Inschrijving loting

Op deze pagina vindt u de voorwaarden en het reglement voor de loting voor de verkoop van woningen en kavels van het plan Lijsbeth Tijs te Berkhout.  

Tot maandag 20 februari 2023, 12.30 uur was het mogelijk om u in te schrijven voor de loting voor de vrije kavels en de woningen in dit bouwplan.

Deze inschrijving is gesloten.

Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 bericht van ons.

Voorwaarden bij inschrijving loting kavels en woningen

 1. Gegadigden dienen zich in te schrijven via het hiervoor bedoelde inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Indien de op het inschrijfformulier verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn vervalt het resultaat van de loting en zal verkoop niet doorgaan.
 2. Van de deelnemers aan de loting wordt verwacht dat wanneer zij een kavel of een woning kiezen zij dit ook zullen kopen en kunnen betalen. De deelnemers dienen derhalve vooraf te onderzoeken wat zij financieel kunnen en/of willen uitgeven.
 3. Loten voor de bouwnummers 1 t/m 10 kan alleen met een maximum (verzamel)inkomen van maximaal € 60.000 per jaar. Hiervoor dient de inschrijver bij het inschrijfformulier een recente loonstrook en een werkgeversverklaring toe te voegen.
 4. Gegadigden die een woning kopen hebben een verplichting tot zelfbewoning.
 5. Kopers van de bouwnummers 1 t/m 10 en 26 t/m 29 hebben tevens een verbod tot doorverkoop voor de periode van 3 jaar.
 6. Als twee personen gezamenlijk een kavel of een woning willen kopen, dienen de gegevens van beide personen op één inschrijfformulier te worden vermeld. Indien blijkt dat er twee inschrijfformulieren zijn ingevuld en beide personen hebben mee geloot, zal verkoop niet doorgaan.
 7. Aan elkaar gehuwde personen of geregistreerde partners die, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een kavel of een woning willen kopen, wordt tijdens de loting één lot verstrekt.
 8. Ruiling tussen diegenen die hun keuze kenbaar hebben gemaakt, is niet mogelijk.
 9. De algemene verkoopvoorwaarden onbebouwde onroerende zaken gemeente Koggenland 2021 zijn van toepassing op de verkoop van de kavels.
 10. Indien zich situaties voordoen, waar de bovengenoemde voorwaarden en het reglement loting en toewijzing van kavels en woningen in plan Lijsbeth Tijs Fase 3 te Berkhout niet in voorzien, beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland.
 11. De originele ondertekende inschrijfformulieren voor de loting dienen uiterlijk 20 februari 2023 voor 12.30 uur te zijn ingediend bij gemeente Koggenland,
  1. Door het afgeven op opsturen naar Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG te De Goorn. Bij inlevering dient een kopie van uw legitimatiebewijs te zijn bijgesloten (en als nodig een recente kopie loonstrook en werkgeversverklaring).
  2. Door het invullen van het online formulier op deze pagina.

voorwaarden bij inschrijving loting kavels en woningen plan Lijsbeth Tijs fase 3, versie 17 januari 2023

Reglement loting en toewijzing kavels en woningen

De gemeente Koggenland en Ooms Wonen organiseren een loting voor de vrije kavels en woningen in plan Lijsbeth Tijs fase 3. Voor deze loting dienen de inschrijfformulieren uiterlijk op 20 februari 2023 voor 12.30 uur te zijn ingediend bij de gemeente. De loting vindt plaats op donderdag 23 februari 2023 om 19.00 uur in Dorpshuis De Ridder in Berkhout.

