Nieuwjaar 2023

Beste mensen

Van harte welkom namens college. Fijn dat u er bent: inwoners, leden van verschillende verenigingen, raadsleden, medewerkers van brandweer en politie, collega’s uit de omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van samenwerkingspartners. Welkom op ons nieuwjaarsfeest. Ik kies dit woord bewust, want het is toch een feest dat we eindelijk weer samen kunnen komen om elkaar op de drempel van het nieuwe jaar het beste te wensen. Voor mij de eerste keer. Heel fijn.

Wat een jaar hebben we achter de rug. Lange tijd hadden we te maken met de bizarre en ook wel angstige gevolgen van de Corona-pandemie waardoor we tot afgelopen maart te maken hadden met forse beperkingen. Dit was nog niet voorbij of de oorlog in Oekraïne was een feit. Met als gevolg dat grote groepen mensen, mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht sloegen, gevolgd door de energiecrisis en torenhoge inflatie. Tegelijk hebben we te maken met een woningcrisis, stikstofcrisis en klimaatcrisis.

Lastige onzekere tijden. De wereld is onvoorspelbaar en het leven blijkt minder maakbaar dan we lange tijd hebben kunnen denken.

Is het niet zo dat je juist in tijden waarin het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, je je meer bewust bent van wat werkelijk van waarde is? Dat je gedwongen wordt om na te denken over wat er echt toe doet? Dat geldt in je persoonlijke leven, maar dat geldt ook voor onze gemeente.

Het gaat ondanks de eerdergenoemde moeilijkheden gelukkig goed met Koggenland. Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen geldt. Ook in onze gemeente zijn er mensen die het moeilijk hebben. De gemeente sluit haar ogen niet voor deze mensen en biedt hulp waar mogelijk. Dat doen onze inwoners ook voor elkaar. Dat typeert onze gemeenschap: omzien naar elkaar; je laat elkaar niet vallen. Mensen, leden van verenigingen en organisaties; ik zeg jullie uit de grond van mijn hart: DANK daarvoor! Het doet er toe dat je er voor de ander bent. Jullie doen er toe.

Sinds dit voorjaar heeft Koggenland een nieuw gemeentebestuur. Er is een nieuwe raad gevormd en het nieuwe college is gestart. Het motto van het coalitieakkoord is Luisteren, denken durven en doen in alle dorpen. In de afgelopen maanden is vanuit deze ambitie een fijne, energieke samenwerking ontstaan tussen raad, college en organisatie. Het college is daar trots op. Wij kunnen ons volop richten op dat wat waardevol is voor onze mooie gemeente. En zoals ik al zei: in deze ingewikkelde en onzekere tijden is het logisch én noodzakelijk om de aandacht te richten op dat wat werkelijk van waarde is in onze gemeente. Immers dat wat je aandacht geeft groeit!

Ik pak er drie thema’s uit:

  • Vitaliteit van onze dorpen
  • Ruimte
  • Samenleven

De vitaliteit van onze dorpen

Het karakter van onze prachtige gemeente wordt bepaald door de unieke dorpen. Het is belangrijk om de levendigheid in de dorpen te behouden en te versterken. Bestuurders voor ons realiseerden zich dat en legden een mooie basis. Vanuit dorpsgesprekken ontstonden Doe teams met prachtige initiatieven om de dorpen mooier te maken. Ook in 2022 zijn er vanuit dorpsgemeenschappen ideeën ontstaan die konden rekenen op steun van de raad. Ik noem buitensport- en speelplaats in Grosthuizen, speelplaatsen in Hensbroek en plannen voor het dorpsplein in Obdam en een dorpsbos in Ursem. Ik ben er trots op dat de raad in 2022 het participatiebeleid en de participatieverordening heeft vastgesteld, waarmee we ruim baan bieden voor deze initiatieven: met structurele financiering en ambtelijke capaciteit in de vorm van gebiedsregisseurs. Deze zijn ook behulpzaam bij de oprichting van dorpsraden en het in standhouden van dorpshuizen en de ontwikkeling van nieuwe ontmoetingsplekken in de dorpen. We juichen dat van harte toe. Een ander mooi voorbeeld van participatie is de totstandkoming van de Kerkenvisie. Samen met kerkeigenaren en – besturen brengen we het waardevolle kerkelijk erfgoed in kaart en kijken we samen naar de toekomst. Ik vind dat tekenend voor onze gemeente: behoud het goede, maar sluit je ogen niet voor de toekomst.

De vitaliteit van de dorpen staat onder druk door de stikstofcrisis en de crisis op de woningmarkt. Het college staat naast de agrarische ondernemers en ik ben blij met de open dialoog en de hartelijke ontvangst op de bedrijven.  De waarde van de sector voor onze gemeente verdient onze blijvende aandacht. Wij kunnen niet veel als lokale overheid, maar we kunnen wel ondersteuning bieden bijvoorbeeld waar het gaat om verduurzaming, zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken dat erfturbines worden geplaatst.

Dat brengt mij bij het volgende waardevolle thema: De ruimte

Ruimte om te wonen, te ondernemen, maar ook de ruimte voor ontwikkeling van talent , door goed onderwijs en een breed aanbod op cultureel en sportief gebied.

