Bestemmingsplan Zuidermeer

Voor de dorpskern van Zuidermeer geldt het bestemmingsplan Zuidermeer. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 10 september 2010 en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Te downloaden:

Aanpassingen

Wanneer een (bouw)plan/project niet in het bestemmingsplan past, heeft de gemeente de mogelijkheid om het bestemmingsplan te herzien, te wijzigen of om van het bestemmingsplan af te wijken door middel van een Wabo-projectbesluit. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd. De gemeente heeft voor een aantal percelen het bestemmingsplan herzien, gewijzigd of een projectafwijkingsbesluit genomen.

Noordermeer 15, Zuidermeer (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Met dit plan is de Agrarische bestemming van het perceel gewijzigd in een woonbestemming. Het bestemmingsplan is op 15 februari 2016 door de raad vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.