Pagina opties

Welke welzijnssubsidies zijn er?

De gemeente Koggenland kent verschillende subsidieregelingen.

Opstartsubsidie

Een subsidie voor een nieuw op te starten activiteit die gericht is op het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn het organiseren van maatschappelijke activiteiten of sport- en spelactiviteiten. Voor een periode van maximaal drie jaar kan een subsidie worden verleend, daarna dient de activiteit zonder subsidie georganiseerd te kunnen worden.

S.B.U. Subsidie

Een subsidie die bedoeld is om evenementen met een bovenlokale uitstraling mede mogelijk te maken. Het gaat om activiteiten die één maal per jaar in één kern van de gemeente worden georganiseerd, in de regio niet of nauwelijks worden georganiseerd én veel publiek van buiten de gemeente trekken.

Jeugdsubsidie

Deze vorm van subsidieverlening is bedoeld voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Subsidie kan worden verleend voor het aantal leden, jonger dan 18 jaar. Binnen deze subsidievorm bestaan de volgende categorieën:

  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Muzikale vorming
  • Sport
  • Volkscultuur

Het maximumbedrag voor deze vorm van subsidieverlening is € 10.000. Voor hogere bedragen dient een budgetsubsidie te worden aangevraagd.

Maatschappelijke subsidie

Deze subsidievorm is gericht op het ondersteunen van organisaties, om activiteiten uit te voeren met betrekking tot de gemeentelijke preventieve taak op het gezondheidsterrein, of activiteiten uit te voeren die algemeen nuttig, gewenst of nodig kunnen zijn voor álle inwoners. Het maximumbedrag voor deze vorm van subsidieverlening is € 10.000. Voor hogere bedragen dient een budgetsubsidie te worden aangevraagd

Budgetsubsidie

Een subsidie waarbij de instelling een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren overeengekomen takenpakket uit te voeren. Aan de aanvraag tot subsidieverlening ligt een vooraf door de gemeente geformuleerd beleid ten grondslag (bijvoorbeeld de bibliotheek of het peuterspeelzaalwerk). Ook organisaties die eigenlijk een jeugdsubsidie of maatschappelijke subsidie zouden moeten aanvragen, maar een hoger bedrag aanvragen dan € 10.000 dienen een aanvraag voor een budgetsubsidie in te dienen.

Investeringssubsidie

Deze vorm van subsidieverlening betreft een tegemoetkoming in de kosten die gepaard gaan met het doen van investeringen voor het verwerven, nieuw bouwen, dan wel verbouwen van opstallen. Het is mogelijk deze vorm van subsidie aan te vragen naast een andere subsidiesoort. Aanvragers met betrekking tot het accommodatiebeleid dienen gebruik te maken van deze vorm van subsidieverlening. Om voor deze vorm van subsidie in aanmerking te komen dient onder meer een uitgewerkt investeringsplan te worden overgelegd.