Landelijk gebied Ruimtelijke plannen

Voor het landelijk gebied van de gemeente geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Dit bestemmingsplan is op 27 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels geheel in werking getreden (onherroepelijk).

Het landelijk gebied omvat het gehele gemeentelijk grondgebied met uitzondering van de grotere dorpskernen en de bedrijventerreinen. Binnen het landelijk gebied zijn wel de linten / kleinere kernen Wogmeer, Grosthuizen, Oudendijk en Rustenburg gelegen.

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland kunt u digitaal raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het hieronder ook als pdf-bestand raadplegen (let op: het is een groot bestand). Uiteraard kunt u het bestemmingsplan ook tijdens openingstijden inzien bij de balie van de afdeling Bouwen & Milieu op het gemeentehuis.

Te downloaden:

Aanpassingen

Wanneer een (bouw)plan/project niet in het bestemmingsplan past, heeft de gemeente de mogelijkheid om het bestemmingsplan te herzien, te wijzigen of om van het bestemmingsplan af te wijken door middel van een Wabo-projectbesluit. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd. De gemeente heeft voor een aantal percelen het bestemmingsplan herzien, gewijzigd of een projectafwijkingsbesluit genomen. Ook is, in aanvulling op het bestemmingsplan Landelijk Gebied, een Reparatieplan vastgesteld door de raad (14 mei 2018). Met dit plan zijn omissies uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied hersteld. U kunt hieronder de herzieningen en wijzigingen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland raadplegen.

Baarsdorpermeer 1, Zuidermeer (wijzigingsplan)

Op 3 mei 2016 is het wijzigingsplan Baarsdorpermeer 1 vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan heeft het betreffende perceel de bestemming 'Wonen-Stolp' met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - twee woningen' gekregen. Hierdoor kan de bestaande stolp gesplitst worden en voor burgerbewoning worden gebruikt.

Het wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer (wijzigingsplan)

Op 28 mei 2014 is het wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Door middel van het wijzigingsplan heeft de voormalige agrarische bedrijfswoning Baarsdorpermeer 4 (stolp) de aanduiding 'plattelandswoning' gekregen, waardoor burgerbewoning mogelijk is.

Het wijzigingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beetskoogkade 7, Oudendijk (bestemmingsplan)

Met dit bestemmingsplan is op het perceel Beetskoogkade 7 de planologische mogelijkheid geboden om een boeddhistische tempel te realiseren. Op 23 april 2019 heeft de gemeenteraad van Koggenland het bestemmingsplan vastgesteld. Het is inmiddels onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Berkmeerdijk 29, Obdam (wijzigingsplan)

Op 2 mei 2019 is het wijzigingsplan Berkmeerdijk 29 vastgesteld. Met dit plan is het bouwvlak van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf vergroot.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bobeldijk 103a, Berkhout (wijzigingsplan)

Op 17 januari 2018 is het wijzigingsplan Bobeldijk 103a, Berkhout vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is het planologisch mogelijk gemaakt om de nog te realiseren stolp op het perceel te splitsen.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bobeldijk 105, Berkhout (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 6 oktober 2015 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is het planologisch mogelijk gemaakt om de bestaande stolp op het perceel Bobeldijk 105 te splitsen.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bobeldijk 116, Berkhout (wijzigingsplan)

Op 17 januari 2018 is het wijzigingsplan Bobeldijk 116, Berkhout vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is de woonbestemming vergroot om de betreffende gronden als tuin te kunnen inrichten.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bobeldijk 139, Spierdijk (wijzigingsplan)

Met dit plan is het betreffende agrarisch bouwvlak aan de achterzijde vergroot zodat de aanwezige bebouwing daarbinnen valt. Het plan is op 5 augustus 2019 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bobeldijk 1a, Berkhout (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Het plan maakt, door toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling op het perceel Bobeldijk 1a te Berkhout (slopen kassencomplex), een tweetal nieuwe woningen mogelijk.

Het plan is door de raad vastgesteld op 22 april 2014.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Bobeldijk 88, Berkhout (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is vastgesteld op 8 januari 2015. Het plan is onherroepelijk. Met dit plan is de maatschappelijk bestemming van het perceel Bobeldijk 88, Berkhout (uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland) gewijzigd in een woonbestemming.

Het wijzigingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Burg 6, De Goorn (bestemmingsplan)

Dit plan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied en maakt de realisatie van een drietal woonkavels mogelijk op de plek van een voormalige discotheek. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 13 maart 2017 en onherroepelijk.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Kolk 2, Ursem (wijzigingsplan)

Op 15 september 2015 is het wijzigingsplan De Kolk 2 (gewijzigd) vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is de compensatieregeling toegepast: in ruil voor de sloop van agrarische bebouwing is het planologisch mogelijk gemaakt een nieuwe stolp te realiseren. Ook de voormalige bedrijfswoning is gewijzigd naar een burgerwoning.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Leet 35, Ursem (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak vergroot om het ter plaatse gevestigde bedrijf naar achteren uit te kunnen breiden. Het wijzigingsplan is op 4 september 2018 vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Leet 41, Ursem (bestemmingsplan)

Dit (postzegel)bestemmingsplan voorziet in de omzetting van een voormalig agrarisch bedrijf naar een bedrijfsbestemming met kwekerij. Hierbij heeft de voormalige tweede bedrijfswoning een woonbestemming gekregen. Het bestemmingsplan is op 8 september 2014 door de raad vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het volledige plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dorpsweg 103-105, Hensbroek (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 8 maart 2016 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de agrarische bestemming van beide percelen gewijzigd in een woonbestemming.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dorpsweg 83, Oudendijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 12 januari 2016 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak Dorpsweg 83 vergroot zodat een nieuwe stal en sleufsilo's kunnen worden gerealiseerd.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Duinweid 4, Obdam (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 28 september 2015 door de gemeenteraad van Koggenland vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de bedrijfsbestemming van het perceel Duinweid 4 omgezet naar een woonbestemming waarbij maximaal 2 woningen mogelijk worden gemaakt.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gemaal Beetskoog, Oudendijk (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Met het plan wordt een nieuw gemaal, achter het museumgemaal aan de Beetskoogkade 2, in de Polder Beetskoog mogelijk gemaakt.

Het plan is door de raad vastgesteld op 27 november 2017.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Grootweg 13a, Berkhout (wijzigingsplan)

Op 21 augustus 2014 is het wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout vastgesteld. Door middel van deze wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland heeft de voormalige agrarische bedrijfswoning Grootweg 13a de aanduiding "plattelandswoning" gekregen, waardoor burgerbewoning mogelijk is.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Grosthuizen 106, Avenhorn (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan heeft het betreffende perceel de bestemming 'Wonen-Stolp' gekregen. Dit wijzigingsplan is op 14 februari 2019 vastgesteld en onherroepelijk. 

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Grosthuizen 40, Avenhorn (wijzigingsplan)

Op 4 september 2017 is het wijzigingsplan Grosthuizen 40, Avenhorn vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd naar een woonbestemming.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Grosthuizen 89, Avenhorn (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 16 juni 2015 vastgesteld. Met dit plan is het agrarisch bouwvlak ter plaatse in oostelijke richting vergroot t.b.v. bedrijfsuitbreiding.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Grosthuizen 89, Avenhorn (wijzigingsplan)

Op 4 september 2017 is het wijzigingsplan Grosthuizen 89, Avenhorn vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is de vorm van het agrarisch bouwvlak op het perceel gewijzigd.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Julianastraat 25, Avenhorn (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 27 september 2016 ongewijzigd vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en inmiddels onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak aan de zuidoost- en zuidwestzijde vergroot.

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Julianastraat 30, Avenhorn (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 29 juni 2016 vastgesteld. Het plan is nu onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is de voormalige agrarische bedrijfswoning nr 30 voorzien van de aanduiding 'plattelandswoning' zodat burgerbewoning mogelijk is.

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Julianastraat 38, Avenhorn (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is de agrarische functie van het perceel Julianastraat 38, Avenhorn gewijzigd naar een woonbestemming. Het plan is op 19 juni 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Julianaweg 5, Hensbroek (wijzigingsplan)

Op 4 augustus 2015 is het wijzigingsplan Julianaweg 5, Hensbroek vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is, ter compensatie van de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing, de planologische mogelijkheid opgenomen een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij is ook de agrarische bedrijfswoning (welke wordt gesloopt en vervangen door een gesplitste stolp) omgezet naar een burgerwoning.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Julianaweg 6a, Hensbroek (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 18 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Het plan maakt de uitbreiding van Dekker Chrysanten aan de Julianaweg 6a in Hensbroek planologisch mogelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kleine Wijzend, Berkhout-Carwash (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Het plan maakt de vestiging van een carwash op het perceel Kleine Wijzend in Berkhout mogelijk.

Het plan is door de raad vastgesteld op 17 juli 2017.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Landelijk Gebied, ondergrondse hoogspanningsverbinding (bestemmingsplan)

Op 7 september 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland' vastgesteld. Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State is vervolgens een eerste en tweede herstelbesluit genomen en zijn er wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Met de uitspraak van de Raad van State van 17 januari 2018 is het tweede herstelbesluit onherroepelijk geworden.

U kunt het bestemmingsplan (tweede herstelbesluit) raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Lutkedijk 12, Obdam (wijzigingsplan)

Het wijzigingsplan Lutkedijk 12, Obdam is op 14 november 2017 door het college vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is de woonbestemming van het perceel vergroot.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mensonidesweg 10, Hensbroek (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 26 januari 2016 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is het mogelijk gemaakt om de bestaande voormalige agrarische schuur uitsluitend voor inpandige opslag/stalling te gebruiken.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mijzerdijk 4, Ursem (wijzigingsplan)

Het wijzigingsplan Mijzerdijk 4 is op 29 juni 2016 ongewijzigd vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Met dit plan is de agrarische bestemming omgezet naar een tweetal woonbestemmingen: één voor de bestaande, te splitsen, stolp en één voor de bouw van een nieuwe woning, ter compensatie van de sloop van alle bedrijfsbebouwing op het perceel.

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mijzerdijk 6, Ursem (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak op het perceel Mijzerdijk 6, Ursem vergroot om het agrarisch bedrijf uit te kunnen breiden. Het plan is op 19 juni 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mijzerdijk 9, Ursem (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak op het perceel Mijzerdijk 9 vergroot om het ter plaatse gevestigde bedrijf uit te kunnen breiden.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Noord-Spierdijkerweg 214, Spierdijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 16 juni 2015 vastgesteld en onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan heeft het perceel Noord-Spierdijkerweg 214 een woonbestemming gekregen.

U kunt het volledige plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Noorddijkerweg 33,35,35a Ursem (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 2 februari 2016 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de compensatieregeling toegepast: ter compensatie van de sloop van alle bedrijfsbebouwing wordt de planologische mogelijkheid geboden om een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij wordt ook de bestaande stolp herbouwd en gesplitst en wordt het aangrenzende woonperceel 35a vergroot.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Noorderbrug 5, Obdam (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 2 februari 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is het agrarisch bouwvlak anders gesitueerd om een koelcel tussen de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen te kunnen realiseren.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Noorderbrug 5, Obdam (wijzigingsplan)

Op 3 december 2019 is het wijzigingsplan Noorderbrug 5 vastgesteld. Met dit plan is de vorm van het bouwvlak van het ter plekke gevestigde agrarische bedrijf gewijzigd in verband met de realisering van huisvesting voor tijdelijke werknemers aan de voorzijde van het perceel.

Het wijzigingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Obdammerdijk 9, Obdam (wijzigingsplan)

Op 19 september 2017 is het wijzigingsplan Obdammerdijk 9, Obdam vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd naar een woonbestemming.

Het wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oosteinde 4, Berkhout (wijzigingsplan)

Op 14 augustus 2019 is het wijzigingsplan Oosteinde 4, Berkhout vastgesteld. Met dit wijzigingsplan is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd in de bestemming Wonen.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oudelandsdijkje 9, Hensbroek (wijzigingsplan)

Op 4 juni 2015 is het wijzigingsplan Oudelandsdijkje 9 vastgesteld. Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak qua situering aangepast aan de huidige eigendoms- en gebruikssiutatie. Hierdoor kunnen aansluitend aan de bestaande schuurkassen nieuwe schuurkassen worden gebouwd.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oudendijk Oils, Oudendijk (bestemmingsplan)

Dit plan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Met dit plan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om ter plaatse van de afgebrande bebouwing op het bedrijfsperceel Dorpsweg 78 te Oudendijk nieuwbouw te realiseren. Het bestemmingsplan is op 3 oktober 2016 vastgesteld. 

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reparatieplan Landelijk Gebied 2017 (bestemmingsplan)

Op 14 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Koggenland het bestemmingsplan Reparatieplan Landelijk Gebied 2017 gewijzigd vastgesteld. Dit plan is inmiddels onherroepelijk. Met dit plan zijn omissies uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied hersteld.

Dit plan moet in samenhang met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland worden gelezen.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rotonde N243-Kathoek, Avenhorn (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan wordt de aanleg van een rotonde, ter vervanging van de kruising N243-Kathoek, mogelijk gemaakt. Het plan is op 26 juni 2018 vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Slagterslaan 45, Berkhout (wijzigingsplan)

Op 12 december 2014 is het wijzigingsplan Slagterslaan 45, Berkhout vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is de bestemming van een gedeelte van de gronden achter en naast het perceel Slagterslaan 45 gewijzigd in Wonen.

Het wiijzigingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Slimdijk 18, Oudendijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 6 oktober 2015 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met het wijzigingsplan is de woonbestemming van de percelen aan de Slimdijk 18 aan de achterzijde  verruimd om ruimere achtererven te kunnen realiseren.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Spierdijkerweg 89/89a, Spierdijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 12 januari 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de agrarische bestemming van beide percelen omgezet naar een woonbestemming.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Spierdijkerweg 90, Spierdijk (wijzigingsplan)

Op 16 juni 2016 is het wijzigingsplan Spierdijkerweg 90, Spierdijk vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan heeft het perceel Spierdijkerweg 90 een woonbestemming (i.p.v. bedrijfsbestemming/kantoor) gekregen. Hierdoor kan de bestaande stolp voor burgerbewoning worden gebruikt.

Het wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Spierdijkerweg 94, Spierdijk (wijzigingsplan)

Op 8 januari 2015 is het wijzigingsplan Spierdijkerweg 94, Spierdijk vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Door middel van het wijzigingsplan is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd in de bestemming Bedrijf (categorie 1 en 2).

Het wijzigingsplan kunt u iznein op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Veldhuizerweg 3, Berkhout (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan heeft het betreffende perceel de bestemming Wonen-Stolp gekregen, waarbij tevens de planologische mogelijkheid is geboden om de stolp te splitsen. Het wijzigingsplan is op 19 maart 2019 vastgesteld en onherroepelijk.

Het wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verlaatsweg 65, Spierdijk (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak aan de achterzijde vergroot in verband met de bouw van een kas. Het plan is op 7 augustus 2019 vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vredemakersweg 11, De Goorn (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 7 september 2015 door de gemeenteraad vastgesteld en onherroepelijk. Dit plan maakt de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf aan de Vredemakersweg 11 mogelijk.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Westeinde 310a en 321, Berkhout (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Met dit bestemmingsplan is het agrarisch bouwvlak, behorende bij 310a vergroot en is de bestemming van 321 omgezet naar Wonen. Het bestemmingsplan is op 14 december 2015 door de raad vastgesteld en onherroepelijk. 

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Westeinde 312, Berkhout (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 6 oktober 2015 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de bestemming Wonen-Stolp gewijzigd in de bestemming Wonen.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wogmeer 113, Spierdijk (bestemmingsplan)

Het bestemmingsplan Spierdijk-Wogmeer 113 is op 18 april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit plan is de bestaande bedrijfsbestemming omgezet naar de bestemming Agrarisch-Paardenhouderij. Hierdoor kunnen zowel een paardenhouderijbedrijf als het bestaande hoveniersbedrijf worden uitgeoefend.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wogmeer 129, Spierdijk (wijzigingsplan)

Op 2 mei 2019 is het wijzigingsplan Wogmeer 129 vastgesteld. Met dit plan is het bouwvlak van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf vergroot.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wogmeer 72, Hensbroek (wijzigingsplan)

Op 21 juni 2016 is het wijzigingsplan Wogmeer 72 vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak op het perceel Wogmeer 72-74 in zuidelijke richting vergroot om een melkveestal en sleufsilo's te kunnen realiseren.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wogmeer 86, Spierdijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is vastgesteld op 7 mei 2015 en onherroepelijk. Met dit plan is de compensatieregeling toegepast op het perceel Wogmeer 86. Dit betekent dat de agrarische bestemming is gewijzigd in een tweetal woonbestemmingen (één voor de bestaande stolp en één voor een nieuw te bouwen stolp) en dat alle agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zuid-Spierdijkerweg 82-82a, Spierdijk (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan zijn de percelen Zuid-Spierdijkerweg 82 en 82a omgezet naar een woonbestemming. Hierbij is realisatie van één extra mogelijk ter compensatie van de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing. Het wijzigingsplan is op 4 september 2018 vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zuidermeerweg 5, Zuidermeer (wijzigingsplan)

Op 4 augustus 2015 is het wijzigingsplan Zuidermeerweg 5 gewijzigd vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is, ter compensatie van de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing, de planologische mogelijkheid opgenomen om een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij is ook de bestaande stolp (welke wordt herbouwd) omgezet naar een burgerwoning welke ook mag worden gesplitst.

U kunt het volledige plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.