Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de energiebesparings- en informatieplicht. Gemeenten en omgevingsdiensten (namens gemeenten) gaan strenger controleren of organisaties voldoen aan deze plichten. Maar de omgevingsdiensten willen hen hier ook bij helpen. Want veel organisaties zijn er niet mee bekend óf ze weten niet hoe ze eraan kunnen voldoen.

Daarom hebben provincie Noord-Holland en de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten de campagne ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld, met checkklikbespaar.nl als basis. Op deze website vinden ondernemingen en instellingen snel en eenvoudig wat ze nodig hebben om te checken of zij onder de verplichtingen vallen. En zo ja, hoe zij daaraan kunnen voldoen.

In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, is energiebesparing bij bedrijven en instellingen cruciaal. Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Ga naar de website checkklikbespaar.nl

Eenvoudige controle of uw bedrijf onder de verplichting valt

Op de website checkklikbespaar.nl kunnen ondernemers snel en eenvoudig controleren of de onderneming of instelling onder de verplichtingen valt. En zo ja, hoe zij daaraan kunnen voldoen. De informatie op de site is helder en beknopt, om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook als ze weinig tijd of kennis over het onderwerp hebben.

Welke bedrijven vallen onder energiebesparings- en informatieplicht?

Bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas vallen onder de wettelijke energiebesparings- en informatieplicht: zij moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend en daarover elke vier jaar rapporteren. Toch voldoet op dit moment slechts 11% volledig aan deze plichten. Daar willen provincie Noord-Holland, de vier omgevingsdiensten en de gemeenten in deze provincie wat aan veranderen.  Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2023 aangescherpt.

Energiebesparingsplicht per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 is de nieuwe ronde energiebesparingsverplichting ingegaan en deze komt elke 4 jaar weer terug. Energie besparen is daarmee voor bedrijven een doorlopende verplichting. Aan de hand van erkende maatregelenlijsten (EML), kunnen ondernemers zien welke van die maatregelen voor hen van toepassing zijn. De website Check Klik Bespaar, vervangt de officiële publicaties en regelingen natuurlijk niet, maar helpt en ondernemers op weg en ondersteunt hen om aan de plichten te kunnen voldoen.

Deze EML-lijst verdeelt de energiebesparende maatregelen in drie onderdelen:

  • gebouwen
  • faciliteiten en
  • processen

Elke lijst kent een aantal categorieën, waarbinnen besparingen te realiseren zijn. 

  • Bij gebouwen gaat het bijvoorbeeld om het besparen op buitenverlichting of het plaatsen van zonnepanelen.
  • Bij faciliteiten gaat het bijvoorbeeld over besparen op koel- of vriesapparatuur, of serverruimte.
  • Bij processen gaat het bijvoorbeeld om besparing voor natlakspuitcabines, of het beperken van warmteverliezen naar de omgeving en hergebruiken van warmte uit het proces.

Verscherpt toezicht

Naast het infomeren over en stimuleren van energiebesparing intensiveren gemeenten en omgevingsdiensten bovendien hun toezicht op de energiebesparingsplicht. Bedrijven kunnen in de toekomst controlebezoeken van hun gemeente of omgevingsdienst verwachten. De inspecteurs gaan daarbij na welke maatregelen een bedrijf heeft getroffen en kunnen bedrijven hierover adviseren.