Pagina opties

Doe-teams Berkhout

Het college voerde vrijdagavond 10 februari 2017 met de inwoners van Berkhout een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de doe-teams en hun vorderingen.

Doe-teams Berkhout
Doe-team Teamleden Gemeentelijke contactpersoon Stand van zaken

Beleeftuin Berkenhof

Vrienden van de Berkenhof Nico Koppes

Maart 2019

De eerste fase van de beleeftuin, die met behulp van een gemeentelijke bijdrage tot stand is gekomen, is afgerond. De tweede fase wordt zonder gemeentelijke bijdrage tot stand gebracht.

November 2018

Afbeeldingen: eerste fase van de beleeftuin Berkenhof staat in bloei.

Januari 2018

De Berkenhof is een wooncomplex in Berkhout waartoe niet alleen een verzorgingshuis behoort, maar waarin ook aanleunwoningen van de gemeente zijn gesitueerd.

Veel bewoners van de Berkenhof en de aanleunwoningen hebben van oorsprong een dorpse en/of agrarische achtergrond.

Zorgcentrum de Berkenhof gaat een beleeftuin voor inwoners van Berkhout aanleggen. Doelstelling van de beleeftuin is om de bewoners van de Berkenhof (ouderen) en de bewoners van de aanleunwoningen te stimuleren/activeren meer naar buiten te gaan, daar te genieten van  de natuur en contact te hebben met medebewoners en inwoners uit het dorp. Er kan dan interactie ontstaan met de bezoekers van het terrein en de gebruikers van de Jeu de boules baan op het terrein, die veelal van buiten de Berkenhof komen.

Voor de ontwerp van de tuin is gebruik gemaakt van leerlingen van het Horizon College in Hoorn. Het project bestaat uit twee fases.

In de eerste fase, die in 2018 wordt uitgevoerd, wordt de tuin rechts van de ingang aangepakt. Daar wordt het gras verwijderd, de grond verbeterd, worden verhoogde plantenbakken gemaakt en borders aangelegd.  Het geheel wordt opgevuld met vaste planten. Ook wordt een voetfiets geplaatst.

In de tweede fase, die naar verwachting in 2019 wordt uitgevoerd, worden op een ander deel van het terrein fruitbomen geplant (appelen en peren), wordt een drietal moestuinbakken geplaatst waarin bloemen en kruiden worden gezaaid, wordt een rozenprieel aangelegd en komen diverse heesters, waaronder bramenstruiken. Bovendien wordt de tuin gedeeltelijk heringericht met onder meer een terras en een aantal banken, waardoor die beter toegankelijk wordt. Omring heeft aangegeven het tuinonderhoud voor haar rekening te zullen nemen.

De kosten worden door de Omring, Nationaal Ouderenfonds en enkele kleinere sponsors gedragen. Voor de eerste fase levert de gemeente een bijdrage van 8.000 euro. Dit omdat de beleeftuin een positief effect oplevert voor de leefbaarheid van Berkhout.

Afbeelding van het ontwerp van de Beleeftuin Berkenhof

Verkeer en dorpsplein voor Café De Ridder
 • Doris de Wit
 • Jaap Schol
 • Karel de Vries
 • Hans Krijnen
 • Dries Baars
 • Dick Funcke
 • Gerard van Harskamp

Maart 2019

Het college heeft besloten de voorgestelde aanpassingen van de kruisingen niet uit te voeren. De overwegingen hierbij zijn uitvoerig besproken met het doe-team.

Het doe-team heeft naar aanleiding van het besluit zichzelf opgeheven.

Januari 2019

Verkeer en dorpsplein voor Café De Ridder focust zich op twee thema’s:

 • Onderzoek naar de inrichting van een dorpsbrink voor het dorpshuis De Ridder. Dit thema is na onderzoek stopgezet, hier worden geen verdere stappen in genomen.
 • Verbetering van de verkeerssituatie op het traject Oosteinde-Kerkebuurt-Westeinde. Het doe-team heeft verschillende verbeteringen onderzocht. Het doe-team beraadt zich over een mogelijk vervolg voor het verbeteren van de kruispunten.

