Pagina opties

Wat vindt u van het zonneparkenbeleid?

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

De gemeente wordt steeds vaker benaderd door initiatiefnemers van zonneparken. Een zonnepark is een veld met zonnepanelen, waarmee schone energie kan worden opgewekt. Inwoners krijgen de mogelijkheid om onder andere mee te denken over mogelijke locaties voor de aanleg van zonneparken. U kunt uw mening geven. Uw input verwerkt de gemeente voordat het beleid wordt voorgelegd aan de raad voor bespreking op 18 juni.

Proces en planning

  • 19 maart t/m 29 april: u kunt reageren. Het conceptbeleid ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kan door iedereen reacties worden ingediend.
  • 15 mei: college stelt reacties op inspraak vast. Na verwerking van uw input wordt het beleid voorgelegd aan de raad.
  • 18 juni: bespreking van conceptbeleid door de raad. In het Gesprek hoort de gemeenteraad de indieners van de reactie en het college.
  • 16 juli: vaststelling van het beleid door de raad

Laat ons weten wat u ervan vindt

Te downloaden:

Reacties (6)

Door Kees Plug, 17-03-2018 om 12:30
Zolang niet op elk dak zonnepanelen liggen is het totaal zinloos locaties voor zonneparken aan te leggen
- Zonnepanelen op daken goedkope oplossing door dubbel ruimte gebruik.
- Zonneparken komen in de plaats van landbouwgebruik. Enkelvoudig gebruik grond.
- Voedselvoorziening kan ingevaar komen als nog meer landbouwgrond wordt opgeofferd naast alle grond voor weer een industrieterein of woonwijk.
- Door de subsidies is een zonnepark alleen in belang van de initiatiefnemer. Deze gaat er flink aan verdienen. Het milieu is eigenlijk alleen maar een argument om het plan er door te drukken.
- Dragen zonnepanelen wel bij aan duurzame electriciteitslevering Ze worden gemaakt van zeldzame aardmineralen wat milieubelasting geeft bij de productie Zonnepanelen leveren alleen energie als het licht is. Hierdoor wordt de leveringszekerheid aangetast als het percentage zonnepanelen en windmolens te hoog wordt.
- Gelooft de gemeente blind de verkooppraatjes van de initiatiefnemers van zonneparken of is er nog enigzins kennis aanwezig
- Het onderstaande artikelen zijn mogelijk nog interessant
https //www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2018/02/duurzaam-drama-122616w/
http //www.groenerekenkamer.nl/6606/woning-gas-los-onzin-en-bedrog-feiten/
Door C de g, 22-03-2018 om 14:57
Geen zonneparken in onze landelijke omgeving.
Door paulette konijn, 23-03-2018 om 13:48
- Het lijkt mij niet nuttig om kostbare grond te gebruiken om een nieuw groot glimmend oppervlak van panelen daarop te plaatsen, zodat de grond verder niet meer gebruikt kan worden.
-De grond zou aangekocht of gepacht moeten worden en verhoogt zo de prijs van de opgewekte energie.Veel te duur, lijkt mij. Grond hebben we nodig voor wonen, landbouw, veeteelt, industrie, recreatie en wegen, sloten, vaarten, begroeiing, waterberging, etc. Daarvoor zijn geen alternatieven en we hebben al te kort grond.
- De weide moet onderhouden worden, ook dit kost extra.Schapen tussen de panelen laten grazen is denk ik geen optie, omdat die tegen de panelen gaan schuren en zo schade veroorzaken. De weide zal dus gemaaid moeten worden met kleine speciale machines.Nog meer kosten dus.
- Fietsen en wandelen langs weiden met zonnepanelen is niet mijn idee van recreëren.Zonnepanelen zijn niet mooi om naar te kijken.
- Op een zonneweide zal regenwater minder in de grond opgenomen kunnen worden en dus sneller in de sloten spoelen en dus meer waterafvoercapaciteit eisen bij zware regenval.
- Kan zonlicht zodanig reflecteren op de panelen dat het verblinding van verkeer kan opleveren
- Een zonneweide vermindert de waarde van de weide voor de natuur aanzienlijk. Weidevogels kunnen er niet nestelen of foerageren, terwijl onze weilanden en akkers van groot belang zijn voor de weidevogelstand.
- Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn vele alternatieven op gevels, daken, in het wegdek, op vracht autodaken, etc.

Het is begrijpelijk dat projectontwikkelaars nieuwe kansen zoeken om geld te verdienen, maar de gemeente moet goed op onze grondoppervlakten passen en die niet vrijgeven voor bestemmingen waarvoor betere alternatieven zijn. Heel Nederland staat vol met enorme schuren en gebouwen waarvan er vele met asbest bedekt zijn.Laten we eerst zorgen dat het asbest op al die gebouwen vervangen wordt door zonnepanelen met een energiecontract voor bijvoorbeeld buurtenergie.Ook boerenschuren en industriële gebouwen zonder asbest zouden vol gelegd moeten worden met zonnepanelen met een energiecontract.Daar heeft de hele gemeente baat bij, in plaats van alleen de projectontwikkelaar, en het kost aanzienlijk minder.Verder zou het plaatsen van zonnepanelen op woningen meer gestimuleerd moeten worden door de gemeente uit oogpunt van duurzaamheid en milieu.
Door Jack oudejans te Obdam., 28-03-2018 om 09:55
Ben met bovenstaande zeer eens
Door familie Schuijtemaker te Grosthuizen, 08-04-2018 om 11:07
Dit punt leeft bij velen van ons in Grosthuizen.
Een grote meerderheid hier lijkt tegen te zijn, of beter gezegd ik heb al vele mensen gesproken en geen een sprak zich uit voor een zonnepark.
Veel kritiekpunten zijn hier al goed verwoord door anderen, maar ik heb er zeker nog wat aan toe te voegen.
Duurzaamheid is belangrijk, maar dit voorstel gaat niet om duurzaamheid, maar om het halen van bureaucratische doelen.
Duurzaamheid is namelijk veel breder dan alleen groene energie.
Een zonnepark biedt ons misschien meer groene energie, maar deze manier gaat ten koste van de CO2-reductie.
Immers, goed gebruikte landbouwgrond zorgt door de groei van gras en gewassen voor omzetting van CO2 in zuurstof.
Een zonnepark zou dit tegengaan.
Derhalve krijg je dat we één doel halen, maar een ander duurzaam streven wordt geschaad.
Dit terwijl er goede alternatieven zijn.
In heel Koggenland liggen er nog grote lege daken, zeer geschikt voor zonnepanelen.
Denk niet alleen aan publieke gebouwen, zoals scholen, maar vooral ook aan de agrarische sector.
Boeren hebben veel schuren met grote lege daken beschikbaar.
Het is weinig moeite om boeren te benaderen om zonnepanelen te leggen.
Dit zou eventueel kunnen zoals FrieslandCampina doet door daken van boeren te huren.
Maar er is meer mogelijk, namelijk door het weghalen van beperkingen.
Wijzelf hebben 288 zonnepanelen liggen op ons bedrijf en we willen er dolgraag meer.
Dit kan onze aansluiting echter niet aan.
Een zwaardere aansluiting zou betekenen dat we een grens overgaan, waardoor onze kilowattuurprijs omlaag gaat en onze aansluitkosten omhoog.
Dit maakt uitbreiding hoe graag wel ook willen voor ons niet mogelijk.
Een ander punt bij Oudendijk houdt NUON de gemeente een vertekend mooi beeld voor.
Ze doen lijken alsof dat een geschikte locatie is, omdat er al een aansluiting ligt vanwege de windmolens.
Dit klopt, maar deze aansluiting is berekend op de windmolens niet op een zonnepark.
Bij het aanleggen van een zonnepark zou daarom de aansluiting vervangen moeten worden door een zwaardere.
Het enige verschil met deze locatie en een andere is dat omdat hier al een aansluiting ligt, de kosten niet bij NUON terecht komen, maar bij de netwerkbeheerder LIANDER.
Tot slot is er nog één aspect die wij in onze Westerse hoogmoed vergeten.
De wereldbevolking groeit, net als de agrarische productie.
Desalniettemin heeft onderzoek uitgewezen dat we ons op het moment in een fragiele situatie bevinden.
We zitten dicht bij voedselschaarste.
Een serie misoogsten nog steeds een zeer reëel gevaar kan een grote voedselcrisis veroorzaken.
Dit zal ons rijke Westerlingen niet veel schaden, maar derdewereldlanden des te meer.
Eén zonnepark meer of minder is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar elk perceel telt
Nederland is na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld, dus onze percelen tellen zwaarder dan die van andere landen.
We zouden niet als een stel egoïsten onze mooie bureaucratische doelen moeten willen halen, maar ook denken aan de rest van de planeet.
Door DG, 20-04-2018 om 15:19
Géén zonnepanelen op de grond

Waarom
- Land/Grond is schaars in Nederland en moeten we gebruiken voor bouw van gebouwen woningen, bedrijven .
- Voedselproductie is noodzakelijk akkerbouw, melk veehouderij . Hoe korter afstanden zijn voor het verbouwen van eigen voedsel, des te minder CO2 uitstoot veroorzaakt wordt om het eten bij de consument te krijgen.
Op het gebied van de melkveehouderij komen op dit vlak komen al genoeg issues de komende jaren op de sectoren af grondgebondenheid bijvoorbeeld .
- Bollenteelt is een belangrijke sector in de regio.
- Er zijn in regio voldoende daken beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.
- Grondeigenaren die land verhuren aan zonnepaneel uitbaters krijgen max 1.000 - 1.500 euro per hectare als vergoeding voor huur per jaar. Andere huurders betalen al gauw meer.