Ruimte om te wonen is een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Niet voor niets is het recht op huisvesting een van de fundamentele mensenrechten. Opgenomen in onze grondwet en mensenrechtenverdragen. Tegelijkertijd is het een enorme uitdaging om voldoende woningen te bouwen. Dankzij de tomeloze inzet van college en organisatie worden mooie projecten gerealiseerd. Wij hebben de afronding van laatste fase van Buitenplaats mogen vieren en in vele van onze dorpen verrijzen duurzame, betaalbare woningen. Maar de opgave is enorm, ook al omdat we de plicht hebben om vluchtelingen en andere bijzondere doelgroepen een goede plek te bieden om hun leven weer op te bouwen. Dat vraagt creativiteit en ruimte, ook in ons hart. Ik weet zeker dat de Koggenlanders daarover beschikken, kijk maar naar de enorme bijdrage die is geleverd om Oekraïense vluchtelingen warm te ontvangen. 

Ook het bedrijfsleven heeft ruimte nodig. Letterlijk en figuurlijk. Het is mooi dat onze ondernemers zich in 2022 hebben verenigd in de Ondernemingsvereniging Koggenland. Samen met de gemeente kan worden gewerkt aan de verbetering van bedrijfsterreinen, met oog voor leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Horeca ondernemers hebben de handen ineengeslagen en namen initiatieven voor evenementen. Als gemeentebestuur willen wij meer ruimte bieden aan deze ondernemers. In het nieuwe jaar krijgt dat dan ook vorm in een nieuw eigentijds evenementenbeleid waarin we duidelijkheid bieden aan initiatiefnemers over de mogelijkheden. Natuurlijk binnen de grenzen van veiligheid en openbare orde. Dit past in ambitie van het college om op he gebied dienstverlening tot de beste gemeente van vergelijkbare omvang te horen.

Ik noemde in dit kopje ook: ruimte voor ontwikkeling van talenten. Veilig opgroeien, prettig samenleven: het gaat allemaal een stuk beter als mensen tot hun recht kunnen komen, het eigen talent te ontdekken en zichzelf te kunnen ontplooien. Daarvoor hebben we goed onderwijs nodig. De gemeente investeert in de goede onderwijshuisvesting. Na de Droomgaard in Avenhorn, staat de nieuwbouw van de Ark in Hensbroek op het programma. Er ligt een meerjaren plan voor onderhoud, ver- en nieuwbouw van de basisscholen gereed. De gemeente koestert deze waarde van talentontwikkeling: gelijke kansen voor iedereen, mogelijkheden voor sport en cultuur. Ik ben er van overtuigd dat hierin de sleutel gelegen is voor vergroting van de weerbaarheid van onze jeugd. Met grote zorg heb ik de berichten over toename van geweld onder jongeren tot mij genomen. Uiteraard moet hier vanuit repressie op worden gereageerd en dat zal ik ook niet nalaten, maar voorkomen is beter dan genezen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het helpt als je je talent kunt ontwikkelen en daarmee gekend en gezien wordt.  Dankzij het verenigingsleven zijn er talloze mogelijkheden om te ontdekken wat je in huis hebt. In 2022 heb ik diverse verenigingen mogen feliciteren met een zeer lang jubileum: Sportclub Dynamo uit Ursem bestond 90 jaar, Jeugdwerk Obdam 75 jaar, Voetbalclub Berkhout 90 jaar en Accordando en de Brassband Kunst naar Kracht beide maar liefst 100 jaar. Hulde aan alle besturen en vrijwilligers. Jullie inzet is ontzettend belangrijk.

Het laatste waardevolle thema wat veel aandacht verdient is SAMENLEVEN. Misschien wel de belangrijkste waarde. In het SAMEN LEVEN bewijzen we elkaar een enorme dienst. Rekening houden met elkaar, elkaar uitdagen en behulpzaam zijn als het tegen zit. Ik zie in onze gemeente iedere dag mooie voorbeelden in het persoonlijk leven van mensen. Maar in deze tijd waarin er zoveel opgaven op gemeenten afkomen, kunnen wij er niet om heen: We moeten samenwerken met onze partners: andere gemeenten en partners in het maatschappelijk middenveld (onderwijs, zorg, bedrijfsleven) Wij bouwen ook in het nieuwe jaar graag verder aan waardevolle relaties met deze partners en wij zijn ons er van bewust dat Koggenland veel te bieden heeft. Wij zijn een krachtige gemeente die er financieel goed voor staat. De bestuurskracht van onze gemeente is op orde en wij kunnen een mooie bijdrage leveren aan het SAMENLEVEN in onze gemeente en in de regio. Zoals onze inwoners goede buren zijn voor elkaar en naar elkaar omzien, zo werken we ook aan de goede relaties met onze buurgemeenten. 

We zetten straks een aantal Koggenlanders in de schijnwerper die een bijzondere prestatie hebben geleverd, maar voordat het zover is breng ik graag een toast uit:

Ik wens u allen van harte een gezond, liefdevol en voorspoedig 2023 toe. Laten we vooral veel positieve aandacht geven aan wat van waarde is. Ik ben er van overtuigd dat we in het nieuwe jaar samen veel kunnen bereiken.