De begrotingscyclus van de gemeente

In de maand juli voorafgaand aan het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad de Kadernota voor het volgende begrotingsjaar vast. In de kadernota geeft de gemeenteraad de speerpunten aan waar het college bij de opstelling van de begroting rekening mee houdt.

In november voorafgaand aan het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad de Programmabegroting vast voor het komende jaar. Hierin staan de plannen voor het komende jaar en de financiële vertaling daarvan.

In juli van het lopende begrotingsjaar wordt de Zomernotitie vastgesteld. Hierin wordt de voortgang van de uitvoering van de plannen in de begroting beoordeeld. Indien nodig wordt de begroting van het lopende jaar bijgesteld aan de hand van de nieuwe (financiële) inzichten.

Aan het einde van het jaar wordt de Programmarekening opgesteld en door de accountant gecontroleerd. In de maand juni na afloop van het begrotingsjaar wordt de jaarrekening vastgesteld door de gemeenteraad.