 1. Alle deelnemers aan de loting ontvangen een op naam gestelde uitnodiging per mail. Deze uitnodiging dient op de avond van loting bij binnenkomst te worden getoond. Voorafgaand aan de loting worden alle kandidaten gevraagd zich te legitimeren en een presentielijst te tekenen. Uitsluitend zij, die een uitnodiging hebben ontvangen voor de loting of door een uitgenodigde kandidaat daartoe zijn gemachtigd kunnen de avond bijwonen.
 2. Kandidaten die voor de loting zijn uitgenodigd en niet aanwezig kunnen zijn, mogen een machtiging afgeven, waarin aan een persoon toestemming wordt gegeven om namens u een kavel of een woning te kiezen. Deze machtiging moet bij binnenkomst samen met de uitnodiging worden afgegeven. In verband met de identiteit van zowel de machtiginggever als de gemachtigde, dient bij de machtiging van beide personen een legitimatiebewijs (of een kopie daarvan) te worden overlegd. Op verzoek kunt u bij het indienen van uw inschrijvingsformulier, een machtigingsformulier bij de gemeente ontvangen.
 3. De loting zal worden geleid door de wethouder Wonen of diens vervanger.
 4. De deelnemers worden één voor één naar voren geroepen om een lot uit een bus te halen. Het nummer op dit lot bepaalt de volgorde van de lijst met gegadigden. Nadat de lijst is vastgesteld mogen de gegadigden in de volgorde van de lijst hun keuze bekend maken. Het nummer van de gekozen kavel of woning wordt op de lijst vermeld.
 5. Indien uw favoriete kavel of woning reeds gekozen is door iemand die voor u op de lijst staat (met een lager lotnummer) kunt u passen. Dit wordt op de lijst genoteerd.
 6. Wanneer u past wordt de kiesbeurt gegeven aan de deelnemer met het opvolgende lotnummer. Als u past komt u op de reservelijst van gegadigden te staan.
 7. Indien er kavels of woningen terugkomen, omdat een kandidaat afvalt, zal deze op volgorde van loting aan de gegadigden op de reservelijst worden aangeboden. Een gegadigde kan nooit meer in aanmerking komen voor een kavel of een woning die hij/zij in eerste instantie heeft kunnen kiezen. 

Let op!

 • Als u wordt uitgenodigd voor de lotingsavond op 23 februari en verhinderd bent, dan kunt u iemand anders machtigen om namens u aanwezig te zijn. U heeft hiervoor een machtigingsformulier nodig. Vraag dit aan bij het Team Projectmanagement via telefoonnummer (0229) 548459. 
 • Bij een overweldigend aantal inschrijvingen, waardoor bovenstaande lotingsprocedure praktisch niet uitvoerbaar is, hebben gemeente Koggenland en Ooms Wonen het recht om te besluiten om de loting te laten doen door een notaris van notariskantoor Abma Schreurs te Hoorn. Hiermee komt bovengenoemde procedure te vervallen. Alle ingeschreven kandidaten ontvangen na 20 februari 2023 bericht over de definitieve lotingsprocedure.

Reglement loting en toewijzing woningen en kavels plan Lijsbeth Tijs fase 3, versie 17 januari 2023

Brochure kavels

Hieronder vindt u alle informatie die betrekking heeft op de verkoop van de 4 vrije kavels in dit plan.

Voor inschrijving voor de loting maakt u gebruik van het online formulier bovenaan deze pagina.

Kavels: tekening maatvoering en oppervlakte

Er zijn 4 kavels te koop in dit project.

Bekijk de tekening

Kavels: prijzen

Hieronder staat het overzicht met de prijzen van de 4 kavels.

KavelAdresKavelbreedteKavel oppervlakPrijs/m2Kavelprijs/excl. BTWKavelprijs/incl. BTW
QBaansloot 1circa 17,17 meterongeveer 534 m2€ 380€ 202.900,-€ 245.509,-
RBaansloot 3circa 14,80 meterongeveer 457 m2€ 380€ 173.600,-€ 210.056,-
SBaansloot 5circa 15,25 meterongeveer 472 m2€ 380€ 179.400,-€ 217.074,-
TBaansloot 22circa 16,55 meterongeveer 476 m2€ 380€ 180.900,-€ 218.889,-

Opmerkingen:

 • eventuele verschillen in oppervlak worden pas verrekend bij een overschrijding van meer dan 2,5% van het aantal vierkante meters
 • de financiële afrekening geschiedt onder het geldende BTW-regime

Kavels : Optieregeling vrije kavels Koggenland

Wanneer u een optie wilt nemen op een kavel gaan we ervan uit dat u serieus bent over de aankoop van een kavel en dat u vooronderzoek gedaan heeft naar uw (financiële)  mogelijkheden.

