Pagina opties

Een laadpaal, toegankelijk trottoir of betere verlichting? Het wordt aangepakt in Spierdijk. (12-11-2019)

Vorig jaar is in Spierdijk een dorpsgesprek georganiseerd. Tijdens die avond hebben inwoners besproken wat zij willen ondernemen om het dorp levendig te houden. Er werden ook vragen gesteld over verkeer, borden en een fietspad.

De verkeerskundige heeft alle vragen en opmerkingen onderzocht. De resultaten hiervan en de te nemen acties zijn besproken met Ronald Groot en Hans Blaauw, de contactpersonen namens Spierdijk.

Aanvullend is er in oktober door de verkeerskundige, gemeentesecretaris Answerd Beuker en Hans Blaauw ook een ‘rondje dorp’ gedaan. Tijdens die wandeling werden verschillende aandachtspunten bekeken en zijn er afspraken zijn gemaakt over de aanpak. Zo is er al extra verlichting geplaatst, komt er een laadpaal voor elektrische auto’s en worden stoepranden verlaagd. Bent u benieuwd naar de gestelde vragen, tips en de resultaten? Bekijk dan onderstaand overzicht:

Laadpalen

Wij hebben in de zomervakantie van 2019 een aanvraag gekregen voor een openbare laadpaal in Spierdijk. De aanvraag is op dit moment in behandeling.

Verlichting zebrapad

Er is om extra verlichting bij het zebrapad (kerk/bakkerij) gevraagd. De verlichting is beoordeeld. Aangezien het gaat om een zebrapad hebben we besloten extra verlichting aan te brengen. De verlichting, een nieuwe lantaarnpaal, is inmiddels aangebracht. De kleur van de paal veranderen we niet, dit is de standaard paal die in onze gemeente tegenwoordig plaatsen.

Fietsroute van (dorp) Spierdijk richting Obdam

Als je met de fiets vanuit Spierdijk richting Obdam wilt fietsen moet je twee keer oversteken. Er is gevraagd waarom hiervoor gekozen is. Oorspronkelijk was de aansluiting aan de andere zijde van de weg. Echter in overleg met de Provincie is omwille van de verkeersveiligheid gekozen om de aansluiting vorm te geven zoals het nu is. Dit zal niet aangepast worden.

Toelichting project leider Westfrisiaweg voor de gemeente Koggenland M.Neefjes

De aanleg en inpassing van de Westfrisiaweg is primair een provinciale aangelegenheid. Zij zijn opdrachtgever, hebben de kaders en randvoorwaarden vastgesteld en hebben het provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) vastgesteld en hebben de benodigde gronden aangekocht. Vervolgens heeft Heijmans opdracht gekregen het project uit te voeren en aan te leggen. Het ontwerp voor de weg, parallelstructuur, rotondes, fietspaden etc  is onder verantwoordelijkheid van de provincie opgesteld. Dit ontwerp is besproken met de belanghebbende partijen zoals de gemeenten, hoogheemraadschap, politie, etc.

Door de aanleg van de rotonde, parallelweg en de fietstunnel is de verkeerssituatie ter plaats ingrijpend veranderd. Bij de keuze voor het huidige ontwerp is in overleg met de verkeersdeskundigen van provincie, gemeente en Heijmans gekeken naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers en van alle verkeersstromen. Dit heeft er toe geleid dat in gezamenlijk overleg is besloten de aansluiting aan te leggen zoals die nu is gerealiseerd en de aansluiting voor fietsers niet aan de zijde van de Wezenweid te situeren. In die optie zou namelijk al het fietsverkeer van en naar Spierdijk, van en naar Obdam en van en naar de fietstunnel op 1 kruispunt samenkomen.  Omdat ter plaatse onvoldoende ruimte aanwezig is om voor al dit fietsverkeer goede en veilig verkeersoversteken te realiseren is hiervoor niet gekozen. Het gevaar zou bestaan dat fietsverkeer van verschillende richtingen schuin de kruising zou gaan oversteken. Dit gecombineerd met het overige (landbouw)verkeer zou in hoge mate tot verkeersonveilige situaties leiden.

Wij zijn ons daarbij bewust geweest dat fietsers uit Spierdijk richting Obdam 2x moeten oversteken. Gelet op het feit dat de kruising met de parallelweg ruim en overzichtelijk is en gelegen is binnen een 30-km-gebied en de oversteek bij de rotonde is opgesplitst in 2 gedeelten met een mogelijkheid in het midden om te stoppen, zijn wij van oordeel dat fietsers hier veilig kunnen oversteken.

Uiteraard is de situatie voor alle verkeersdeelnemers, en met name fietsers nieuw, en zal men moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Wij vertrouwen er op dat dit met name voor fietsers uit Spierdijk snel het geval zal zijn.

T-splitsing Korte Verlaatsweg – Dokter Bloemstraat

Er is aangegeven dat de t-splitsing Korte Verlaatsweg – Dokter Bloemstraat een onoverzichtelijk kruispunt is. Geparkeerde auto’s zouden het zicht belemmeren. Zowel op de Dr. Bloemstraat als de Korte Verlaatsweg geldt geen parkeerverbod. Wel is het uiteraard zo dat men niet mag parkeren op een afstand van minder dan vijf meter van het kruispunt. Wij gaan vragen of de buitengewoon opsporingsambtenaren hier op toezien. Het betreft een gelijkwaardige kruising waar een maximum snelheid van 30 km/uur geldt met gepaste snelheid is het een overzichtelijke t-splitsing.

Het kruispunt is uitgevoerd conform richtlijnen. Dit geeft geen reden om het kruispunt aan te geven met een bord gevaarlijk kruispunt. Wij gaan hier geen extra bebording plaatsen.

Spierdijk beter toegankelijk maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens

Er is een verzoek gedaan om aan het einde van de korte Verlaatsweg, waar het trottoir eindigt, een verlaagde band aan te brengen. Om de route meer toegankelijk te maken voor mindervaliden of kinderwagens is de verlaagde band geplaatst.

Om te kijken of en waar er nog meer aanpassingen gedaan kunnen worden, om de toegankelijkheid te vergroten, is er een ronde door Spierdijk gemaakt worden. Samen met de inwoners die dit verzoek eerder hebben gedaan, pakken we dit op. Wij gaan de stratenmaker een aantal aanpassingen laten uitvoeren.

Drempel tussen rotonde en Spierdijkerweg

Het plateau direct na de rotonde wordt als net iets te hoog ervaren, en er wordt aangegeven dat deze niet met markering en borden wordt aangegeven. Als je naar de luchtfoto kijkt staat er wel degelijk markering op de drempel, het asfalt is in rood uitgevoerd, je passeert de komborden met 30 km-zone en er staat 30 op de weg. Dit geeft voldoende informatie dat je een 30 km-zone inrijdt en dat je hier je snelheid moet passen. Wij gaan hier geen extra bord bij plaatsen dat er een drempel komt.

Snelheid Spierdijkerweg

Wij hebben binnen onze gemeente veel lintdorpen. Spierdijk is er één van. De Spierdijkerweg is onderdeel van het lint. Goed werkende snelheid remmers zijn lastig in de lintbebouwing. We zijn voortdurend zoekende naar juiste snelheid remmende maatregelen, echter tot dusver nog niet met het gewenste resultaat. Wegversmallingen hebben we op diverse wegen aangelegd, echter de veiligheid van de fietser is hiermee meerdere malen in het geding gekomen, waardoor we genoodzaakt waren deze versmallingen weer te verwijderen. Drempels geven weer trilling- en geluidoverlast. Ook dit hebben we meerdere malen toegepast, weer moeten verlagen of zelfs weer weg moeten halen. Kortom, snelheid remmende maatregelen is een lastige op een (lange) dorpslint als deze. Wij gaan op De burg in De Goorn een test doen met snelheid remmers op een dorpslint. Mocht dit de snelheid voldoende terugbrengen, dan kunnen we dit op meerdere plekken gaan toepassen.

Bij de fietstunnel een oversteek maken op Zuid Spierdijkerweg ivm basisschoolkinderen

Het fietspad sluit haaks aan op de Zuid-Spierdijkerweg. De fietser heeft hier de keus om links- of rechtsaf te slaan. Conform de richtlijnen is er geen noodzaak om een extra fietsoversteek aan te geven, ook niet met bebording.

Zaken waar wij geen grip op hebben

Er zijn zaken genoemd waar wij geen grip op hebben, omdat het bijvoorbeeld onze weg niet is of waar wij als gemeente weinig of geen invloed op hebben. Dit is Bobeldijk ontdoen van sluip verkeer, een trottoir van Action naar rotonde aanleggen en fietspaden door de polder realiseren. Wij hebben de vragen voor andere wegbeheerders doorgegeven en de volgende reacties ontvangen.

Fietspaden door de polder: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ( HHNK)
De aanleg van recreatieve fietspaden past niet binnen het beleid van HHNK, zo gaven zij aan. Zij hebben een beperkt budget om de wegen van HHNK zo verkeersveilig mogelijk te maken. Hier ligt dan ook de prioriteit.

Trottoir langs de Zuid-Spierdijkerweg: HHNK
HHNK geeft aan dat ten eerste niet op alle plaatsen een trottoir in de berm zal passen. Ten tweede is toegang tot publieke ruimtes een maatschappelijke kwestie wat niet onder het beleid van HHNK past. Dit is een taak van de gemeente. De gemeente zal wanneer er groot onderhoud op de planning staan, bewoners voorafgaand de mogelijkheid bieden tot inspraak. Wensen ten aanzien van bijvoorbeeld parkeren, trottoir, groen en dergelijke worden dan geïnventariseerd om gezamenlijk te komen tot een plan waar draagvlak voor is.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag, opmerking of tip? Neem dan contact op met de verkeerskundige. Dat kan via verkeer@koggenland.nl of bel 0229 -54 84 00.