Pagina opties

Wanneer moet een aanvraag zijn ingediend?

Alle aanvragen, met uitzondering van de aanvragen voor een investeringssubsidie, moeten zijn ingediend uiterlijk 30 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Indien u een aanvraag wilt doen voor een investeringssubsidie, dan dient deze te zijn ingediend tenminste zestien weken voorafgaand aan het moment waarop de bouwvergunning wordt aangevraagd. Indien geen bouwvergunning is vereist, dient de aanvraag te zijn ingediend tenminste zestien weken voorafgaand aan het moment waarop de opdracht tot de investering wordt gegeven.

Een aanvraag later indienen dan de gestelde datum

Als de aanvraag later wordt ingediend dan het hierboven vermelde tijdstip, wordt deze buiten behandeling gelaten en vindt dus geen subsidieverlening plaats. Slechts indien u een zeer bijzondere reden heeft waardoor de aanvraag niet voor de aangegeven datum kan worden ingediend, kunt u het college vóór die datum verzoeken een uitzondering voor uw organisatie te maken. U dient dan uit te leggen waarom het voor uw organisatie niet mogelijk is de aanvraag voor de uiterste inzenddatum in te dienen. Het college besluit dan of uw organisatie uitstel krijgt om de aanvraag in te dienen en wanneer de aanvraag alsnog binnen moet zijn. Het college kan echter ook besluiten geen uitstel te verlenen.