Juli 2018

Verkeer en dorpsplein voor Café De Ridder focust zich op twee thema’s:

 • Een onderzoek naar de inrichting van een dorpsbrink voor het dorpshuis De Ridder, inclusief extra parkeerfaciliteiten en een terras met eventuele woningbouw aan de noordzijde van het dorpshuis. Het doe-team concludeert dat het plan niet haalbaar is. Met name het ontbreken van een volwaardig parkeeralternatief in het centrum van Berkhout heeft geleid tot het stopzetten van de planontwikkeling.
 • Daarnaast wenst het doe-team een verbetering van de verkeerssituatie op het traject Oosteinde-Kerkebuurt-Westeinde. Hiervoor onderzoekt het doe-team snelheidsremmende oplossingen voor deze wegen, waaronder het plaatsen van borden met teksten om weggebruikers te vragen zich aan de toegestane snelheid te houden.

Januari 2018

Het door het doe-team in september 2017 aan het college gepresenteerde plan voor de inrichting van een dorpsbrink aan de noordzijde van het Dorpshuis is op 7 december met diverse direct betrokkenen besproken. Op basis van de ingebrachte reacties heeft het doe-team besloten om het plan van een dorpsbrink ten noorden van de Ridder te laten varen. De conclusie is dat men dit gebied nauwelijks kan beschouwen als een echt dorpshart. De toegang ertoe is een probleem en er gaat weinig uitstraling vanuit, omdat het verstopt ligt achter de Ridder.

Feitelijk is het doe-team weer terug bij het eerdere plan: de inrichting van het parkeerterrein aan de Kerkebuurt tot dorpsbrink. Echter de realisatie staat of valt met het beschikbaar krijgen van een volwaardig parkeeralternatief in het centrum van het dorp. Na tal van mogelijkheden te hebben bestudeerd is het doe-team tot de slotsom gekomen dat die er nu gewoon niet is. Op 16 januari 2018 heeft het doe-team in een gesprek met de gemeente aangegeven dat de plannen voor een dorpsbrink zijn stopgezet. Het doe-team blijft zich wel bezig houden met de algehele verkeerssituatie in het hele dorp.

November 2017

Eind juli hebben het doe-team en het college een aantal alternatieven over een herinrichting van het dorpsplein besproken. Het doe-team zou voor draagvlak zorgen voor één van deze alternatieven. Eind september heeft het doe-team een nieuw alternatief gepresenteerd en voorstellen gedaan over het proces tot uitwerking van dit idee. Het voorstel is om aan de noordzijde van het Dorpshuis De Ridder een nieuw dorpshart te realiseren. Het college heeft inmiddels groen licht gegeven voor de vervolgstappen die het doe-team onderneemt om het idee verder uit te werken.

Juli 2017

Het doe-team heeft zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met planvorming van een herinrichting van het dorpsplein en de verkeerssituatie op de t-splitsingen met het Westeinde, de Kerkebuurt en het Oosteinde. De ideeën vanuit het doe-team over de verkeerssituatie Westeinde, Kerkebuurt en Oosteinde worden op dit moment door de gemeente nader onderzocht op (verkeerstechnische) haalbaarheid.

Het plan voor een herinrichting van het dorpsplein is in mei door het doe-team aan de gemeente gepresenteerd met de afspraak dat de gemeente daarop een reactie zou geven. Op 25 juli j.l. hebben het doe-team en het college met elkaar gesproken over het ingediende plan en een tweetal alternatieven, die door de gemeente zijn aangereikt. De afspraak is gemaakt dat het doe-team onderzoek gaat doen naar zoveel mogelijk draagvlak in het dorp voor één van de plannen die nu op tafel liggen. Afhankelijk daarvan zullen het doe-team en de gemeente een besluit nemen over verdere stappen.

Groen in Berkhout

 • Dick de Haas
 • De heer Van Lochem
 • René Otter

Oktober 2019

Doe team 'Groen in Berkhout' zet zich in om het park in Berkhout (nabij TC De Berk en de volkstuinen) op te knappen, met als doel het park toegankelijker, aantrekkelijker, recreatiever en educatiever te maken.

Het college van B&W stelt € 18.200,- beschikbaar aan het opwaarderen van het park in Berkhout, om hiermee de recreatieve én educatieve waarde te verhogen.