 • Optie op een kavel, optiekosten € 500,-.
 • De kosten worden bij het verlenen van de optie in rekening gebracht.
 • De optie wordt aangegaan voor 7 maanden.

Wat wordt er van u verwacht binnen de optietermijn:

 • Bouwplan voorleggen aan de welstandscommissie
 • Aanvragen omgevingsvergunning, vergunning binnen 8 weken (mits de aanvraag volledig is ingediend)
 • Bezwaartermijn op omgevingsvergunning 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager.
 • Financiering regelen (deze wordt over het algemeen pas verstrekt als de omgevingsvergunning onherroepelijk is). 
 • Na 7 maanden bestaat de mogelijkheid om de optie, in overleg met de gemeente, met maximaal 1 maand te verlengen.
 • Na 7 maanden moet de koopovereenkomst getekend zijn. Wanneer de overeenkomst niet getekend is komt de optie te vervallen.
 • Binnen 2 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst dient de overdracht van de grond plaats te vinden bij de notaris.
 • Bij notarieel transport van de grond wordt het optiebedrag in mindering gebracht op de koopsom van de kavel.
 • Als u de optie laat vervallen dan vervalt het optiebedrag aan de gemeente.

Kavels: Programma van eisen voor de vrije kavels

Ontwerpcriteria

 • Voor de ontwerpcriteria van uw woning verwijzen wij u naar de welstandsnota van de gemeente Koggenland. 

Algemene eisen

 • Beschoeiing op de waterlijn mag niet meer dan 15 cm boven het water uit komen. Een eventueel aan te brengen hogere grondkering dient minimaal 1,00 m achter de bestaande waterlijn te staan. Let op! Dit is, afhankelijk van de hoogte, mogelijk vergunning plichtig. 
 • In of boven het water mogen geen bouwwerken (steigers, e.d.) worden aangebracht.
 • Iedere kavel dient minimaal één autoparkeerplaats op eigen erf te creëren en te gebruiken. Hiervoor wordt op aangeven van de kaveleigenaar een inrit aangeboden van 3,60 m breed. Een eventuele verbreding tot maximaal 4,50 m is mogelijk tegen kostprijs.
 • Riolering:
  • Hemel- en vuilwater dient gescheiden te worden.
  • Het hemelwater dient op openwater zichtbaar te lozen.
  • Het vuilwaterriool (pvc Ø 125 mm, kleur bruin) wordt aan de voorzijde van de kavel aangeboden, met een inspectie mogelijkheid circa 500 mm binnen de erfgrens.

Overig

De aangelegde schanskorf bij kavel T dient in stand te worden gehouden, bepalingen hierover worden opgenomen in de koopovereenkomst.

Informatie over koopwoningen

De bouw van de woningen is een project van Ooms Wonen, zie de website Lijsbeth Tijs voor een impressie en meer informatie.

De loting is in handen van gemeente Koggenland. Inschrijven hiervoor gaat via het online formulier bovenaan deze pagina.

Woningen

Op deze afbeelding staan de bouwnummers van de woningen. De letters verwijzen naar de kavels die verkocht worden.  Tekening in groot formaat.

Situatietekening Lijsbeth Tijs fase 3, Berkhout met beschikbare woningen (bouwnummers) en kavels (letters)

Als u vragen heeft over de vrije kavels of de lotingsprocedure dan kunt u contact opnemen met het team Projectmanagement via (0229) - 54 84 00.

Zie onze openingstijden