Pagina opties

Doe-teams Ursem

Het college voerde donderdagavond 6 april 2017 met de inwoners van Ursem een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams Ursem
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken
Oersheim-Natuur
 • Gerrit de Graaf
 • Hanneke Straaijer
 • Hans Oudejans
René Otter

Maart 2019

Achter de Leet 4 in Ursem ligt een helofytenfilter met meanderende sloot en verzamelvijver. Dit helofytenfilter gebied is van oudsher het groenafval composteringsterrein van hoveniersbedrijf 'Oersheim'.

Inwoners van Ursem hebben de wensom het helofytengebied te behouden, robuuster te maken en de biodiversiteit binnen het gebied te versterken. Daarnaast wenst het doe-team een vlinder/ -bloementuin met recreatieve mogelijkheden op te zetten.

Afbeelding: plattegrond helofytengebied.

Doe-team Oersheim-Natuur heeft binnen het helofytengebied reeds:

 • afval verwijderd;
 • bomen- /struikenopschot weggestoken;
 • takkenril aangelegd;
 • waterniveau in de vijver weer op peil gebracht;
 • knotwilgen geknot;
 • een paar flinke elzen verwijderd;
 • ijsvogelwand aangelegd.

Het doe-team maakt plannen voor het robuuster maken van het helofytengebied, opzetten van een vlindertuin en uitvoeren van een proef met kruidenvegetatie. Graag bieden ze een helpende hand bij het behouden, tot stand komen en onderhouden van de gebieden. De gemeente faciliteert het doe-team.

Download meer informatie van het doe-team:

Kunst en cultuur
 • Leo Kneppers
 • Anita Stam
 • Sonja Vet
 • Wim Schuijlenburg
 • Jan Maarten Koeman
 • Gerard Zaalberg
 • Yvonne Vlaar

Dieuw Schuijtemaker

Een van de wensen van het doe-team is het realiseren van een “mijmer-bank”.

Mei 2018

Mijmer-bank

Het doe-team beoogt het dorp Ursem in de wijde omgeving neer te zetten als een dorp van veerkracht en saamhorigheid, niet zijnde depressief.

Het doe-team wil samen met de bewoners van Ursem een “mijmer-bank” maken, waarop iedereen een plekje heeft om in gedachten verzonken te raken. De bank wordt opgedragen aan de slachtoffers en hun nabestaanden van de vreselijke ongevallen van de afgelopen decennia, als ook aan de velen die zichzelf van het leven hebben beroofd. Het moet een plek worden voor een ieder die wil (her)denken aan verlies in de breedste zin van het woord.

Het College van B&W stelt € 5.500,- beschikbaar aan het initiatief. Het doe-team en de gemeente zoeken naar een mooie, passende locatie voor de mijmer-bank.

Dorpshuis
 • Marita Luitjes
 • Rick Nooij
 • Hans Wijte
 • Yvon Vlaar
 • Eveline Rutten

Dieuw Schuijtemaker

Maart 2018

Het doe-team heeft de behoefte aan een dorpshuis geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen noodzaak voor een dorpshuis is. Het doe-team heeft daarom besloten het initiatief te beëindigen en het doe-team op te heffen.

Dorpsbos / avontuur/ groen / recreatie
 • Piet Oudejans
 • Piet Nell
 • Linda Mulder
 • Desiree de Bekker
 • Rosalie van Dolder
René Otter

Juli 2019

De werkzaamheden van de vorige fase zijn afgerond.

Het doe-team is momenteel betrokken bij de inrichting van de groenstrook aan de oostkant van nieuwbouwplan De Tuinen.

Zie voor meer informatie www.koggenland.nl/groenstrookdetuinen

Maart 2019

De grootste werkzaamheden (locatie 1, bomen batterplein) zijn eind februari 2019 afgerond.

Op het Batterplein in Ursem zijn, op initiatief van het doe-team Groener Ursem, zes platanen geplaatst. Er komen nog twee boombanken bij. Een mooie groene toevoeging voor de uitstraling van het plein én in de toekomst bieden de bomen schaduw voor de spelende kinderen op zonnige dagen.

Afbeelding: geplante bomen op Batterplein.

Het totaal aan werkzaamheden is uiterlijk mei 2019 uitgevoerd.

December 2018

Het doe-team heeft 1e helft 2018 al vijf groenlocaties in Ursem opgeknapt. Het College van B&W stelt € 29.750,- beschikbaar voor het opknappen van vijf nieuwe locaties in de openbare ruimte van Ursem; dit valt onder fase 2 van het plan van groen Ursem. Met dit initiatief wilt het doe-team de openbare ruimte in Ursem verfraaien, om het woongenot van de inwoners te verhogen én de uitstraling van Ursem te verbeteren.

Op 5 locaties in Ursem wordt een fleurrijker en/of groener beeld gerealiseerd:

 • Locatie 1: bomen planten op plein voor Batter
 • Locatie 2: grasveldje hoek Zuidgouw-Middengouw beplanten met sierheesters en een boom 
 • Locatie 3: pilot bloemrijke berm (wandelpad achter Tulpstraat en Gabriëlstraat) 
 • Locatie 4: bloemrijke strook langs wandelpad achter Ruijtersstraat 24 t/m 44 
 • Locatie 5: langs grasbermen Ruijtersstraat (inclusief dierenweide) bomen planten

Download meer informatie over de op te knappen locaties.