Afbeelding: locatie op te knappen park in Berkhout

Maart 2019

Versie 2.0

Doe team Groen 2.0 ziet verbetering in het groen onderhoud in Berkhout. Het doe-team is bijvoorbeeld tevreden over de schoffelwerkzaamheden en snoeien en aanplanten van vakken in 2018.

Het doe-team heeft voor 2019 de volgende verbeterpunten voor openbaar groen in Berkhout geïnventariseerd:

 • Op twee locaties rozen stuiken ruimen en vervangen door nieuwe beplanting.
 • In verschillende plantvakken beplanting opvullen die door de droogte verloren zijn gegaan. Dit plan wordt uitgevoerd.
 • Op een aantal locaties vergaande snoeiwerkzaamheden verrichten, om ruimte te maken en betere zicht op de locaties te krijgen en zo nodig nieuwe aanplant te plaatsen.
 • Planvorming voor stroken met bloemen in het Lijsbeth Thijspark zoals dat eerder was, met sterkere bloemsoorten die voor meerdere jaren weer fleurig terugkomen. Dit plan wordt dit voorjaar uitgevoerd. Dit maakt onderdeel uit van grootschaliger project: creëren 16 locaties met bloemrijke stroken.
 • Planvorming voor renoveren van het bosgebied bij de tennis, zodat het beter te onderhouden is en vriendelijker wordt om als wandelaar te gebruiken. Dit is een omvangrijk project en wordt nog opgestart; planning najaar 2019.

Deze verbeterpunten zijn door het doe-team met de gemeente op locatie bekeken. Voor verbetering van geïnventariseerde gebieden stelt de gemeente een plan van aanpak op.

Versie 1.0

De groenlocaties zijn succesvol opgeknapt. Het project is het 1e kwartaal van 2018 afgerond; de werkzaamheden voor het doe-team versie 1.0 afgerond.

Januari 2018

Versie 2.0

Het doe-team krijgt versterking en gaat zich inspannen om nieuwe initiatieven op het gebied van groen te ontplooien.

Versie 1.0

De groenlocaties zijn succesvol opgeknapt. Het project wordt het 1e kwartaal van 2018 afgerond; bij droger weer wordt de laatste beplanting aangeplant. Daarna zijn de werkzaamheden voor het doe-team versie 1.0 afgerond.

September 2017

Het College van B&W stelt ongeveer € 25.700,- beschikbaar aan het initiatief van doe-team Groen Berkhout voor het opknappen van twaalf groenlocaties in Berkhout. Een prachtig resultaat van doe-team Groen in Berkhout. De inspanning en input van het doe-team zorgt er namelijk voor dat Berkhout er binnenkort nog mooier op wordt!

Download meer informatie over de locaties

Juli 2017

Het doe-team heeft verbeterpunten voor openbaar groen in Berkhout geïnventariseerd. Deze verbeterpunten zijn in juli door het doe-team met de gemeente op locatie bekeken. Voor verbetering van geïnventariseerde gebieden stelt de gemeente een plan van aanpak op.

April 2017

Aanleiding van deze groep is de ontevredenheid over het groenonderhoud in de nieuwbouw van Berkhout in afgelopen jaren. De gemeente heeft vanaf januari 2017 verbeteringen voor het groenonderhoud doorgevoerd. De groenonderhoud taakverdeling is bijvoorbeeld aangepast, waardoor nu beter onderhoud kan worden uitgevoerd dan in voorgaande jaren. Juni 2017 loopt de gemeente samen met de werkgroep een rondje door Berkhout om de effecten van de veranderde taakverdeling te bekijken en het groenonderhoud op dat moment samen te evalueren.

Jeugdvoorzieningen
 • Nicole Fakkeldij
 • Chantal Entius
 • Sanne Oud
 • Stefanie Strijker
 • Sandra de Wit
 • René Otter

Juli 2018

Roetsjen van de kabelbaan, ontdekken, spelen met water en via de touwbruggen naar het eiland. Dit kan allemaal in de nieuwe natuurspeeltuin van Berkhout: Buitenholle! De natuurspeeltuin, gerealiseerd op initiatief van het doe-team Jeugdvoorzieningen Berkhout, is woensdag 11 juli feestelijk geopend.

