio 2025 gereed zijn. Na de casco oplevering van de aannemer dient nog de inbouw gedaan te worden door de diverse toekomstige gebruikers.

 2. Nog te doen: Medio 2024

  De verwachting is dat medio 2024 kan worden gestart met de bouw.

 3. Nog te doen: 2024

  In 2024 komt er meer duidelijkheid over welke type woningen er exact zullen komen en met welke grootte. En hoeveel (huur of koop) woningen /appartementen.  

 4. Momenteel bezig: Maart tot eind 2023

  Er wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt op basis van het vastgestelde stedenbouwkundigplan. Tevens is gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting  eind 2023 ter inzage gelegd. Naar verwachting vindt in oktober 2023 een informatie avond plaats op het gemeentehuis over het bestemmingsplan. Iedereen is welkom. De bewoners in de directe omgeving ontvangen hiervoor een uitnodiging.

  Nu het Stedenbouwkundig Plan is vastgesteld door het college van B en W op 14 maart 2023 start het onderzoek vanuit de gemeente wie de ontwikkelaar en de toekomstige eigenaar wordt van (een deel van) het toekomstige gebouw, het bepalen van de type woningen en het mogelijk openen van een Grond Exploitatie (GREX).  

 5. Afgerond: Maart 2023

  Het stedenbouwkundig Plan is aangepast naar aanleiding van de input op de informatieavond, het PvE van de toekomstige gebruikers en het besluit van de gemeenteraad ten aanzien van het programma en de doelgroepen. Het stedenbouwkundig Plan is op 14 maart 2023 vastgesteld door het College van B&W.

  Nu het stedenbouwkundig plan met de datum 21 februari 2023 is vastgesteld, wordt gestart met het maken van een beeldkwaliteitsplan en aansluitend wordt gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan voor de locatie aan de Dwingel.

 6. Afgerond: Februari 2023

  De sloop is afgerond. Vanaf 6 februari wordt er grond aangevoerd om het terrein gelijk te maken met de rest van het openbaar gebied. Daarna zal het terrein worden ingezaaid.

 7. Afgerond: Medio oktober 2022

  Sloopwerkzaamheden zijn gestart.

 8. Afgerond: 27 September 2022

  Informatieavond voor omwonenden en belangstellenden op het gemeentehuis in De Goorn (van 19.00 tot 20.30 uur). De terugkoppeling hierover zal eind januari of uiterlijk februari 2023 terug te vinden zijn op deze website.

 9. Afgerond: September 2022

  Concept stedenbouwkundig ontwerp t.b.v. informatieavond op 27 september 2022.

 10. Afgerond: September 2022

  Brief aan omwonenden en overige belanghebbenden met uitnodiging voor de informatieavond.