Pagina opties

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Een vergunning is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar ook vaak bij verbouwen (ook bij splitsen), renovatie of het anders gebruiken van een gebouw. De Woningwet onderscheidt drie soorten activiteiten:

  • vergunningvrije activiteiten;
  • activiteiten die onder voorwaarden vergunningvrij zijn;
  • vergunningplichtige activiteiten.

Vergunningvrije bouwactiviteiten

Op grond van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder vergunning. De wet maakt daarop enkele uitzonderingen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Om snel te kunnen bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor deze uitzondering kunt u het omgevingsloket raadplegen. Komt u er niet uit of twijfelt u of een activiteit zonder vergunning kan worden uitgevoerd neemt u dan gerust contact op met de afdeling Bouwen & Milieu.

De gemeente kan achteraf toetsen of de vergunningvrije bouwwerken voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en aan de welstandseisen.

Let op: werkzaamheden aan of bij monumenten en/of in beschermd stadsgezicht zijn nooit vergunningvrij.

Vergunningplichtige activiteiten

Voor alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Deze bouwwerken toetst de gemeente aan:

  • het bestemmingsplan;
  • de welstandseisen en
  • de gemeentelijke bouwverordening.

Verder beoordeelt de gemeente voordat de vergunning wordt verleend, of het plan aan alle technische eisen uit het Bouwbesluit voldoet.

Andere vergunningen

Behalve een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u ook andere vergunningen nodig hebben.