Pagina opties

Planschade

 • Samenvatting

  Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan een belanghebbende die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

  Vraag online planschadevergoeding aan (DigiD) DigiD

 • Gang van zaken

  1. Een verzoek om planschadevergoeding moet u indienen bij het college van B&W. Het verzoek moet u indienen binnen binnen 5 jaar nadat de desbetreffende bepaling van het bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit onherroepelijk is geworden.
  2. Het college zal pas over uw verzoek beslissen als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is vastgesteld.
  3. De gemeente heeft een procedureregeling planschadevergoeding vastgesteld. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college moet beslissen.
  4. Op grond van deze regeling zal het college advies vragen aan een schadebeoordelingscommissie.
  5. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan wordt door de commissie een verslag opgesteld.
  6. De commissie stelt een advies op.
  7. Het college beslist naar aanleiding van dit advies.
  8. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen.
  9. Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
  10. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  11. Mogelijk heeft u recht op een bijdrage in de door u gemaakte kosten van deskundige bijstand zoals bijvoorbeeld de kosten van een makelaar voor het taxeren van de (afgenomen) waarde van uw huis
 • Kosten

  Voor het behandelen van uw aanvraag voor planschade betaalt u de wettelijke bijdrage van € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.

 • Voorwaarden

  De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

  1. Beperking van woongenot.
  2. Beperking van privacy.
  3. Beperking van vrij uitzicht.
  4. Schaduwwerking door nabije bebouwing.
  5. Onevenredige verkeers- en parkeerhinder.
  6. Belemmerde bereikbaarheid.

  Bijzondere voorwaarden

  1. Toekomstige schade, bijvoorbeeld omzetschade en inkomensschade, kan voor vergoeding in aanmerking komen.
  2. Als de schade te voorzien was ten tijde van de aankoop of ingebruikneming van het onroerend goed, of als u geen gebruik heeft gemaakt van bestaande bouwmogelijkheden, kunt u niet op vergoeding rekenen.
  3. Het recht op een volledige vergoeding van geleden schade bestaat niet altijd. Bepaalde zaken behoren namelijk tot de normale maatschappelijke ontwikkelingen. Het moet gaan om schade die niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd.

  Let op!

  • Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Dien tijdig uw verzoek in door online uw planschadevergoeding aan te vragen.  
  • Deze termijn geldt ook voor andere plannen die voor de nieuwe regeling (september 2005) van kracht waren. U kunt dus tot 5 jaar na deze datum daar nog uw verzoek om planschade indienen.