Pagina opties

Richtlijnen scholen en kinderopvang

Gemeentelijk meldpunt noodopvang

De gemeente gaat er van uit dat scholen en kinderopvang het beste in staat zijn om opvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep vorm te geven en dat dit ook het beste aansluit bij de leefomgeving van kinderen en ouders. Wij vertrouwen op de professionaliteit en verantwoordelijkheid van de scholen en kinderopvangorganisaties in deze. Kan dit niet (langer) of zijn er acute problemen? Meld dit dan bij de coördinator noodopvang (m.bouwman@koggenland.nl)/ 0229-543877) en/of het Zorgteam Koggenland (zorgteam@koggenland.nl) /0229-548370).

Aanbod noodopvang vitale beroepen

Noodopvang vitale beroepen

In Koggenland kunnen ouders (1 of beide) die en vitaal beroep uitoefenen, gebruik blijven maken van hun kinderopvang (mits onder contract) en opvang op school. Een vitaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk hierbij aan werk in de zorg, jeugdhulp, transport ect. Het volledige overzicht van de door het rijk aangewezen vitale beroepen vindt u op : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen.

Opvang school of huidige kinderopvang organisatie

Ouder(s) / verzorger(s) worden over de aanwezigheid van noodopvang geïnformeerd door hun huidige kinderopvangorganisatie of schooldirectie. Zij beoordelen volgens de landelijk gestelde richtlijnen de noodzaak van de opvang.

Opvang zonder contract kinderopvang organisatie

De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de houder.

Mocht u hierover vragen hebben, kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de kinderopvangorganisaties die zijn gevestigd binnen onze gemeente.

24 uurs noodopvang vitale beroepen

In tegenstelling tot eerder dit jaar is de noodopvang en de opvang van kinderen in een kwetsbare positie beperkt tot de reguliere openingstijden van zowel scholen als kinderopvang (dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang).

Gastouderopvang

De voorzieningen voor de gastouderopvang blijven formeel open, maar er geldt wel een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een vitaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Ook hier geldt dat opvang wordt geboden aan de gecontracteerde ouders en de reguliere afgenomen uren. Er kunnen geen extra uren / kinderen van niet gecontracteerde ouders worden opgevangen.

Aanbod noodopvang kwetsbare kinderen / gezinnen

Richtlijnen noodopvang sociaal medische indicatie (SMI)
Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep heeft de gemeente afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisaties over kinderen waarvan de ouders een indicatie hebben gekregen op grond van een sociaal medische indicatie.

Let op ! De voortzetting geldt voor het huidige aantal geïndiceerde uren. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen de ouders/verzorgers een aanvraag indienen voor uitbreiding van het aantal geïndiceerde uren. Dit kan alleen in overleg met de gemeente. Daarnaast kan de kinderopvangorganisatie een aanvraag voor opvang (gedeeltelijk) afwijzen wanneer er sprake is van een capaciteitsprobleem.

Opvang zonder contract kinderopvang organisatie

De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Dit geldt ook voor de kwetsbare kinderen of kinderen uit kwetsbare gezinnen. Voor kinderen in een kwetsbare positie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden er een passende oplossing gezocht moet worden. Dit zal in samenspraak gaan met de betrokken professionals, de kinderopvang en de gemeente Koggenland.

Richtlijnen noodopvang kwetsbare kinderen / gezinnen

Kinderen in de leeftijd 0-4 jaar voorschoolse voorziening

In het geval van kwetsbare kinderen / gezinnen biedt de voorschoolse voorziening waar het kind een contract heeft de opvang. Ook voor kinderen in een kwetsbare positie geldt dat zij onder contract moeten staan bij de opvang organisatie voor het recht op noodopvang. Wanneer er geen kinderopvangorganisatie bekend is met het kind wordt er in overleg met het Zorgteam Koggenland gekeken naar een passende oplossing.

In alle gevallen informeert de kinderopvangorganisatie het Zorgteam Koggenland over de opvang van het kwetsbare kind.

Kinderen in de leeftijd 4-16 jaar regulier basis- en voortgezet onderwijs

Wanneer er bij Veilig Thuis, het Zorgteam Koggenland en of een school signalen binnenkomen dat er voor een leerling thuis geen veilige basis is, wordt er tussen de professional van de organisatie bij wie dit signaal binnenkomt en de school contact opgenomen. In principe biedt de school waar de leerling vandaan komt de opvang voor deze leerling. Indien nodig kan hiervoor geschakeld worden met het Zorgteam Koggenland die samen met de casemanagers jeugd gaat kijken naar een passende oplossing.

Werkwijze is dat (in het kader van de AVG) de scholen/kinderopvanglocaties de signalen met de ouders bespreken en zo nodig contact opnemen met het Zorgteam Koggenland. Zij zijn beschikbaar voor ouders welke behoefte hebben aan een luisterend oor, psychosociale ondersteuning en (praktische) adviezen. In samenspraak met school en/of ouders wordt de mogelijkheid tot extra ondersteuning besproken.

Wanneer een school deze opvang niet kan bieden vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling neemt de professional van de organisatie waar het signaal binnenkomt contact op met de consulent van het samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. Door deze consulent zal dan contact worden opgenomen met de scholen van het schoolbestuur Trigoon om te beoordelen welke opvang/school of adequate ondersteuning van de reguliere basisschool of de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs passend is in de desbetreffende situatie.

Kinderen in de leeftijd 4-16 jaar in het speciaal basis of voortgezet speciaal onderwijs

Wanneer er bij Veilig Thuis, het Zorgteam Koggenland en of een school signalen binnenkomen dat er voor een leerling thuis geen veilige basis is wordt er tussen de professional van die organisatie bij wie dit signaal binnenkomt en de school contact opgenomen. De school waar de leerling vandaan komt biedt de opvang voor deze leerling en zo nodig de adequate ondersteuning.

Compensatie eigen bijdrage
De staatssecretaris van SZW heeft eerder bekend gemaakt dat ouders met kinderopvangtoeslag de eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang gecompenseerd krijgen. Dit geldt ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag hebben, maar een eigen bijdrage betalen via de gemeente in het kader van voorschoolse educatie, een peuteraanbod, of voor mensen met een sociaal-medische indicatie (SMI).

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie van de overheid? Op onderstaande websites vindt u altijd de laatste informatie en antwoorden op veel gestelde vragen: