Pagina opties

Ruimte voor Ruimte

Op 13 september 2010 heeft de raad de Leidraad Ruimte voor Ruimte Koggenland vastgesteld.

Het beleid ten aanzien van Ruimte voor Ruimte is gericht op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en sloop van storende en/of niet passende bebouwing in het landschap bij bedrijfsbeëindiging. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking voor de bouw van een (of meerdere) woning(en) aan de rand van het bestaand bebouwd gebied of op de saneringslocatie. Uiteraard is hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden.

De Leidraad Ruimte voor Ruimte Koggenland is gebaseerd op de provinciale regeling en bevat de uitgangspunten (een toetsingskader) voor de beoordeling van initiatieven in de gemeente. Tevens bevat de leidraad een stappenplan voor initiatiefnemers die een verzoek willen indienen.