Plankaart van het gebied waar de woningen komen, februari 2023.

Er is nieuwbouw gepland op de voormalige schoollocaties Het Veer in Avenhorn.

Eind 2021 hebben we met buurtbewoners en betrokkenen uit de omgeving een keuze gemaakt in de toekomstige indeling van het plangebied. Het woningbouwprogramma voor het gebied is vastgesteld in een stedenbouwkundig plan.

Dit plan is verder uitgewerkt in een zogenoemd beeldkwaliteitsplan. De bebouwing en de buitenruimte van het nieuwe plan moet passen in de omgeving en daartoe leggen we afspraken met elkaar vast in een beeldkwaliteitsplan.

De sloop van de voormalige schoolgebouwen is afgerond. De noodlokalen die nog op het terrein stonden, zijn verwijderd en hebben een nieuwe bestemming gekregen.

 

Stedenbouwkundige voorstellen

  Er zijn 4 versies ontwikkeld voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Het Veer. 

  Uit de 4 stedenbouwkundige plannen is de variant 2b (Urban villa zijde trapveld en rug-aan-rug woningen waterzijde) met meerderheid door inwoners als voorkeur gekozen. Het College van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om deze variant verder uit te gaan werken.

  Woningtypes

  Uitgangspunten stedenbouwkundige modellen: woningtypes

  • Het te ontwikkelen woningprogramma dient een mix te zijn van huur en koop
  • Woningbedrijf Koggenland neemt de sociale huurwoningen af
  • De koopwoningen worden gerealiseerd in de categorieën goedkoop, middelduur en duur
  • De gemeenteraad legt de nadruk op de realisatie van woningen voor starters en senioren
  • Woningtypes die aansluiten bij deze randvoorwaarden en passend zijn voor het dorpse woonmilieu van Avenhorn

  Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

  Binnen het plangebied worden er 10 rug-aan-rug woningen en 7 gerijde woningen ontwikkelt door CPO Avenhorn de Goorn. Zij hebben zich gemeld bij de gemeente om woningen te ontwikkelen en te bouwen. Zij richten zich voornamelijk op starters op de woningmarkt. Voor verder informatie verwijzen wij naar de website van de CPO-initiatiefnemers.

  Bewonersavond

  Op 13 juli 2022 heeft een bewonersavond plaatsgevonden in het gemeentehuis. Het ging over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er is een presentatie gegeven over wat CPO is, hoe het werkt en welke rol de CPO en de gemeente in het traject hebben. Daarnaast is er een presentatie gehouden door CPO Avenhorn / De Goorn. Dit is een bestaand initiatief met de wens op locatie Het Veer dit CPO in de toekomst te mogen ontwikkelen. 

  Mozaïekbankje

  Vanuit een deel van de buurtbewoners is de wens uitgesproken om het mozaïekbankje te behouden. Het bankje is tijdens de sloopwerkzaamheden dermate beschadigd dat deze niet meer terugkomt in het project. Met de toekomstige buurtbewoners gaan wij na de realisatie opnieuw in overleg over een locatie voor een bankje in het plangebied.

  In juli 2022 is een bloemenmix ingezaaid en zijn er insectenhotels geplaatst.

  Meer informatie en vragen

  Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Rick Roozendaal, bereikbaar via email r.roozendaal@koggenland.nl en via telefoonnummer (0229) 54 84 00.

  Activiteiten en planning

  informatiebord wat op de locatie staat waar gebouwd gaat worden, op het informatiebord staat de plattegrond van het gebied
  Informatiebord geplaatst op de locatie waar de woningen komen.
  1. Nog te doen: 2025: Oplevering eerste woningen

   In 2025 zullen de eerste woningen worden opgeleverd.

  2. Nog te doen: eind 2024: start bouw

   De start van de bouw zal eind 2024 starten.

  3. Nog te doen: Medio 2024: Start verkoop

   De verwachting is dat de eerste woningen van de ontwikkelaar tweede kwartaal 2024 in de verkoop zullen gaan.

  4. Nog te doen: Vanaf eind 2023: Bouwrijp maken

   Het bouwrijp maken bij ontwikkel-locatie Het Veer zal eind 2023, begin 2024 starten. In april 2023 zal Liander nieuwe leidingen aanleggen in het gebied ten behoeve van omliggende gebieden.

  5. Momenteel bezig: Juli - december 2023: Aanbesteding woningbouwontwikkeling

   In juli 2023 is de aanbesteding gepubliceerd op Tenderned(externe link) om een marktpartij te vinden die de woningen binnen het plangebied gaat ontwikkelen en bouwen.

   Daarnaast zal een intentieovereenkomst worden afgesloten met de toekomstige CPO-initiatiefnemers, om daarna over te gaan tot grondverkoop. 

   De ontwikkelaar en de CPO-initiatiefnemers zullen de ontwerpen maken voor hun woningen om uiteindelijk tot een omgevingsvergunning te komen.

  6. Afgerond: 17 juli 2023 Bestemmingsplan vastgesteld

   Het bestemmingsplan Avenhorn - Het Veer, met identificatienummer NL.IMRO.1598.BPKomplanHetVeer-on01 van de gemeente Koggenland, is op maandag 17 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Met vragen kunt u contact opnemen met Martin Groefsema, team beleid Ruimtelijke ordening via m.groefsema@koggenland.nl of telefonisch via het algemene nummer (0229) 54 84 00.

  7. Afgerond: april 2023: informatiebord

   Eind april 2023 is er een informatiebord geplaatst op de toekomstige bouwlocatie.

  8. Afgerond: Vanaf 7 maart tot en met 19 april 2023

   Het voorontwerp van het bestemmingsplan is vanaf 7 maart 2023 ter inzage gelegd. Met vragen kunt u contact opnemen met Martin Groefsema, team beleid Ruimtelijke ordening via m.groefsema@koggenland.nl of telefonisch via het algemene nummer (0229) 54 84 00.

  9. Afgerond: Eind 2022 - begin 2023: Bestemmingsplan-procedure

   Bestemmingsplan-procedure 2022-2023. Op dit moment wordt de motie van de gemeenteraad onderzocht. Nadat er duidelijkheid is over deze motie zal het bestemmingsplan-proces worden herstart.

   In 2023 zal het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

  10. Afgerond: Eind 2022: Motie van de Raad

   Motie van de Raad of er meer (starters)woningen bij Het Veer mogelijk zijn. De gemeenteraad van Koggenland heeft het College gevraagd in oktober 2022 om te onderzoeken of er op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp meer starterswoningen in het plan kunnen komen. Dit wordt momenteel onderzocht. De afdoening van de motie is op 19 december 2022 voorgelegd aan de Raad

  11. Afgerond: Oktober 2021 - februari 2022: Sloopwerkzaamheden

   De sloop van de voormalige schoolgebouwen is afgerond. 

  12. Afgerond: Oktober 2021: Inloopavond

   Het was mogelijk na de inloopavond in oktober 2021 een reactie te geven op onze bouwkundige voorstellen. Uw reacties zijn verwerkt in de Nota van beantwoording.