Kerkenvisie

Betreft: proactieve openbaarmaking documenten en besluitvorming Kerkenvisie

Gemeente Koggenland maakt veel informatie proactief openbaar. De gemeente wil op deze manier transparant communiceren over de bedrijfsvoering en besluitvorming rond grote onderwerpen. Een tijdlijn geeft aan in welk stadium het project of dossier zich bevindt. 

Samenvatting

Gemeente Koggenland beschrijft in de Kerkenvisie de kerken die op het gemeentelijk grondgebied staan, en een visie op de toekomst van deze kerken. De Kerkenvisie is in nauwe samenwerking met de kerkeigenaren tot stand gekomen en bevat dan ook een breed gedragen boodschap. Het is een gemeentelijke visie én het is de slotsom van wat de eigenaren de gemeente meegegeven hebben.

Op deze pagina vindt u de documentatie en correspondentie over de Kerkenvisie.

Overleg en besluitvorming Kerkenvisie

 1. Nog te doen: Oktober / november 2023

  Concept Kerkenvisie wordt aangeboden ter besluitvorming in de gemeenteraad.

  Concept Kerkenvisie

 2. Afgerond: April 2023

  Eerste concept Kerkenvisie gemeente Koggenland in samenwerking met MOOI Noord-Holland adviseurs.

 3. Afgerond: 28 augustus 2021

  Opdrachtbevestiging en akkoord op offerte van MOOI Noord-Holland, met aanvullende opmerkingen over doorlooptijd, kosten en facturatie, meerwerk en de algemene inkoopvoorwaarden van Koggenland.

 4. Afgerond: 24 augustus 2021

  Collegevergadering met o.a. bespreking college-advies Kerkenvisie van 17 augustus 2021.

 5. Afgerond: 17 augustus 2021

  Collegeadvies Kerkenvisie: besluitpunten, aanleiding, onderbouwing, het waarom van een kerkenvisie, stakeholders, werkwijze, omgevingsvisie, netwerk, ondersteuning en subsidie, inschakeling externe deskundigen, kanttekeningen, middelen, vervolg en communicatie.

 6. Afgerond: 29 juli 2021

  Voorstel opstelling Kerkenvisie door Kerk & Co.

 7. Afgerond: 15 juli 2021

  Offerte MOOI Noord-Holland voor het opstellen van een kerkenvisie. Daarin omschreven: aanleiding, opsplitsing traject in thematiek en visie, betrokken partijen, inhoud op te stellen kerkenvisie, geboden diensten MOOI Noord-Holland, acties gemeente Koggenland, planning, team, uren, kosten, facturatie en voorwaarden.

 8. Afgerond: 8 juli 2021

  Interne mailwisseling: aankondiging beschikking kerkenvisie, met daarin ter kennisname de brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 15 juni 2021.

 9. Afgerond: 15 juni 2021

  Brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanvraag van gemeente Koggenland voor ondersteuning bij het opstellen van een kerkenvisie wordt gehonoreerd in het kader van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Een bijdrage van 25.000 euro wordt toegekend.

 10. Afgerond: 10 - 11 maart 2021

  Mailwisseling met Protestante Gemeente Koggenland met aangehechte uitnodigingsbrief van 5 maart 2021 om mee te werken aan de opstelling van een kerkenvisie.

 11. Afgerond: 5 maart 2021

  Uitnodigingsbrief aan kerkbesturen om mee te werken aan de opstelling van een kerkenvisie voor gemeente Koggenland. Omschrijving van aanleiding, omgevingsvisie, ondersteuning, subsidie en vervolg.

 12. Afgerond: 1 - 6 maart 2021

  Interne mailwisseling over adressen en contactgegevens kerken binnen gemeente Koggenland, met aangehechte lijst met adressen en contactgegevens van de kerken en kerkgenootschappen.

Openbaarmaking informatie

De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeentes open en transparant te zijn. Gemeente Koggenland maakt op basis van ingediende Woo-verzoeken documenten openbaar. De gemeente maakt daarnaast allerlei andere informatie actief openbaar (verplichte Woo-informatiecategorieën) en soms zelfs pro-actief openbaar (transparante communicatie over lopende projecten en dossiers). 

Meer weten over wat en hoe de gemeente openbaar maakt?