Raad enthousiast over plannen onderwijshuisvesting De Goorn/Avenhorn (20-09-2016)

Op maandag 12 september ging de gemeenteraad van Koggenland in op de huisvestingssituatie van de scholen binnen de kernen Avenhorn/De Goorn. Na een intensief voorbereidingstraject waarin diverse scenario’s zijn onderzocht, ging de raad akkoord met het voorstel van het college om voor het scenario te kiezen waarbij aan de Buitenroede in De Goorn één gebouw wordt gerealiseerd.

In deze accommodatie kunnen zowel De Ieveling, De Overhaal als de Jozefschool worden gehuisvest. Ook kan hier een nieuwe gymzaal worden gebouwd. Het voorstel van het college  komt overeen met  de wensen van de bovenschoolse directies, de lokale schoolbesturen en de lokale medezeggenschapsraden.

Verkeersveiligheid

Tijdens het gesprek werd ingegaan op verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een veilige verbinding naar en op de nieuwe locatie te creëren. Dit wordt nog verder uitgewerkt in een verkeersveiligheidsplan. Daarnaast reageerde wethouder Bijman op de vraag in welk stadium de plannen verkeren: “Het college vraagt de raad om een voorbereidingskrediet om de plannen uit te werken. Waar het nu in het kort over gaat is of we de plannen om drie scholen aan de Buitenroede te vestigen een goed idee vinden.” Tijdens het besluit bleek dat de raad dit idee ondersteunt.

Brede school

De huidige plannen richten zich op één openbare school en één katholieke school (samenvoeging Jozefschool en De Overhaal) volgens het principe van een brede school. Het principe van de brede school gaat uit van een samenwerking tussen een school en andere instellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Vervolg

De huisvestingssituatie van de bovengenoemde scholen is al langere tijd onderwerp van gesprek. De schoolgebouwen naderen hun bouwkundige einde. De gemeente is daarom in overleg gegaan met de schoolbesturen om te komen tot een toekomstbestendige visie op onderwijshuisvesting. Het college stelt nu een projectopdracht op, die vervolgens wordt uitgevoerd. Op dit moment valt nog niet te zeggen wanneer het gekozen scenario helemaal is uitgewerkt.

Pagina opties