Pagina opties

Obdam - Tuindersweijde-Zuid

Op woensdag 25 september 2019 is het ontwerp-stedenbouwkundig plan voor nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid in Obdam gepresenteerd en ligt nu 4 weken ter inzage.

Ontwerp-stedenbouwkundig plan

In samenwerking met projectontwikkelaar Vos’ Obdam bv en onze stedenbouwkundige is er voor het nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid een ontwerp-stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit ontwerp- plan omvat globaal het gebied ten oosten van de wijken Polderweijde en Meerweijde, tussen de Duinweid en de waterberging.  

Het ontwerp-stedenbouwkundig plan omvat de ruimtelijke opzet van het betreffende gebied zoals de hoofdstructuur van wegen, voet/fietspaden, ontsluitingen, aansluitingen op de bestaande omgeving, water- en groenstructuur e.d.

Het ontwerp van het plan zoals dat nu gepresenteerd wordt betreft een zogenaamde 80%-versie. Komend najaar verwachten wij het plan definitief te maken. Reacties op het ontwerp worden mee gewogen bij de definitieve uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Nadat het stedenbouwkundig plan definitief is vastgesteld vormt dit plan het uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Na afronding hiervan zal voor de eerste fase van Tuindersweijde-Zuid een woningbouwplan worden ontwikkeld. Het gehele gebied Tuindersweijde-Zuid biedt ruimte voor circa 335 woningen en zal fasegewijs worden ontwikkeld. 

Terinzagelegging ontwerp-stedenbouwkundig plan

Het ontwerp-stedenbouwkundig plan ligt met ingang van 27 september 2019 tot 25 oktober 2019 ter inzage. Tijdens deze periode van terinzagelegging kunnen ten aanzien van het ontwerp-plan schriftelijke reacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder, Postbus 21 1633 ZG Avenhorn of per e-mail naar m.stroet@koggenland.nl.