Pagina opties

Bezwaar maken

 • Samenvatting

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?

  Dan kunt u meestal bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Denkt u hierbij aan besluiten zoals bijvoorbeeld:

  • omgevingsvergunning
  • weigering van een Wmo-voorziening
  • besluit tot handhaving (zoals een last onder dwangsom)

  Maak online bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag?

  Dan kunt u bezwaar maken tegen deze gemeentelijke heffingen of belastingen:

  Maak online bezwaar tegen een gemeentelijke belasting of heffing

  Bent u het niet eens met uw WOZ waarde en/of de onroerende zaakbelasting?

  Lees eerst meer informatie over de WOZ-waarde en hoe u bezwaar kunt maken.  

 • Gang van zaken

  U kunt op 3 manieren bezwaar maken

  1 Online

  U hebt hiervoor DigiD nodig.

  2 Per post

  Op het besluit staat het adres waar u het bezwaar naartoe kunt sturen. Kunt u het adres niet vinden? Stuur uw bezwaarschrift dan naar het volgende adres:

  Gemeente Koggenland

  Postbus 21

  1633 ZG  Avenhorn

  3 Per fax 

  U stuurt uw bezwaarschrift per fax naar (0229) 54 84 84.

  Wat staat in uw bezwaarschrift?

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
  • Datum van het bezwaarschrift 
  • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient (stuur eventueel een kopie van het besluit mee)
  • Reden(en) van bezwaar 
  • Uw handtekening (ook als u bezwaar maakt per fax)

  Bezwaar gemaakt, en dan?

  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De wettelijke termijn om op uw bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 of 12 weken vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Omdat de praktijk soms uitwijst dat deze periode te kort is, kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om deze termijn te verlengen. Voor een WOZ-beschikking geldt dat de gemeente het bezwaar moet behandelen in het jaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen.
  • Afhankelijk van het ingediende bezwaar, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting
  • Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Wilt u de werking van dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie over griffierecht - Rechtspraak.nl
 • Voorwaarden

  Wanneer kan ik bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken als:

  • u het niet eens bent met een beslissing die het bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning hebt aangevraagd en het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat u deze niet krijgt;
  • u het niet eens bent met een beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen op aanvraag van iemand anders en u hierbij rechtstreeks bent betrokken. Uw buren hebben bijvoorbeeld een vergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen een dergelijke verbouwing, want de zon wordt dan weggenomen. U bent rechtstreeks betrokken, dus u kunt bezwaar maken;
  • u nadelige gevolgen ondervindt van een beslissing die een bestuursorgaan uit zichzelf neemt. Bijvoorbeeld als de burgemeester u een aanlijn- of muilkorfgebod oplegt.

  U kunt niet altijd bezwaar maken. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

  Tot wanneer kan ik bezwaar maken?

  Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit (dit is meestal de datum van verzending van het besluit) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. Uw bezwaar moet in principe binnen de termijn van 6 weken door de gemeente Koggenland zijn ontvangen.