Raad in gesprek over brede school (31-08-2016)

Op maandag 12 september gaat de gemeenteraad van Koggenland in ‘het gesprek’ in op de huisvestingssituatie van de scholen binnen de kernen Avenhorn/De Goorn.

Eén gebouw

Na een intensief voorbereidingstraject waarin diverse scenario’s zijn onderzocht, stelt het college van Burgemeester en Wethouders de raad voor om een scenario te kiezen waarbij aan de Buitenroede in De Goorn één gebouw wordt gerealiseerd. In deze accommodatie kunnen zowel De Ieveling, De Overhaal als de Jozefschool worden gehuisvest. Ook kan hier een nieuwe gymzaal worden gebouwd. Het voorstel van het college komt overeen met de wensen van de bovenschoolse directies, de lokale schoolbesturen en de lokale medezeggenschapsraden.
De huisvestingssituatie van de bovengenoemde scholen is al langere tijd onderwerp van gesprek. De schoolgebouwen naderen hun bouwkundige einde. De gemeente is daarom in overleg gegaan met de schoolbesturen om te komen tot een toekomstbestendige visie op onderwijshuisvesting.

Meepraten

Inwoners en belanghebbende organisaties zijn welkom om bij het gesprek aanwezig te zijn en kunnen desgewenst zelf met de gemeenteraad in gesprek gaan over dit onderwerp. Aanmelden om mee te doen in het gesprek kan via griffie@koggenland.nl.

Vervolg

Enkele weken na het gesprek vindt de besluitvorming plaats. Daarna stelt het college een projectopdracht op, die vervolgens wordt uitgevoerd. Op dit moment valt nog niet te zeggen wanneer het gekozen scenario helemaal uitgewerkt zal zijn. 

Pagina opties