De werkzaamheden voor locatie 1, 2 en 5 staan gepland voor de winter van 2018/2019. De werkzaamheden voor locatie 3 en 4 starten in het voorjaar van 2019.

Juni 2018

Fleurrijk Ursem

Het initiatief voor het opknappen van vijf locaties in de openbare ruimte van Ursem is uitgevoerd. Op de vijf locaties zijn werkzaamheden uitgevoerd en is een fleurrijker beeld gerealiseerd.

Afbeelding van vaste planten border

Afbeelding van het afgeschermde broedverblijf

Februari 2018

Het doe-team wil de openbare ruimte in Ursem verfraaien om het woongenot van de inwoners te verhogen én de uitstraling van Ursem te verbeteren.

Fleurrijk Ursem

Het College van B&W stelt € 7.700,- beschikbaar aan het initiatief voor het opknappen van vijf locaties in de openbare ruimte van Ursem. Op deze vijf locaties wordt komende voorjaar een fleurrijker en/of groener beeld gerealiseerd. Dit komt het woongenot en de uitstraling van Ursem ten goede! De werkzaamheden worden eind april 2018 uitgevoerd. Eind van de winter / begin van de lente is namelijk een gunstige periode voor planten en zaaien.

Download meer informatie over de locaties

Plein voor Batter

Het doe-team onderzoekt de mogelijkheden om bomen te planten op het plein voor Batter.

Januari 2018

Het doe-team heeft eind 2017 een verkenningsronde door Ursem gelopen. Hieruit zijn verschillende verbeterpunten voor groen Ursem besproken. Het eerste kwartaal 2018 volgt een plan voor boombeplanting en bloemlinten in Ursem op basis van ideeën van het doe-team.

Daarnaast volgt een plan voor het plein van de Batter, wat apart van het plan voor boombeplanting en bloemlinten wordt opgesteld.

Juni 2017

Het doe-team Groener Ursem mist een park/ bos in Ursem en ze ervaart weinig groen om te beleven voor kinderen. Gewenste resultaten waar het doe-team mee aan de slag gaat bestaan uit:
a. Dorpsbos/park beschutte plek om te recreëren;
b. Batter-plein aankleden met groen. Denk daarbij aan schaduw bomen en natuurlijk ruimtelijk spelen.
c. Natuurontwikkeling in Ursem; natuurontwikkeling op het voormalige terrein van hoveniersbedrijf Oersheim (achter De Leet 4) waarborgen.
d. Groen voor recreatie, beleving, educatie, absorptie geluid/ stank/ zicht, natuurontwikkeling, speel/ravot gelegenheid voor kinderen.

De inwoners uit het doe-team organiseren een presentatie over natuurontwikkeling voor de bewoners. De inwoners en de gemeente gaan samen in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor gewenste groener ontwikkelingen in Ursem.

IJsbaan
 • Kees Stam
 • Eric Spaansen
René Otter

Mei 2019

In afwachting van het doe-team.

Juli 2018

Doe-team IJsbaan Ursem heeft behoefte aan een mobiele ijsbaan van natuurijs die in een korte vorstperiode gecreëerd kan worden. Doel is creëren van een ijsbaan voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Resultaten waar het doe-team mee aan de slag gaat bestaan uit:

 • Onderzoekje hoe een mobiele baan kan worden opgebouwd;
 • Financiële haalbaarheid van de wens;
 • Vlakke locatie waar de baan kan worden opgebouwd;
 • Contact met de brandweer voor het vullen met water van de mobiele baan.

De inwoners uit het doe-team en de gemeente gaan samen in gesprek over mogelijke passende locaties.

Tegelplateau
 • Eveline Rutten
 • Harry van Doornum
Eric Overtoom

Maart 2018

Het doe-team tegelplateau en de St. Historische Kring Ursem hebben besloten om het tegeltableau project te beëindigen. Redenen voor beëindiging zijn:

 • de toestand waarin het tableau voorjaar 2017 werd aangetroffen op een boerenerf viel tegen;
 • hogere kosten voor het opknappen (restaureren) van het tableau dan verwacht;
 • weinig draagvlak voor restauratie en plaatsing van tegeltableau.

Juli 2017

Veel Ursemmers zijn in het verleden als melkleverancier of werknemer bij de voormalige zuivelfabriek “De Prinses” betrokken geweest. Na de sloop van de zuivelfabriek is een tegelplateau uit 1937 bewaard gebleven.

Dit tegelplateau is door Campina-Melkunie aan de Stichting Historische Kring Ursem aangeboden. Het doe-team wilt het tegelplateau graag een plek binnen Ursem geven en gaat daarvoor met de volgende punten aan de slag:

 1. Plaatsbepaling van het tegelplateau;
 2. Inwinnen van advies en kosteninschatting aangaande het repareren en op de nieuwe locatie plaatsen van het tegelplateau;
 3. Verzorgen van financiering door het aantrekken van sponsoren, ondersteuning van fondsen;
 4. Uitbesteden van werkzaamheden bij plaatselijke aannemers, zo mogelijk uitvoeren door sponsoring.

De inwoners uit het doe-team werken de plannen verder uit en gaan achter sponsoring aan. De gemeente stelt kennis en kunde beschikbaar, begeleid de vergunningaanvraag bij plaatsing van het plateau in de openbare ruimte en adviseert waar nodig over onderhoud van monumenten.

oude situatie van het tegelplateau   tegelplateau in huidige staat

Afbeeldingen van oude situatie van het tegelplateau (links) en tegelplateau in huidige staat (rechts).

Te downloaden: