Beleid inzameling van geld of goederen

Damoclesbeleid

Gemeente Koggenland kampt, net zoals veel andere Nederlandse gemeenten, met de steeds grotere uitdagingen die drugscriminaliteit met zich meebrengt, inclusief de bijbehorende risico's die invloed hebben op zowel de betrokkenen zelf als op anderen. Drugscriminaliteit manifesteert zich niet alleen in de vorm van gevaarzetting voor de openbare orde en veiligheid onder meer door het aantrekken van criminaliteit en risico’s op geweldpleging, maar draagt ook aanzienlijk bij aan de verslechtering van het woon- en leefklimaat en tast de sociale en de fysieke veiligheid inclusief die van onze inwoners aan.

Hoewel de hoofdverantwoordelijkheid voor de bestrijding van drugscriminaliteit bij de politie ligt, draagt de burgemeester van gemeente Koggenland ook de verantwoordelijkheid om de problematiek rondom drugscriminaliteit aan te pakken. Vanuit de verantwoordelijkheid, en met oog op de bescherming van de openbare orde en veiligheid, het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid, rust op de burgemeester van gemeente Koggenland de bestuursrechtelijke plicht om erop toe te zien dat er in woningen en andere lokalen binnen de gemeente geen ruimte wordt geboden voor het faciliteren van drugsgerelateerde activiteiten.

Ten behoeve van het vervullen van deze verplichting heeft de burgemeester van gemeente Koggenland het Damoclesbeleid opgesteld. Dit beleid stelt de burgemeester in staat om proactief te handelen en preventieve maatregelen te nemen ter waarborging van de veiligheid en het leefklimaat, en om de invloed van drugscriminaliteit op de gemeenschap te minimaliseren.  Het Damoclesbeleid verschaft de burgemeester de noodzakelijke instrumenten en wettelijke bevoegdheden om effectief op te treden tegen drugsgerelateerde activiteiten die plaatsvinden binnen woningen of andere lokalen in de gemeente Koggenland. Door het ontwikkelen en implementeren van dit beleid, streeft de burgemeester ernaar om de drugsoverlast in de gemeente tot een minimum te reduceren, wat bijdraagt aan een veiliger en prettiger woon- en leefomgeving voor alle inwoners.

Damoclesbeleid Gemeente Koggenland 2023

Zondagenbeleid