Lees het webartikel:

Juni 2018

Februari 2018

Doe-team organiseert overhandiging van het ontwerp. Leerlingen van de Geert Holle school bieden hun ontwerp voor de natuurspeeltuin aan. Burgemeester Posthumus neemt het ontwerp in ontvangst. De gemeente realiseert de natuurspeeltuin voor de zomervakantie bij het Berkhouter dorpsbos, vooraan het Lijsbeth Tijs park.

Lees het webartikel: Leerlingen ontwerpen natuurspeeltuin Berkhout

December 2017

Doe-team Jeugdvoorzieningen zet zich in voor meer- en mooiere speelvoorzieningen in Berkhout. Het doe-team streeft naar een prachtige (natuur)speeltuin waar Berkhout apetrots op mag zijn! Het doe-team heeft afgelopen maanden hard gewerkt om de plannen voor een natuurspeeltuin in het park nader uit te werken. Samen met de kinderen van de Geert Holle School zijn ideeën/wensen getekend en geknutseld. Hieruit is een schetsontwerp opgesteld die het doe-team 15 januari 2018 presenteert.

Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te denken. De inloopbijeenkomst vindt plaats op maandag 15 januari 2018 tussen 19.30 en 20.30 uur in café De Ridder in Berkhout.

Daarnaast zet het doe-team zich in om de bestaande speeltuinen in Berkhout (aan de Burgemeester de Voslaan, Berkenlaan en Bruggevaart) op te waarderen. Hiervoor wordt nog een plan uitgewerkt.

Oktober 2017

Het doe-team inventariseert met de leerlingen van basisschool Geert Holle hoe hun ideale natuurspeeltuin eruit ziet.

Lees het webartikel: Leerlingen aan de slag voor natuurspeeltuin Berkhout

Juli 2017

Meer speelruimte

De inwoners van Berkhout hebben behoefte aan meer speelruimte voor zowel kleine als oudere kinderen. De voorzijde van het park Lijsbeth Tijs, aan De Veenhoop in Berkhout is in het bestemmingsplan aangemerkt als speelveld. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor een natuurspeeltuin op deze locatie. De gemeente werkt de ruimtelijke en financiële planvorming voor de natuurspeeltuin uit, de inwoners van de werkgroep worden bij de ontwerpen voor de natuurspeeltuin betrokken.

Afbeelding van de speelveldlocatie aan De Veenhoop in Berkhout, aan de voorzijde van het park Lijsbeth Tijs.

Afbeelding van de speelveldlocatie aan De Veenhoop in Berkhout, aan de voorzijde van het park Lijsbeth Tijs.

Bruggevaart speeltuin

Er bestaat behoefte voor een meer uitdagende speelplaats tussen de Schuitenmaker en de Bruggevaart in Berkhout. De werkgroep gaat aan de slag om ideeën aan te dragen welk soort speeltoestellen voor de Bruggevaart speeltuin wenselijk zijn. Het streven is om het eerste kwartaal van 2018 de speeltuin uitdagender te hebben gemaakt.

Afbeelding van de speelplaatslocatie tussen de Schuitenmaker en de Bruggevaart in Berkhout

Afbeelding van de speelplaatslocatie tussen de Schuitenmaker en de Bruggevaart in Berkhout

Trappetje speeltoestel Burgemeester de Voslaan

Het boogtrappetje van het speeltoestel aan de Burgemeester de Voslaan is moeilijk toegankelijk; vooral voor de kleintjes. De treden zitten ver uit elkaar en trappetje loopt bol.

Het verzoek om het boogtrappetje aan te passen teneinde deze beter toegankelijk te maken kan helaas niet worden ingewilligd. Het desbetreffende speeltoestel is bedoeld voor de wat oudere kinderen en dit betekent dat het speeltoestel doorgaans wat meer uitdaging biedt.

Afbeelding van het speeltoestel aan de Burgemeester de Voslaan in Berkhout

Afbeelding van het speeltoestel aan de Burgemeester de Voslaan in Berkhout

Dorpskern Bobeldijk
 • Teun Tanja
 • Lia en Pim ten Klei
 • Ditmer en Annette Koster

Nvt

Februari 2019

Alle activiteiten voor dit doe-team zijn met onderstaande punten afgerond.