Waarom wil men zo graag dan zonneweides
Als je als zonnepanelenuitbater een dak wilt huren loop je tegen veel zaken aan als
- Als je een dat wilt huren moet je overeenstemming krijgen met de eigenaar van het gebouw.
- Je risico op schade aan de panelen is groter dan als je deze op de grond zet, als er wat met het pand gebeurd heb je er ook last van.
- Iedereen ziet de panelen en de gemeente voldoet aan het groene imago.
- de opbrengsten zijn minimaal, dus wilt tegen zo laag mogelijke kosten exploiteren.
- geen verrekeningen met de eigenaar van het pand via de stroommeter .
- voordelen voor eigenaar van het dak zijn er nauwelijks om zijn of haar dak beschikbaar te stellen als je zelf niet de middelen hebt om te investeren in zonnepanelen .

Hoe kan het wel
Als de juridische zaken worden aangepakt en het aantrekkelijk wordt voor pandeigenaren zijn uitbaters van zonnepanelen echt wel bereid om voor eigen rekening en risico zonnepanelen op daken neer te leggen.
Als op vele daken kleine hoeveelheden panelen worden neergelegd, hoeven, net als in bovenstaande reactie wordt geschetst, geen verzwaarde aansluitingen aangelegd te worden, dit houdt de kosten van realisatie laag.
Stimuleer woningeigenaren op het dak enkele zonnepanelen te installeren. Met een kleine set van 3 of 6 panelen heb je al een flink deel van je stroomverbruik zelf opgewekt.
Met een setje van 3 panelen heb je ongeveer 1/3 van een gemiddeld gezin opgewekt. De doelstelling van 24 wordt hiermee makkelijk gehaald
Als gemeente regel met RVO dat de subsidiepot voor het realiseren van een park als bij Oudendijk ten gunste komt om dezelfde hoeveelheid panelen óp de daken in Koggenland.
Naast de BTW teruggaaf voor particulieren én een kleine subsidie wordt het aantrekkelijk voor de inwoners om zonnepanelen te installeren.

Tot slot nog een reactie op het document van de gemeente waarom wel
punt 1
-de stroomvoorzieningen om de opbrengst te transporteren daar aanwezig zijn
Reactie dit is alleen maar kostprijs verlagend voor de uitbater. Heeft de burger niet aans.
-deze locatie al landschappelijk is gekenmerkt als energie
Reactie Dan kun je rond alle windmolens ook wel zonnepanelen toestaan. Onzin natuurlijk
-productiegebied door de opvallende windmolens -het zonnepark daardoor eenvoudiger landschappelijk ingebed kan worden.
Reactie dit land kan ook voor de eerder genoemde zaken gebruikt als de landbouw.

Punt 2. Aansluitend op een te ontwikkelen woonwijk per kern Omdat
-de duurzame energie kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de woonwijk
Reactie Duurzaam Maak de huizen duurzaam mét op de daken zonnepanelen, kijk naar Heerhugowaard, is daar al decennia mee bezig.
- het zonnepark , tezamen met de nieuw te ontwikkelen woonwijk, landschappelijk kan worden ingepast
Reactie Ja door de daken vol te leggen met zonnepanelen. Op de grond kan dan een extra woning, speeltuin of groenstrook voor recreatie gerealiseerd worden.
-draagvlak en betrokkenheid van de bewoners van de nieuwe wijk kan worden vergroot bewonersparticipatie
Reactie Als er zonnepanelen op de daken liggen, zien de bewoners dat ook, daar hoeven ze niet op de grond voor te liggen.
-de oppervlakte en opbrengst kan aansluiten op de energiebehoefte op de wijk.
Reactie alleen het moment van verbruik en opbrengst lopen niet synchroon. De netbeheerder zal toch moeten investeren in het stroomnet.

Punt 2 Eén zonnepark per kern waarbij de oppervlakte aansluit op de energiebehoefte, aard en schaal van deze kern als er bij deze kern geen nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld beleid in Heerenveen Omdat -hiermee ook zonneparken mogelijk zijn in kernen waar geen nieuwe woonwijken zijn gepland -hiermee duurzame energie wordt bevorderd -door de koppeling aan de woonwijk per kern en niet aan het lint wildgroei wordt voorkomen -bewonersparticipatie door de bewoners van de kern het draagvlak vergroot

Reactie Zie reactie bij punt 2 het verbruik en opwekking zijn niet tegelijk. Daarnaast kunnen op bestaande daken ook voldoende zonnepanelen gerealiseerd worden om de doelstelling van 24 te halen.