Groen in Berkhout (Doe-team Berkhout)

Teamleden

 • Dick de Haas
 • De heer Van Lochem

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

 1. Afgerond: Juni 2022

  Realisatie aanlegsteiger boten bij picknickplaats Lijsbeth Tijspark

 2. Afgerond: Mei 2022

  Plaatsing informatiebordjes (educatie) beplanting park bij de tennis

 3. Afgerond: Oktober 2021

  Aanleg picknickplaats in Lijsbeth Tijspark

 4. Afgerond: September 2021

  Aanpassing paden park bij de tennis

 5. Afgerond: Mei 2021

  B&W stelt € 7.000 beschikbaar voor realisatie picknickplaats in Lijsbeth Tijspark.

  B&W stelt € 8.500 beschikbaar voor het toegankelijker en educatiever maken van het park bij de tennis

 6. Afgerond: Oktober 2019

  Doe team 'Groen in Berkhout' zet zich in om het park in Berkhout (nabij TC De Berk en de volkstuinen) op te knappen, met als doel het park toegankelijker, aantrekkelijker, recreatiever en educatiever te maken.

  Het college van B&W stelt € 18.200,- beschikbaar aan het opwaarderen van het park in Berkhout, om hiermee de recreatieve én educatieve waarde te verhogen.

 7. Afgerond: Maart 2019

  Versie 2.0

  Doe team Groen 2.0 ziet verbetering in het groen onderhoud in Berkhout. Het doe-team is bijvoorbeeld tevreden over de schoffelwerkzaamheden en snoeien en aanplanten van vakken in 2018.

  Het doe-team heeft voor 2019 de volgende verbeterpunten voor openbaar groen in Berkhout geïnventariseerd:

  Op twee locaties rozen stuiken ruimen en vervangen door nieuwe beplanting.

  In verschillende plantvakken beplanting opvullen die door de droogte verloren zijn gegaan. Dit plan wordt uitgevoerd.

  Op een aantal locaties vergaande snoeiwerkzaamheden verrichten, om ruimte te maken en betere zicht op de locaties te krijgen en zo nodig nieuwe aanplant te plaatsen.

  Planvorming voor stroken met bloemen in het Lijsbeth Thijspark zoals dat eerder was, met sterkere bloemsoorten die voor meerdere jaren weer fleurig terugkomen. Dit plan wordt dit voorjaar uitgevoerd. Dit maakt onderdeel uit van grootschaliger project: creëren 16 locaties met bloemrijke stroken.

  Planvorming voor renoveren van het bosgebied bij de tennis, zodat het beter te onderhouden is en vriendelijker wordt om als wandelaar te gebruiken. Dit is een omvangrijk project en wordt nog opgestart; planning najaar 2019.

  Deze verbeterpunten zijn door het doe-team met de gemeente op locatie bekeken. Voor verbetering van geïnventariseerde gebieden stelt de gemeente een plan van aanpak op.

  Versie 1.0

  De groenlocaties zijn succesvol opgeknapt. Het project is het 1e kwartaal van 2018 afgerond; de werkzaamheden voor het doe-team versie 1.0 afgerond.

 8. Afgerond: Januari 2018

  Versie 2.0

  Het doe-team krijgt versterking en gaat zich inspannen om nieuwe initiatieven op het gebied van groen te ontplooien.

  Versie 1.0

  De groenlocaties zijn succesvol opgeknapt. Het project wordt het 1e kwartaal van 2018 afgerond; bij droger weer wordt de laatste beplanting aangeplant. Daarna zijn de werkzaamheden voor het doe-team versie 1.0 afgerond.

 9. Afgerond: September 2017

  Het College van B&W stelt ongeveer € 25.700,- beschikbaar aan het initiatief van doe-team Groen Berkhout voor het opknappen van twaalf groenlocaties in Berkhout. Een prachtig resultaat van doe-team Groen in Berkhout. De inspanning en input van het doe-team zorgt er namelijk voor dat Berkhout er binnenkort nog mooier op wordt! 

 10. Afgerond: Juli 2017

  Het doe-team heeft verbeterpunten voor openbaar groen in Berkhout geïnventariseerd. Deze verbeterpunten zijn in juli door het doe-team met de gemeente op locatie bekeken. Voor verbetering van geïnventariseerde gebieden stelt de gemeente een plan van aanpak op.

 11. Afgerond: April 2017

  Aanleiding van deze groep is de ontevredenheid over het groenonderhoud in de nieuwbouw van Berkhout in afgelopen jaren. De gemeente heeft vanaf januari 2017 verbeteringen voor het groenonderhoud doorgevoerd. De groenonderhoud taakverdeling is bijvoorbeeld aangepast, waardoor nu beter onderhoud kan worden uitgevoerd dan in voorgaande jaren. Juni 2017 loopt de gemeente samen met de werkgroep een rondje door Berkhout om de effecten van de veranderde taakverdeling te bekijken en het groenonderhoud op dat moment samen te evalueren.

overzichtskaart met locatie op te knappen