Grond nabij spoorwegovergang

Een hondenpension heeft het stukje grond aan het begin van Bobeldijk aangekocht en knapt het nu op.

Bankje

Onder winterse omstandigheden is het bankje aan de Grootweg officieel in gebruik genomen.

Afbeelding van het nieuwe bankje met doe-teamleden en enkele buren.

November 2018

Bankje

Aan de Grootweg zijn een picknickset en fietsbeugels geplaatst. De rustplek voor fietsers en/of wandelaars is gereed voor gebruik.

Mei 2018

Bankje

Het doe-team wenst aan de Grootweg een makkelijk te onderhouden rustplek voor fietsers en/of wandelaars. Een rustplek voor zowel direct omwonenden als passanten. Het College van B&W stelt € 4.150,- beschikbaar om aan de Grootweg een picknickset + fietsbeugels te plaatsen. Omdat de locatie aan de Grootweg in beheer en onderhoud is bij het hoogheemraadschap, is voor de plaatsing van het ensemble is een vergunning nodig van het HHNK. De gemeente vraagt hier een vergunning voor aan.

Juli 2017

Grond nabij spoorwegovergang

De gemeente heeft de grondeigenaar gevraagd naar zijn plannen met de grond en ook om noodzakelijk onderhoud aan het perceel uit te voeren. De grondeigenaar heeft twee jaar terug gevraagd om twee woningen op het perceel te bouwen. Dit bouwverzoek is door de gemeente afgewezen. De inwoners van het doe-team kunnen contact met de grondeigenaar opnemen om andere (gebruiks)mogelijkheden voor de grond af te stemmen.

Boteninlaatplek

Voor de boteninlaatplek kunnen de inwoners van het doe-team contact met gemeente Medemblik en het HHNK opnemen. Dit onderwerp wordt binnen het Koggenlandse doe-team gesloten.

Mei 2017

Boteninlaatplek

De gewenste boteninlaatplek nabij de waterberging aan de Leekermeer ligt in gemeente Medemblik. HHNK is wegbeheerder van het gebied. Voor de boteninlaatplek kunnen de inwoners van het doe-team contact met gemeente Medemblik en het HHNK opnemen.

April 2017

Grond nabij spoorwegovergang

Bij de inwoners is behoefte aan verfraaiing van het aanzicht van Bobeldijk. Het stuk grond nabij de spoorwegovergang verpaupert. Het is wenselijk dat daar noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. De gemeente vraagt de grondeigenaar naar zijn plannen met de grond en ook om noodzakelijk onderhoud aan het perceel uit te voeren. Indien het stuk grond beschikbaar is onderzoekt de werkgroep de gebruiksmogelijkheden.

Afbeelding van de locatie van het stuk grond nabij de spoorwegovergang in Bobeldijk, tegenover Bobeldijk 57

Afbeelding van de locatie van het stuk grond nabij de spoorwegovergang in Bobeldijk, tegenover Bobeldijk 57

Bankje

Er is behoefte aan een bankje aan de Grootweg. De gemeente gaat intern en bij HHNK na of het mogelijk is een bankje aan de Grootweg te plaatsen.

Afbeelding van de locatie voor het gewenste bankje aan de Grootweg, tegenover Grootweg 6, in Bobeldijk

Afbeelding van de locatie voor het gewenste bankje aan de Grootweg, tegenover Grootweg 6, in Bobeldijk

Boteninlaatplek

De inwoners hebben we de wens voor een  boteninlaatplek, nabij de waterberging aan de Leekermeer. De gemeente onderzoekt deze mogelijkheid.

Gezondheidscentrum
 • Tine Weernink
 • Ellen van Beek-Braas
 • J. Sturris
 • Michael van Beek
 • Nico Koppes
 • Ton Hertog

November 2019

Er is in Berkhout een locatie gevonden die aan een nieuwe huisarts verkocht zou kunnen worden, om daar een praktijk te realiseren.

Het doe-team heeft daarmee haar opdracht afgerond en is hiermee opgeheven.

Juli 2018

Het doe-team onderzoekt de mogelijkheden van de zorgverlening in Berkhout in de nabije toekomst. De gemeente biedt het doe-team, binnen de wettelijke kaders, haar medewerking aan het initiatief, zoals het zoeken naar een geschikte locatie.

In overleg met de gemeente wordt gekeken of er een geschikte locatie gevonden kan worden. Vervolg voor het doe-team is het vinden van enthousiaste zorgverleners die zich in een huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum in de kern Berkhout willen vestigen.

Koggenland Energie Neutraal

(voorheen Berkhout Energieneutraal)

 • Kees Wiersum
 • Ton Scholte
 • Ben Schopman

Maart 2019

Het doe-team heeft zich omgevormd tot de werkgroep Koggenland Energie Neutraal. Dit doe-team heeft onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder. Het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder lijkt onhaalbaar. Het doe-team zet zich daarom meer in op bewustmaking van energievraagstukken. Ook willen ze graag ervaringen delen. Om dit meer gestalte te geven zijn ze bezig een eigen website op te zetten en verder zijn ze op zoek naar uitbreiding van het doe-team. De gemeente faciliteert het doe-team.

Januari 2018

Het doe-team heeft onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder. Het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder lijkt onhaalbaar. Het doe-team onderzoekt nu of plaatsing van zonnepanelen op de Geert Holleschool een goed alternatief is.

Juli 2017

Het college heeft besloten een bijdrage van ongeveer € 2.000,- voor het doe-team Berkhout Energieneutraal te honoreren. Het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Ridder St. Joris te Berkhout wordt gevraagd nader onderzoek te laten doen naar de maximale dakbelasting voor het plaatsen van zonnepanelen voor de gemeenschap in Berkhout. 

Mei 2017

Doelstelling van dit doe-team is zoveel mogelijk zonne-energie in Berkhout opwekken en gebruiken, zodat Berkhout ook een aandeel in de klimaatdoelstellingen heeft.

Het doe-team streeft ernaar de mogelijkheid te creëren om als particulier deel te nemen aan de Zonnecoöperatie West-Friesland, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van daken van gemeente gelieerde gebouwen.  

De Zonnecoöperatie heeft ook contacten gelegd met een initiatiefnemer die panelen in zonneweide wilt realiseren.

De inwoners in het doe-team coördineren dit Berkhout Energie Neutraal project. Zij verzorgen onder andere de contacten met de coöperatie, stichtingsbesturen en mogelijke leveranciers voor plaatsing van panelen en mogelijke deelname aan de coöperatie.

De gemeente faciliteert de inwoners in het doe-team. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen van vergaderruimte en bouwtekeningen. Daarnaast zoekt de gemeente eigendomssituaties van mogelijke zonnepaneel locaties uit. Ook heeft de gemeente zich bereid verklaard, om een eventueel in te dienen subsidieaanvraag voor dit project te beoordelen op basis van door de raad gestelde criteria.

Maart 2017

Namens het doe-team:

"De werkgroep Berkhout Energie Neutraal is voortvarend begonnen. Er zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd en er is een plan van aanpak gemaakt.

Wij zijn momenteel bezig contacten te leggen met (deskundige) partijen en gaan gesprekken aan met deze partijen. Wellicht kunnen zij ons in de nabije toekomst van nut zijn.

Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten om onze werkgroep te versterken. Het zou mooi zijn als je enig deskundigheid op het gebied van duurzame energie meebrengt, of ervaring hebt in het opzetten en leiden van een project. Meld je dus aan bij:

 • Kees Wiersum, zware.kees@gmail.com
 • Jan Sturris, j.sturris@zorgring.nl
 • John v.d. Hout, Jvdhout@enkev.com"

Diverse opbrengsten

Nvt Nvt

Maart 2017

Opbrengsten uit dorpsgesprek Berkhout zijn ook:

 • stoep toegankelijk maken/houden voor rolstoelen, rollators, kinderwagens
 • misbruik van glasbak door business aanpakken.
Deze opbrengsten worden binnen de werkgroep 'Verkeer en dorpsplein' behandeld.

Te downloaden: